Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити

Код: 9789661785709
155 грн 140 грн
Cравнить

Характеристики
Автор Данилевська О.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 368
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 445
Видавництво «Літера»

ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити

Поставивши собі за мету вступити до вищого навчального закладу, ви, безперечно, замислилися про те, як готуватися найефективніше. Добре, якщо ви не гаяли час у школі, прекрасно, коли маєте гарного вчителя-порадника. Та в будь-якому разі успішна підготовка до іспиту передбачає вашу самостійну працю. Саме для такої роботи підготували посібник, який ви тримаєте в руках.

У книжці запропоновано 55 уроків з української мови, у яких компетентно, вичерпно й дохідливо викладено весь матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання, - від звуків до створення власного висловлення. Звертаю вашу увагу, що теоретична частина посібника - це виклад-пояснення найскладніших програмових питань, акцент на причиново-наслідкових зв'язках між частинами матеріалу, розтлумачення зовні схожих, проте відмінних за сутністю мовних явищ, коментар найтиповіших помилок. Адже добре засвоїти можна лише те, що розумієш.

У посібнику знайдете також практичні поради, які допоможуть засвоїти найскладніші орфограми й пунктограми.
Орієнтуванню у великому за обсягом корпусі теоретичного матеріалу сприятиме вдала структура посібника, у якому, крім поділу на теми-уроки, запропоновано систему настановних запитань та рубрику «Зверніть увагу», схеми й таблиці.
Кожен урок передбачає виконання системи тестових вправ, вибудуваної за принципом «від простішого - до складнішого», що сприятиме формуванню відповідних умінь і слугуватиме запорукою успішного розв'язання будь-яких завдань у форматі ЗНО. Звертаю вашу увагу, що саме «прості» тести в кожному уроці спрямовані на засвоєння винятків, найскладніших орфограм і пунктограм, розмежування явищ, які призводять до помилок
через сплутування. Ефективній підготовці до іспиту сприятиме й тренувальний характер запропонованих тестових вправ, оскільки всі вони за формою відповідають специфікації тесту ЗНО з української мови (чи не до кожного уроку, зокрема, запропоновано тести на встановлення відповідностей та завдання до мікротексту).
Комплексний характер підготовки за посібником виявляється також у можливості самоперевірки й корекції, що досягається взаємопроникненням і переплетенням питань різних тем у тестовій частині кожного уроку. Наприклад, теоретичні засади правопису лів зі знаком м'якшення розглядаються в різних темах програми: позначення м'якості приголосних, правопис слів іншомовного походження, правопис суфіксів, правопис числівників, тож розв'язування тестів зі словами, у яких пишемо знак м'якшення, після різних уроків, переконані, сприятиме випрацюванню стійких навичок; помилки ж у таких завданнях свідчать про потребу ретельніших студій відповідних частин теоретичного матеріалу.
Маю надію, що вашій ефективній підготовці до іспиту сприятиме й живе слово фахівця - узагальнений і стислий коментар до кожного уроку за опорною схемою. Акценти досвідченого викладача допоможуть систематизувати ваші знання, ієрархізувати вміння й навички.

1 Звукове значення букв. Фонетична транскрипuія . Український алфавіт . .. . . . . ..... 5
2 Голосні звуки . Складоподіл. Правопис ненаголошених голосних .. .................. 9
3 Приголосні звуки. Основні правила вимови приголосних звуків в українській мові . .... . . . 13
4 Спроще ння в групах приголосних звуків . Зміни приголосних п ід час словотвору ... •.... 18
5 Позначення м ' якості приголосних . Уживання знака м'якшення . .. .. . . . . . .. ..... 21
6 Уживання апострофа . . . ..... . ..... . . . . . ... . 25
7 Подовження та подвоєння приголосних . . . . . .. 28
8 Нейпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків . .. . ........ . .. 32
9 Основні випадки чер~:ування у- в, і - й .... . .. 36
10 Лексикологія . Лексичне значення слова .. .. ... 40
11 Синоніми . Антоніми . Явище паронімії . . ... ... 45
12 Активна та пасивна лексика . . ..... . .. ....... 50
13 Лексичні запозичення. Правопис слів _ іншомовного походження .. . .. .... ._ ... .. .. . . 56
14 Фраз еологія . .. .. . . .. .. ... . . . . . . . ....... . . 62
15 Будова слова. Основні способи словотвору .. .. 67
16 Префіксальний словотвір. Правопис префіксів .. . . . ... . ................ . ... .. . 72
17 Суфіксальний словотвір . Правопис суфі~сів . .... .. . . . .... ... .- .. . . ... .. . . . ... 76
18 Складні слова . Правопис складних слів . . ...... 80
19 Іменник як частина мови. Іменники власні і заг11Льні назви. Велика літера у власних назвах . . ......... 83
20 Рід і Число іменників . . .. . ...... . .. ...... . . 88
21 Відмінки іменників . Поділ іменників на відміни та групи . . : . . .... . . .. .... ... .... 92
22 Правопис відмінкових закінчень іменника в однині ......... . ........ . ........ .. .... 1ОО
23 Закінчення іменників у кличному відмінку. Творення та правопис чоловічих і жіночих імен по батькові  106
24 Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Невідмінювані іменники в українській мові . .. 111
25 Прикметник як частина мови: загальне значення , словозміна та правопис . ...... .. . . 117
26 Правопис складних іменників та 'прикметників ... ......... .... .. .. ...... 124
27 Числівник як частина мови. Правопис числівників ...... ... ... . ....... .. ........ 129
28 Відмінювання кількісних числівників .. . .... . J35
29 Відмінювання збірних і дробових числів-ників. Узгодження числівників з іменниками .
Уживання числівників для позначення часу ... 141
30 Займенник як частина мови . ... . ... . ...... . . 147
31- Дієслово як частина мови. Вид дієсл ова ... .. . 155
32 Час і спосіб дієслова . Словозміна дієслів ..... 163
33 Дієприкметник як особлива форма дієслова . . . 171
34 Дієприслівник як особлива форма дієслова. Правопис частки 11е з різними формами дієслова .. . .. . 177
35 Прислівник як частина мови. Правопис прислівників ... .. ........ .. ... . .. .. . .. . . 183
36 Прийменник як службова частина мови . . . . .. Ї 89
37 Сполучник як службова частина мови . . . .... І 95
38 Частка як службова частина мови. Правопис частки не з різними частинами мови . . . .• .. . . 201
39 Вигук як частина мови. Розрізнення службових та співзвучних повнозначних слів. Загальна морфологія 207
40 Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису . Класифікація речень . ... 212
41 Підмет і присудок як головні члени двоскладноrо речення . Тире м:іж підметом і присудком .. . .. ..... 223
42 Другорядні члени ·речення ......... ... . .. . . 230
43 Односкладні речення . Непов11і речення . . ... . 238
44 Р-ечення з однорідними членами . ... .. . ..... 243
45 Речення зі звертанням. Речення із вставними словами .. . ......... ........ . 250
46 Речення з відокремленими членами .. . ...... . 257
47 Складне речення . .. .... . .... . .. . ... ... . . . 263
48 Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядному реченні ... .. .......... 269
49 Складнопідрядне речення .... . ........... . 274
50 Безсполучникове складне речення ...... . .. . . 281
51 Багатокомпонентні складні речення . ........ 28?
52 Способи передавання чужої мови . . ......... 295
53 Стилі мови .... . . . . . .... ...... ... . ....... 301
54 Основні ознаки текс:rу . Класифікація текстів за типами мовлення ... .... . . ....... 310
55 Композиція власного висловлеІшя .. . ....... 325
Відповіді до тренувальних тестів ........ . , . : .. . 333
Тести у форматі ЗНО . .. .- . . .. ..... . ... . ... . .. . 335
Відповіді до тестів у форматі ЗНО . .... .... .. .... 368

ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 1 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 2 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 3 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 4 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 5 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 6 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 7 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 8 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 9 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 10 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 11 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 12 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 13 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання + ДПА : Данилевська О. Літера. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно