Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити

100 грн 80 грн
Cравнить

Автор: Березан О. / Рік видання: 2022 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 208 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Березан О.
Рік видання 2022
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 208
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Підручники та посібники»

Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити

Довідник містить найважливіші теоретичні питання курсу: будова, ізометрія, номенклатура, хімічні властивості, методи добування хімічних речовин, генетичні зв’язки між ними та напрямки їх використання, а також завдання, вправи, тести та розрахункові задачі. Для вчителів хімії, учнів та для абітурієнтів, які готуються до ЗНО з хімії.

Посібник складається із 12 розділів, які охоплюють матеріал курсу органічної хімії профільного рівня загальноосвітніх навчальних закладів.
У перших дев’яти розділах конспективно розглядаються питання складу, будови, номенклатури, хімічних властивостей, способів добування та застосування найважливіших органічних сполук різних класів. Теоретична частина кожного розділу підсумовується коротким довідником «Найважливіші поняття, терміни та правила».
Матеріал розділів Х–ХІІ допоможе остаточно систематизувати, узагальнити і глибше засвоїти теорію курсу органічної хімії.
Кожний розділ містить завдання, які стосуються перетворення речовин, генетичного зв’язку між різними класами органічних та неорганічних речовин, а також розрахункові та якісні задачі різного рівня складності.
При виконанні завдань з ланцюжками перетворень слід зважати на те, що перехід від однієї речовини до іншої можна здійснити, провівши не лише одну хімічну реакцію.
При написанні рівнянь реакцій необхідно вказувати умови їх протікання, назви речо-вин, розставляти коефіцієнти та вказувати тип реакції, до якого вона належить.
Уміння розв’язувати задачі — це важливий критерій, за яким оцінюються знання учнів. Навчити швидко і правильно розв’язувати задачі можна лише шляхом формування навичок самостійного мислення. Посібник містить значну кількість різноманітних задач, які відрізняються за складністю й охоплюють усі розділи шкільного курсу органічної хімії. Посібник пропонує значну кількість розрахункових задач, систематизованих відповідно до тем, що вивчаються. Ускладнені та комбіновані задачі можуть бути використані для організації індивідуальної роботи з обдарованими учнями при їх підготовці до олімпіад.
Для самоконтролю знань у кінці кожної теми запропоновано тестові завдання різних типів, зокрема на вибір правильної відповіді, установлення відповідності, послідовності.
Використання посібника сприятиме поглибленню рівня засвоєння теоретичного мате-ріалу, закріпленню вміння вирішувати проблемні завдання та розрахункові задачі, організації самостійного навчання. Він буде також корисним абітурієнтам при підготовці до ЗНО, викладачам та слухачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів.

Від автора 3
І. Теорія хімічної будови органічних сполук. Насичені вуглеводні 4
§1. Основніположеннятеоріїбудовиорганічних сполукО. М. Бутлерова 4
§2. Насичені вуглеводні (алкани, парафіни) 5
§3. Хімічні властивості насичених вуглеводнів 8
§4. Добування насичених вуглеводнів 9
§5. Галогенопохідні алканів 10
§6. Найважливіші поняття, терміни та правила 10
§7. Це необхідно знати та вміти 12
§8. Циклоалкани (циклопарафіни, нафтени) 13
§9. Застосування насичених вуглеводнів та їх похідних 15
§10. Практичні завдання 15
§11. Тестові завдання 23
II. Ненасичені вуглеводні (алкени, алкіни, алкадієни) 25
§12. Алкени (етиленові вуглеводні). Будова, ізомерія, номенклатура 25
§13. Хімічнівластивостіалкенів 26
§14. Добуванняалкенів 28
§15. Алкіни (ацетиленові вуглеводні). Будова, ізомерія 29
§16. Номенклатураалкінів 29
§17. Хімічнівластивостіалкінів 30
§18. Добуванняалкінів 31
§19. Алкадієни 32
§20. Добуванняалкадієнів 33
§21. Найважливіші поняття, термінитаправила 34
§22. Ценеобхіднознатитавміти 35
§23. Застосування ненасичених вуглеводнів 35
§24. Практичні завдання 35
§25. Тестові завдання 44
III. Ароматичні вуглеводні (арени) 47
§26. Будова. Ізомерія 47
§27. Хімічнівластивостібензену 48
§28. Добуваннябензенутайогогомологів 50
§29. Поняттяпрогетероциклічнісполуки 51
§30. Найважливішіпоняття, термінитаправила 53
§31. Ценеобхіднознатитавміти 54
§32. Природніджерелатапереробка вуглеводнів 54
§33. Використання ароматичних вуглеводнів 55
§34. Практичні завдання 55
§35. Тестові завдання 56
IV. Спирти. Феноли 56
§36. Класифікаціяспиртів 56
§37. Насиченіодноатомніспирти. Номенклатура, будова, класифікація, ізомерія 56
§38. Хімічнівластивостінасичениходноатомнихспиртів 56
§39. Добуваннянасичениходноатомнихспиртів 56
§40. Багатоатомніспирти 56
§41.Добуваннябагатоатомнихспиртів 56
§42. Феноли 56
§43. Добуванняфенолутафенолятів 56
§44. Найважливішіпоняття, термінитаправила 56
§45. Цепотрібнознатитавміти 56
§46. Застосування спиртів, фенолів, багатоатомних спиртів 56
§47. Практичні завдання 56
§48. Тестові завдання 56
V. Альдегіди і кетони 56
§49. Будова. Ізомерія. Номенклатура 56
§50. Хімічнівластивостіальдегідів 56
§51. Хімічнівластивостікетонів 56
§52. Добуванняальдегідівікетонів 56
§53. Застосування альдегідівікетонів 56
§54. Найважливішіпоняття, термінитаправила 56
§55. Ценеобхіднознатитавміти 56
§56. Практичні завдання 56
§57. Тестові завдання 56
VI. Карбонові кислоти 56
§58. Класифікаціякарбоновихкислот 56
§59. Насиченімонокарбоновікислоти. Будова, номенклатура, ізомерія 56
§60. Хімічнівластивостінасиченихмонокарбоновихкислот 56
§61. Добуваннякарбоновихкислот 56
§62. Окреміпредставникикарбоновихкислот 56
§63. Найважливіші поняття, термінитаправила 56
§64. Застосування монокарбонових кислот 56
§65. Ценеобхіднознатитавміти 56
VII. Естери. Жири. мила́ 56
§66. Естери 56
§67. Жири 56
§68. Милá. Синтетичнімийнізасоби 56
§69. Найважливіші поняття, термінитаправила 56
§70. Застосування естерів 56
§71. Ценеобхіднознатитавміти 56
§72. Практичні завдання 56
§73. Тестові завдання 56
VIII. Вуглеводи 56
§74. Класифікаціявуглеводів. Ізомерія. Значення 56
§75. Моноcахариди 56
§76. Хімічнівластивостіглюкози 56
§77. Дисахариди. Сахароза 56
§78. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза. Склад і будова молекул 56
§79. Найважливішіпоняття, термінитаправила 56
§80. Застосування вуглеводів 56
§81. Практичні завдання 56
§82. Тестові завдання 56
ІХ. Нітрогеновмісні органічні сполуки 56
§83. Нітросполуки 56
§84. Аліфатичні аміни. Будова. Класифікація. Ізомерія 56
§85. Хімічнівластивостіаліфатичнихамінів 56
§86. Добуванняаліфатичнихамінів 56
§87. Ароматичніаміни. Анілін 56
§88. Хімічнівластивостіаніліну 56
§89. Добуванняанілінутаароматичнихамінів 56
§90. Ценеобхіднознатитавміти 56
§91. Практичні завдання 56
§92. Амінокислоти. Білки 56
§93. Хімічнівластивостіамінокислот 56
§94. Добуванняамінокислот 56
§95. Застосуванняамінокислот 56
§96. Білки 56
§97. Хімічнівластивостібілків 56
§98. Значення білків 56
§99. Поняттяпронуклеїновікислоти 56
§100. Значеннянуклеїновихкислот 56
§101. Найважливішіпоняття, термінитаправила 56
§102. Ценеобхіднознатитавміти 56
§103. Практичні завдання 56
§104. Тестові завдання 56
X. Окисно-відновні реакції в органічній хімії 56
§105. Визначенняступенівокисненняатомів умолекулахорганічнихсполук 56
§106. Складанняокисно-відновнихреакцій 56
§107. Практичні завдання 56
ХІ. Загальні відомості про високомолекулярні сполуки 56
§108. Основніпоняттяхіміївисокомолекулярнихсполук (ВМС) 56
§109. Класифікаціявисокомолекулярнихсполук 56
§110. Основнінапрямивикористання високомолекулярнихсполук 56
§111. Основнігрупиполімерів 56
§112. Вихідніречовинидлясинтезуполімерів 56
ХIІ. Узагальнення знань з курсу органічної хімії. Розпізнавання органічних речовин 56
§113. Якісні реакції на органічні сполуки 56
§114. Розв’язання якісних задач 56
§115. Практичні завдання 56
§116. Електроннабудова, реакційназдатність, типиреакцій,
у які вступаютьорганічнісполуки 56
§117. Класифікаціяхімічнихреакцій 56
§118. Видиізомерії 56
§119. Хімічнівластивостіосновнихкласіворганічнихсполук 56
§120. Семінарськезаняттязтеми «Генетичнийзв’язок
міжкласамиорганічнихсполук» 56
§121. Домашняконтрольнаробота 56
§122. Ускладненітакомбінованізадачі 56
§123. Тести для самоконтролю 56
§124. Підсумкова контрольна робота (орієнтовні завдання) 56
Відповіді на розрахункові задачі та тести 56
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 203
Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді 204

Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 1 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 2 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 3 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 4 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 5 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 6 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 7 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 8 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 9 Органічна хімія: Довідник до ЗНО : Березан O. Підручники і посібники. купити - 10
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно