Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити

Код: 9786175390832
140 грн 126 грн
Нет в наличии
Cравнить

Характеристики
Автор Куриліна О.В., Земляна Г.І.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 580
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 705
Видавництво «Абетка»

Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити

Матеріал довідника укладено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та літератури, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Повний повторювальний курс складається з двох частин, які містять теоретичні відомості з усього шкільного курсу української мови та літератури. У кінці кожного тематичного розділу запропоновано завдання у тестовій формі різного рівня складності.
Матеріал посібника може бути використано для проведення тематичного оцінювання знань та підготовки до зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації.
Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів, викладачів.

Посібник, який ви тримаєте в руках, містить теоретичні відомості, ілюстративний матеріал та детально сплановану систему контролю знань. Матеріал укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури.
Повний повторювальний курс, який складається з 2-х частин, укладено відповідно до переліку тем, які увійшли до програми зовнішнього оцінювання з української мови та літератури.
I частина — «Українська мова».
Матеріал першої частини посібника складається з таких розділів: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Стилістика», «Офроепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». У кожному із зазначених розділів поєднуються теоретичні відомості, ілюстративний матеріал, а також завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності та зразки власних висловлень.
II частина — «Українська література».
Матеріал другої частини посібника складається з таких розділів: «Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця XVIII - початку XX століття», «Література XX століття», «Твори українських письменників-емігрантів» та «Сучасний літературний процес». Кожний із зазначених розділів поєднує відомості про основні віхи життя письменника, короткий зміст, тему, ідею твору, літературознавчі терміни, а також завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відповідності.
Автори посібника акцентують увагу саме на системі перевірки знань, що дозволить об’єктивно оцінити їх рівень, установити недоліки в підготовці та спланувати роботу з їх усунення. Систему контрольних завдань побудовано за принципом поступового ускладнення. Для самоконтролю подано алгоритм правильних відповідей.
Посібник дає можливість виробити та закріпити навички виконання завдань різного рівня складності.

ЗМІСТ
П е ред м о в а . . . . . . . . .З
УКРАЇНСЬ КА МОВА
Ф ОНЕТ И К А. Г РАФІК А . ОРФОЕПІЯ. О РФОГРАФІ Я
Алфавіт 5
Тестові завдання 1 6
Співвідношення букв і звуків. Звукове значення букв я, ю, є,;; щ : 1
Тестові завдання 2 . 7
Наголос . . . . . . . . . . . 9
Тестові завдання 3 . 1 О
Основні ви падки уподібнення приголосних звуків . 1 І
Тестові завдання 4 . І 2
Спрощення в групах приголосних 14
Тестові завдання 5 . І 5
Основні випадки чергування у-в, і-іі . 17
Тестові завдання 6 . 18
Орфографія . 20
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [u], [о] в коренях слів 20
Правопис е - и, о - а в дієслів~1их коренях . 20
Тестові завдання 7 . . . . . . . . . . .21
Сполучення літер йо, ьо  23
Уживання знака м'якшення.. . . . .. . . . . 23
Тестові завдання 8. . . . . . .. .... . . . 24
Апостроф (') ... . . . . . . . . . . . .... 26
Тестові завдання 9 . . . . . . .. . . . 26
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків. .. 28
Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних ... . . . . 28
Тестові завдання І О ... . . . . . . . . .. . 29
Правопис префіксів .... ...... . . . . . . 31
Правопис суфіксів . . . .. .. . . .. . ..32
Тестові задвання 11 .. .. .. .... . . . . . . . . 32
Найпошире н іші випадки чергування приголосних звуків .... . . . .35
Тестові завдання 12 . . . . . . . .... . . .....36
Правопис власних і загальних назв. . . . .. . . . . 37
Тестові завдання 13 . . . . ... .. . .. ..40
Написання слів іншомовного походження . .. . . . . . . ...42
Подвоєння букв в іншомовних словах . ... .. ... . 43
Апостроф в іншомовних словах . . .. . . . . . ... . 43
Знак м'якшення в іншомооних слооах . ... . . . . .43
Тестові завдання 14 . . . . . .. .. . 44
Склад слова. Основні п равила переносу слів з рядка в рядок ... . . . . . 46
Тестові завдання 15 . . . . . . . . . . . . 47
Правопис складних сліо разом і через дефіс .. . . . . . .. 47
Складні іменники . . . . . . . ........ .. . .. . 47
Правопис складних прикметників . . . . . . . . . . 48
Складні числівники та займенники.... . : . . . . . . . . . 49
Складні прислівники . . . . . ... . ... . . . . . .. 49
Складні службові сло[Jа . . . . ... . . ..... 49
Тестові завдан11я 16 . . . . . . . . . ..~49
Правопис частки НЕ . . . . . . ... . .. . 51
Тестові завдання 1 7 . . .. . .. . . . 52
ЛЕКСИКОЛОГІЯ . ФРАЗЕОЛОГІЯ
Лексичне зна ченн я сл ова 55
Ом о німи . . . 55
Синоніми . . . 56
Антон іми . . 56
Пароніми . . . . . 56
Лекс ика ук раїн ської мови за походже нням: власне ук раїнські та запозичені слова . 56
Загальновживані та стилістич н о забарвлені сло ва .
Професійна, діалектна, розмовна лексика ~. . .: . 57
Застарілі слова  58
Неологізми . . . . . 59
Стійкі сл о восполучення . 59
Тестові завдання 18 . . 60
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
Словотворчі засоби . . . . 69
Тестові завдання 19 . .. . 70
МОРФОЛОГІЯ
І менник . 74
Категорія роду 74
Категорія числа . . 75
Категорія відмінка . . . 76
Закінч ення -а (-я), -у (-ю) в родовому відмінку однини іменників
11 відміни чоловічо го роду з нульовим закінче нням . 78
Особливості відміню ва н ня іменників, що мають тільки форму множини . 80
Написання і відмі нювання чолові чих і жіночих прізвищ та імен по батькові . 81
Тестові завдання 20 . . 82
Прикметник . . 88
Розряди прикметни к ів за значенням . 88
Ступені порівняння я кісних п рикметн иків . . 88
Поділ прикметників на груп и . 90
П равоп ис прикметникових суф і ксів . 91
Тест ові завдання 21 91
Числівник . . 96
Відмінювання кількісних числівників, що позначають ціле число 96
Відмінювання по рядкових чи сл і вників . 98
Відмінювання дробо вих числів ни кі в . 98
Відм інювання зб і рн их чи сл івн иків . . 99
Зв 'язок числ і вників з і ме нни ка ми . . .. . . 99
Уживан н я числівни кі в на поз начення часу . . . . . . . 1 ОО
Тестові зав дання 22 . 100
Займе нник 106
Тесто ві завдання 23 . 109
Дієслово . 11 З
Фо рми д ієслова 113
Безособо ві дієсл ова . 113
Види дієсл і в 114
Способи дієсл ів . . 114
Творення форм наказово го сп особу . . 115
Часи дієслів 115
Дієвідміни ді єслі в 116
Дієприкметник 117
Дієприслі в ник .1 18
Дієпри сл івникови й зво рот . 119
Тестові завдання 24 . 119
Прислівник . . ...... .... .. . . .126
Групи прислівників за значенням..... . .... .. . ... ..126
Ступені порівняння присл івників ... . . . ......126
Правопис прислівник.ів .. . ... . ... . ..... .. . . 127
Тестові завдання 25 . .. .... . ..... ......... . 128
Службові частини мови .. .. ........ ... . ....131
Прийменник.... ........ . . . .... ....131
Вигук. . . .. . ... . . ..... 136
Тестові завдання 26 . . .. . . .. . ...... .. . ... .. 137
СИНТАКСИС
Словосполучення............. . ..........141
Тестові завдання 2 7 . ........ . ..... . .. ..... 142
Речення як одиниця синтаксису.. .. . ..... . . . 144
Тестові завдання 28 . . ... . . ..... . . . 145
Просте двоскладне речення ... ........ .. .. ... . . 148
Другорядні члени речення ............ . 150
Тестові завдання 29 . . ... .... .. . ... .... 152
Односкладні речення ... ....... . .. ....... 158
Тестові завдання 30 . . . ..... . . . .. 159
Ускладнене речення . . . .. . . . . . .... 163
Тестові завдання 31 . ....... . . .... . . . 166
Слова, що стоять поза граматичним зв'язком... . ..172
Звертання.. .. .... ........ ..... .172
Вставні слова, словосполучення й речення .. .........173
Тестові завдання 32 . .... . . ... . .. . ... 174
Речення з відокремленими членами . .. ... . . . ..... 178
Тестові завдання 33 .. . . .. ... . . .. . .. . .... 180
Складне речення .. ... ........ ..192
Складносурядне речення . . ...... .. .-..... 193
Тестові завдання 34 .. ..... .. ........ 194
Складнопідрядне речення . . . .... ...1 99
Підрядні означальні речення .. . . . . . .. ... . . .. 200
Підрядні з'ясувальні речення . .. . . . . .. ..... . . 200
Підрядні обставинні речен ня .. . .. . . . .... ...... 200
Розділові знаки в складнопідрядному реченні ...............201
Складнопідрядні речення з кількома підрядними .. ........202
Тестові завдання 35 ... . . . . .. ................ 203
Безсполучникове складне речення ...... . . ... . . . ..211
Розділові знаки в безсполучниковому реченні .......212
Складні речення з різними видами зв'язку ....... ....213
Тестові завдання 36 . ... ... .... .. ... ... . . 213
Пряма й непряма мова . Цитата ... . .................220
Розділові знаки в реченнях з прямою мовою ..........220
Тестові завдання 37 . . . . . . ... . .. . ...... . ... 222
СТИЛІ МОВЛЕННЯ
Розмовний стиль .. .. . . . .. ... .... ..... 226
Науковий стиль .. ... . .. ........ 226
Публіцистичний стиль.. .. ...............227
Офіційно-діловий стиль ........ . .... . .... . .. 227
Художній стиль .... . . . .-... . . . . . . 228
Текст. його основні ознаки . . . . . . . . . . .!230
Будова тексту..... . .. . .... . . . ..... ..231
Типи мовлення.. .. . .... .........232
Тестові завдання на встановлення відповідності........ . 234
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
НАРОДНА ЛІРИКА . ... .......... .....256
Календарно-обрядова поезія . .. . . ...... .....257
Суспільно-побутові пісні . . ....... . . . . .258
Родинно-побутова лірика .. ........ .... . . 260
ІСТОРИЧНІ ПІСНІ . ... .. . .. . . .. . . ..260
Ой Морозе, Морозенку .... .: . . :. .. 261
Чи не той то хміль. . . .. ...... . ...... . ..262
ДУМИ.................262
Маруся Богуславка . . . . . . . . . . . ...263
БАЛАДИ.................264
Ой летіла стріла..... . ........... . . . 265
МАРУСЯ ЧУРАЙ .. . . . . ..... ..... . . .... 266
3асвіт встали козаченьки.. .... . .. 267
Віють вітри, віють буйні . . . . . .. . . .... 267
Тестові завдання . .. . . . . ....... . ... .. 269
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Слово про похід Ігорів (кінець ХІІ століття)...........277
Тестові завдання .... . .. . . . .. ... ....... 280
Повість минулих ліТ, або Початковий літопие........284
Тестові завдання .... . . .. . . . .. . .... ........ 287
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА . . . . . . .. . . .288
Всякому місту - звичай і права ...... . .. .....290
De Libertate (Про свободу). .. . . .. . ... . 291
Бджола та Шершень .. .. . .. .... . .. . . .292
Тестові завдання .. . .. .. .... . . .. . 293
ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ . . .. ... ........298
Енеїда ....................299
Наталка Полтавка . . .. . .. ........ ..306
Тестові завдання . . ... ... .......... 309
ТАРАС ШЕВЧЕНКО . .. ... . ... . ....... .317
Катерина ....... ... . . ...... .. . .319
СОН (У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ) . . . . .. . ...... 322
3аповіТ ...................325
Кавказ .. . . . ... . ........ . ..326
І мертвим, і живим. . . ... ... . ...328
Тестові завдання .. . . . . . . . .. .... ... . . 332
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ .... ......... . 337
Чорна рада. Хроніка 1663 року ....... .... . . .338
Тестові завдання ... .. ... . .. . .. .. 342
ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ... .. . .. .. . .. .348
Кайдашева сім'я . . .... . . ..... .349
Тестові завдання . . .. . . . .. . . . . .. ... 352
ПАНАС МИРНИЙ ... . . .. . . . 357
Хіба ревуть воли, як ясла повні? . . .. ....... . .358
Тестові завдання . . . . . . . .. .. . ... . 363
ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ . . . . ... . . .. . . . .370
Мартин Боруля. . . . . . . . ... . . . . ..371
Тестові завдання .. . . . .. . . .. . ... . .. 374
ІВАН ФРАНКО .... . ....... ...379
Чого являєшся мені у сні ? . . ....... . . . ...380
Мойсей .380
Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці ...383
Тестові завдання .. . ..... .. .. .. . . 385
ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ
МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ . .. .. .... 396
lntermezzo ..:..: .396
Тіні забутих nредків..,... . .. . . . . . . ...398
Тестові завдання . . .. .. . . . ... ... . . . 401
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК ........... . 405
Камінний хреет ...... . ... ..... . . . .405
Тестові завдання .. . . . .. . .. . . 406
ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА . .... . . .... .. ... .409
Valse melancoligue (Меланхолійний вальс) . . . ..409
Тестові завдання .. . . . ..... .... 411
ЛЕСЯ УКРАТНКА .. .......... .... ..412
Contra spem spero! . . ..... ........... . 413
Лісова пісня .. .... . . .. . .... . ..415
Тестові завдання . . . . . .. .. . .... 419
МИКОЛА ВОРОНИЙ .. . . . ... . . . ..426
Блакитна Панна .... . . . . . ... . 427
Тестові завдання .. ...... . . .... 428
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ ... ... . . . ....... . . . 430
Чари ночі ... . . . . ... . 431
О слово рідне! Орле скутий! . . . . .. ...... .. 432
Тестові завдання ... . . ... .... ... . .. 433
ПАВЛО ТИЧИНА ... .......... ... 434
Ви знаєте, як липа шелестить . . ...... . . .... 435
О панно Інно . . ..... .. ... . ....... .436
Пам'яті тридцяти . .. . . .. .. . . . . ..437
Тестові завдання . . . . . . . . . . 438
МАКСИМ РИЛЬСЬКИ Й .... ..... . . ... . ... . ..441
У теплі дні збирання винограду..........442
Тестові завдання ......... . ... ..... 443
МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ .. . .. . . ... . . .444
Я (Романтика) . . . ... .... . . . . . . ..445
Тестові завдання .. . . . . . . . . . . .... .. .... 448
ЮРІй яновський . . .. . . .. .. . . .451
Майстер корабля.... . . . .... . ..... ....452
Тестові завдання .. .. . . . . .... .. . .... . 454
ВОЛОДИМИР СОСЮРА.. . . . . . .... . .. . ..456
Любіть Україtіу! . . . . . . . . . .. . . .... ..457
Тестові завдання . . . . . . . .. . .... . . .. . . 458
ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬН ИЙ ..... .. .. . .459
Місто . ......460
Тестові завдання . . ... .. . . . .. 464
ОСТАП ВИШНЯ . . . . ... . . . ...,.468
Моя автобіографія)> .. ... . . . . .. . . .469
СОМ...... .. ...... . ..471
Тестові завдання . . .. ... . .... . . 472
МИКОЛА КУЛІШ . ........ ... .. . .. . ..476
Мина Мазайло . . .......477
Тестові завдання .. . . . .. . . . . . . . 481
БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ . . . . . .. .... . . .486
Різдво . . . . ... ..... . ... . . . 487
Тестові завдання . . . . .... . . .. .. . . . . . . 487
ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО . . . . . - . . .. ,.. . . . .488
Зачарована Десна . . . . . ... . .. . . 489
Тестові завдання . . . . . . .- . . . . . 492
АНДРІ Й МАЛИШКО . . . . . . . . . . 496
П і сня про рушник . . . . . . . 497
Тестові завдання . . . . . . . . 499
ВАСИЛЬ С И МОНЕНКО . . . . . .. . 500
Задивляюсь у твої зіниці . . . . . . . . 501
Ти знаєш, що ти -людина? . . . .. . .. . .. . . . 502
Лебеді материнства . . . . . . . . 503
Тестові завдання .. . . . . . . . . . .. . 503
ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО . . . . . . . . . . . 506
Наша мова . . . .. . . . .506
Тестові завдання . . . . . . . . 507
ОЛЕСЬ ГОНЧАР . . . . . . . . . . . . 507
Модри Камень . . . .. . .. . . 508
Тестові завдання . . . . . . . . 509
ГРИГІР тютюнник .. . .. . . . . . 510
Три зозулі з ПОКЛОНОМ . . . . . . . 5 11
Тестові завдання . . . . ... . . . . . 513
ВАСИЛЬ СТУС . . . . . . . . . . 516
о: Господи, гніву пречистого . . . . . . . . . 518
Тестові завдання . . 519
ІВАН ДРАЧ . . . . . . . . . . . .521
Балада про СОНЯШНИК. . . . . . . . . . 522
Тестові завдання . . . . 523
ДМИТРО ПАВЛИЧКО . . . . . . . . 524
Два кольори . . . . . . . . . 524
Тестові завдання . . . ... . . . . 526
ЛІНА КОСТЕНКО . . . . . . . . . . 526
Страшні слова, коли вони мовчать . . . 527
Маруся Чура й. . . . . . . . . . 527
Тестові завдання . . . . . . 536
ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ
ІВАН БАГРЯНИЙ . . . 545
Тигролови . . . . . . . . 546
Тестові завдання . . . . 549
ЄВГЕН МАЛАНЮК . . . . . . .. . 552
Уривок з поеми. . . . . . . . . 553
Тестові завдання . . . . . . . . . . . . 555
СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ . . . ... . .. . .. . 557
Тестові завдання . . . . 563
Відповіді до тестових завдань . . . . . 566

Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 1 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 2 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 3 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 4 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 5 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 6 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 7 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 8 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 9 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 10 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 11 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 12 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 13 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 14 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 15 Українська мова та література ЗНО 2022. Довідник + тести : Куриліна О. Абетка. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно