Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити

Код: 9789662032659
250 грн 220 грн
Cравнить

Автор: Гриньова М. В., Шиян Н. І / Рік видання: 2018 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 464 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Гриньова М. В., Шиян Н. І
Рік видання 2018
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 464
Формат, мм 176x250мм (В5)
Видавництво «Літера»

Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити

У посібнику-довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен розділ посібника супроводжується тестовими завданнями, задачами, вправами для самоконтролю. Узагальнено зразки розв’язків розрахункових задач відповідно до шкільного курсу хімії, а також підвищеного рівня складності.
Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поповнити свої знання з хімії.

Кожен розділ містить теоретичний матеріал, який дає загальнонаукову основу для розуміння дисципліни: принципи і постулати, концепції і теорії, закономірності. Категорійно-понятійний апарат полегшує розуміння основних хімічних понять, що відбивають специфіку певного розділу (значення і зміст, логічні взаємозв’язки, історію розвитку). Практичною основою посібника є тестові завдання для самоконтролю, приклади розв’язування задач.
Пропонований посібник-довідник ґрунтується на таких принципах дидактики:
♦ систематизує знання, впорядковує їх, поєднуючи об’єктивними зв’язками, що відповідає дидактичному принципу системності та послідовності;
♦ принцип науковості реалізується включенням у зміст науково-дослідницьких знань, які відповідають сучасному рівню досягнень науки;
♦ доступність досягається поєднанням фрагментів матеріалу, поступовим засвоєнням окремих положень, операцій аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення;
♦ згідно з принципом наочності, ілюстративний матеріал, його специфіка і типізація спрямовані на забезпечення пізнавального процесу; при доборі ілюстративного матеріалу особлива увага приділялась рисункам, які розвивають творчі здібності учнів;
♦ виклад матеріалу спрямований не тільки на формування в учнів знань і навичок виконавчого характеру, а й на уміння переносити їх у нові ситуації, що є основою розвивального навчання;
♦ теоретичні основи посібника зорієнтовані на практику виробничої діяльності людини та її життєдіяльність загалом, що забезпечує зв’язок теорії з практикою, навчання — з життям.
Реалізація основних дидактичних принципів дасть можливість уникнути абстрактності знань, сприятиме побудові наукової картини світу.
Сподіваємось, що цей посібник допоможе вам сформувати індивідуальний стиль навчальної діяльності й успішно підготуватися до вступу у вищий навчальний заклад. Хай вам щастить!
Професор М. В. Гриньова

Шановні старшокласники та абітурієнти! З
Частина перша. ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ 6
Предмет і завдання хімії 6
Хімія і суспільний прогрес 6
Роль хімії в охороні навколишнього середовища 7
Атомно-молекулярне вчення 9
Атоми, молекули 9
Хімічний елемент 10
Речовина, властивості речовин. Фізичні та хімічні перетворення 12
Прості та складні речовини 16
Відносна атомна та відносна молекулярна маса 19
Валентність 21
Розрахунки за хімічними формулами 24
Кількість речовини. Моль. Стала Авогадро. Молярна маса 26
Визначення хімічної формули 29
Закон Авогадро. Молярний об’єм 31
Відносна густина газу 33
Закон збереження маси. Хімічні рівняння 34
Складання хімічних рівнянь 35
Класифікація хімічних реакцій 38
Розрахунки мас реагентів і продуктів реакції за хімічним рівнянням 39
Відношення об’ємів газів за перебігу хімічних реакцій 41
Тестові завдання 43
БУДОВА АТОМА. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 50
Будова атома 50
Історичний розвиток теорії будови атома 50
Будова електронної оболонки атома 52
Квантові числа 53
Складання електронно-конфігураційних формул та електронно-графічні
зображення атомів 59
Завдання для самоконтролю 60
Тестові завдання 61
Хімічний зв’язок 62
Властивості ковалентного зв’язку 63
НапрямЛеність ковалентного зв’язку 65
Теорія гібридизації 66
sp-Гібридизація 66
вр2-Гібридизація 67
вр3-Гібридизація 68
Типи ковалентних молекул 68
Валентні можливості елементів 69
Йонний зв’язок 70
Водневий зв’язок 72
Металічний зв’язок 74
Міжмолекулярна взаємодія 75
Завдання для самоконтролю 76
Тестові завдання 77
Ступінь (стан) окиснення атомів елементів 79
Окисно-відновні реакції 80
Ряд електрохімічних потенціалів металів 83
Електроліз 84
Завдання для самоконтролю 86
Тестові завдання 86
ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА 88
Історія відкриття періодичного закону 88
Періодичний закон Д.І. Менделєєва на основі теорії будови атома 91
Періодичність зміни хімічних і фізичних властивостей елементів 93
Завдання для самоконтролю 94
Тестові завдання 95
Задачі 97
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 99
Хімічні процеси. Енергетика хімічних реакцій 99
Швидкість хімічних реакцій 101
Хімічна рівновага 105
Тестові завдання 108
Задачі 108
РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ 110
Розчини. Розчинення речовин 110
Концентрація розчинів 111
Розчини електролітів 113
Завдання для самоконтролю 115
Тестові завдання 116
Задачі 117
ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 118
Оксиди 118
Основи 122
Кислоти 124
Солі 126
Гідроліз солей 129
Солеподібні бінарні сполуки. Металіди (інтерметаліди) 132
Завдання для самоконтролю 134
Тестові завдання 136
ГІДРОГЕН. ГАЛОГЕНИ 138
Гідроген 138
Галогени 142
Флуор 142
Хлор 143
Бром 145
Йод 146
Астат 148
Тестові завдання 148
Задачі 149
ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ 152
Оксиген та його сполуки 152
Озон 154
Сульфур та його сполуки 155
Сірководень, сульфіди 156
Сульфур(IV) оксид 157
Сульфур(УІ) оксид. Сульфатна(УІ) кислота. Сульфати 158
Завдання для самоконтролю 161
Тестові завдання 162
Задачі 163
ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ 164
Нітроген та його сполуки 164
Амоніак 166
Оксиди Нітрогену 168
Нітратна(У) кислота. Солі нітратної(У) кислоти 170
Фосфор та його сполуки 173
Завдання для самоконтролю 178
Тестові завдання 179
Задачі 180
ПІДГРУПА КАРБОНУ 182
Карбон. Алотропні модифікації вуглецю 182
Силіцій 187
Тестові завдання 190
Задачі 191
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ 194
Особливості будови атомів металів 194
Внутрішня будова металів 194
Класифікація металів 196
Фізичні властивості металів 197
Хімічні властивості металів 199
Добування металів із руд 203
Сплави 205
Завдання для самоконтролю 206
Тестові завдання 207
Задачі 208
МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП 209
Елементи головної підгрупи І групи (лужні метали) 209
Загальна характеристика елементів головної підгрупи І групи 209
Елементи головної підгрупи II групи (лужноземельні метали) 215
Загальна характеристика елементів головної підгрупи II групи 215
Твердість води та способи її усунення 220
Елементи головної підгрупи III групи 221
Загальна характеристика елементів головної підгрупи III групи 221
Германій, Станум, Плюмбум як представники елементів-металів
головної підгрупи IV групи 226
Загальна характеристика елементів-металів головної підгрупи IV групи 226
Завдання для самоконтролю 228
Тестові завдання 229
Задачі 231
МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП 232
Родина Феруму 232
Ферум та його сполуки 233
Сполуки Кобальту й Ніколу 238
Доменний процес виробництва чавуну 239
Виробництво сталі 243
Завдання для самоконтролю 246
Тестові завдання 247
Задачі 248
Частина друга. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 250
Предмет органічної хімії 250
Класифікація органічних сполук 252
Номенклатура органічних сполук 254
Класифікація органічних реакцій 257
Типи розриву хімічного зв’язку 259
Ізомерія органічних сполук 260
Будова і валентні стани атома Карбону 262
Природа хімічних зв’язків 264
Сучасні уявлення про взаємний вплив атомів у молекулі 266
Індукційний ефект 266
Мезомерний ефект (ефект спряження) 268
Завдання для самоконтролю 271
Тестові завдання 272
ВУГЛЕВОДНІ 273
Насичені вуглеводні 273
Насичені ациклічні вуглеводні 273
Насичені аліциклічні вуглеводні (циклоалкани) 277
Ненасичені вуглеводні 279
Етиленові вуглеводні (алкени) 279
Дієнові вуглеводні (алкадієни) 283
Ацетиленові вуглеводні (алкіни) 287
Ароматичні вуглеводні (арени) 291
Природні джерела вуглеводнів 300
Завдання для самоконтролю 302
Тестові завдання 304
Задачі 305
ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 307
Спирти 307
Етери 315
Феноли 315
Завдання для самоконтролю 319
Тестові завдання 321
Задачі 323
Альдегіди і кетони 324
Альдегіди 324
Кетони 327
Завдання для самоконтролю 329
Тестові завдання 330
Задачі 331
Карбонові кислоти 332
Естери 338
Жири 340
Завдання для самоконтролю 342
Тестові завдання 344
Задачі 345
Вуглеводи 346
Глюкоза (C6H120g) 349
Фруктоза (С6Н1206) 351
Сахароза (С12Н22011) 351
Крохмаль (С6Н10О5)л 352
Целюлоза (С6Н10Об)п 354
Завдання для самоконтролю 356
Тестові завдання 357
Задачі 358
НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 359
Нітросполуки 359
Аміни 362
Амінокислоти 367
Білки 370
Нуклеїнові кислоти 372
Завдання для самоконтролю 375
Тестові завдання 379
Задачі 380
ЗРАЗКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ 382
Основні позначення фізичних величин та формули
для їх визначення 382
Обчислення за хімічною формулою 383
Задачі на приготування розчинів 389
Задачі на розрахунки за законом об’ємних відношень газів 394
Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції
маси, об’єму та кількості речовини 400
Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції надлишку
однієї з реагуючих речовин 403
Задачі на обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції за відомою кількістю речовини, масою чи об’ємом вихідної речовини,
яка містить домішки 408
Задачі на обчислення виходу продукту від теоретично можливого 411
Розрахункові задачі за термохімічними рівняннями реакцій 416
Задачі на обчислення за рівнянням хімічної реакції між розчином
солі та металом 418
Задачі на обчислення еквівалента елемента за формулою та еквівалента
речовини за рівнянням хімічної реакції 423
Задачі на виведення молекулярної формули речовини 425
Задачі на обчислення швидкості хімічної реакції. Хімічна рівновага 431
Задачі на знаходження маси, об’єму, масової чи об’ємної частки
компонентів суміші 435
Глосарій 442
Відповіді на тестові завдання 449
Відповіді до задач 451
Предметний покажчик 453

 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 1 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 2 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 3 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 4 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 5 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 6 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 7 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 8 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 9 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 10 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 11 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 12 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 13 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 14 Хімія. Довідник для абітурієнтів та школярів : Гриньова М. Літера. купити - 15
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно