Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити

170 грн 134 грн
Cравнить

Автор: Білецька О. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 592 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 702 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Білецька О.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 592
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 702
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та ДПА з української мови 2021. Він укладений відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО 2021.
Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

Пропонований посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови. Він складений відповідно до чинних програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури.
У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення, варіанти у форматі ЗНО. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО.
Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2019 року.
Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23, 29–33, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№58). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
Увага!
– завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.
Сподіваємось, що посібник допоможе випускникам та абітурієнтам належним чином підготуватися до ДПА та ЗНО з української мови.

ЗМІСТ
Передмова 3
УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Фонетика. Класифікація звуків. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі 4
Графіка. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю, Є, Ї, Щ 6
Орфоепія. Основні орфоепічні норми української мови. Особливості вимови груп приголосних 8
Основні випадки уподібнення приголосних звуків 23
Наголос 27
Орфографія.Спрощення груп приголосних 38
Чергування у – в, і – й 46
Чергування голосних звуків 51
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 58
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] 66
Сполучення ьо, йо 71
Правила вживання м’якого знака 73
Правила вживання апострофа 77
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 82
Правопис префіксів 89
Правопис суфіксів 96
Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 100
Написання слів іншомовного походження 108
Основні правила переносу слів 118
Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 120
Лексика. Фразеологія
Лексичне значення слова 129
Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 130
Омоніми 134
Синоніми 143
Антоніми 158
Пароніми 166
Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика.
Лексичні запозичення з інших мов 173
Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 179
Застарілі й нові слова (неологізми) 180
Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 187
Поняття про фразеологізми 196
Будова слова. Словотвір
Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 222
Словотвір 223
Морфологія
Морфологія. Частини мови 234
Іменник як частина мови 234
Прикметник як частина мови 270
Числівник як частина мови 285
Займенник як частина мови 299
Дієслово як частина мови 314
Дієприкметник як особлива форма дієслова 341
Дієприслівник як особлива форма дієслова 349
Прислівник як частина мови 355
Прийменник як службова частина мови 364
Сполучник як службова частина мови 372
Частка як службова частина мови 379
Правопис службових частин мови 382
Вигук як частина мови 390
Синтаксис. Пунктуація
Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 394
Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 400
Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 410
Тире між підметом і присудком 420
Другорядні члени речення 422
Порівняльний зворот 434
Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 438
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 444
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 445
Речення зі звертанням 455
Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 458
Речення з відокремленими членами 462
Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 474
Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні 475
Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 481
Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 486
Безсполучникове складне речення 500
Складне речення з різними типами зв’язку 508
Способи відтворення чужого мовлення 513
Культура мовлення
Поняття про культуру мовлення 522
Стилістика. Розвиток мовлення
Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 541
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 553
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2018 року 561
Варіанти у форматі ЗНО 568
Відповіді до тестових завдань 582
Використана література 586

ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 11 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 12 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 13 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 14 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 15 ЗНО 2021 Українська мова. Комплексне видання : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно