Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити

82 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Мєшкова О. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 113 / Видавництво: «Асса»

Характеристики
Автор Мєшкова О.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 113
Видавництво «Асса»

Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити

Посібник містить матеріал базових розділів: «Теоретичні основи хімії», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія» .

Представлений матеріал чітко структурований, поданий :компактно у вигляді визначень, основних положень, термінів, законів, прикладів рівнянь реакцій, також пропонується

розв'язання всіх типів задач, передбачених шкільною програмою.

Без сумніву, виграшним є розміщення теми чітко в межах сторінки, методом слайдів, що активізує зорову пам'ять, та організація тексту в дві колонки для полегшення сприйняття предмета вивчення та відповідних прикладів.

У довіднику є розділ, присвячений правилам безпеки поводження з хімічними реактивами, матеріалами, засобами побутової хімії.

Способи подачі матеріалу сприяють успішній самореалізації учнів, зокрема, широкому використанню для самостійної роботи та повторення правил при підготовці до ДПА і ЗНО, для поглибленого вивчення предмета, на факультативних заняттях.

Серія " Експрес-допомого : 100 тем " це:

Найважливіші теми зі шкільного курсу з хімії;

Одна тема за 5 хвилин! Експрес-підготовка до ДПА, ЗНО, контрольної або самостійної роботи;

Одна тема - з одного погляду;

Тільки найнеобхідніша теорія з прикладами.

Теоретичні основи хімії .... . . " .. .. .. . . .. ..... .. . · . . ... . .... .. ... 7
1 .. Сучасні уявлення про будову атома ...... : .. .... . · ... . : ....... . 8
2. Електронна· конфігураЦія атома ....... . .. .. ... . · . .... ..... . . . 10
3. Основний і збуджений стан атомів .. .. . · ......... . · . . · .. , ...... 12
4. Періодичний закон і ПеріоДична система хіміЧних .
елементів Д. І. МенДелєєва ....... . .. : ............... .... . ... . 13 .
. 5 . . Закономірносrі зміни властивостей елементів та їх сполук
за періодами ·та групами . ..... · . . ..... . . .... . ! ................ 14
6. Загальна характеристика ·м.еталічних. елементів ІА-ІіІА Груп . .. 15
7. Характеристика перехідних елементів (Rупруму; Цинку ,
Хрому, .Феруму) ... . ...... -.· . ... . ... ... . . .. , . . . .... .. ... ... . ... 17
8. Загальна характеристика ·неметалічних елементів IV AVIIA
груп .. .. .. : ...... . . .. : ....... ." ..... : . . .. . ." .. ... .... .. . 19
9. ХімічнИй зв'язок і будова речовини ..... ... . . : ..... . .... . ... 21
10. Йонний зв'язок. Металічний зв'язок. ВоДневий зв'яЗок ....... 23
11. Еле:Ктроне:ГативJ!:ість . .... . ........ . . . .... . .... ... ..... .. . 25
12. Ступінь о~иснення та валентністЬ хімічних елементів .. .. .. · .. 26
13. Молекулярна та немолекулярна будова реЧовин . . ....... ... . 28.
'14. Типи кристаліЧних І'раток. Залежність властивостей
речовин від їх складу та будови . ..... · ....... · .. . . . . . ... .. ... ... '·. 29
15. Хімічна реакЦія : .... ... .. . . .. ~ . . · .. .. ... ... . . .. .. ·: ..... . .... 31.
16. Тепловий ефект хімічної реакЦії. Термохімічні рівняння ...... 33
1 7. Швидкість рещсЦії, її залежність від різних чинників " ...... " . 34
18. Оборотні та необоротні хімічНі реакЦії. ХіміЧна рівновага .. .. . 36
19. Зміщення хімічної рівноваги під дією різних чин:Ників ... .. .. 37
20. ЕлектроліРІЧНа дисоЦіаЦія електролітів у водних
розчинах . Сильні та слабкі електроліти .... : .. .. . . . .. . .. · .. .. .... 38
21. Основні положе:Ння теорії електроЛітичної дИ:соЩації ....... . .40
22. РеакЦії йонного обмmу . . ...... · .. ... ............ .. . · ...... . . 42
23: Гідроліз солей. Середовище водних розчинів : кИсле , ·
нейтральне, лужне .... . · · ... .' . .. : . . .. .... .. ... .. ." ... . · . . . ....... .43•
24. Ькисно-відновні' реакЦії .... , .... . .. . .. . ." ... ".· . . .. . ..... .... 45
25. Корозія металів і способи захисту від неі: .. .. .. , .... . · .. .. . .. .4 7
26. Електроліз розплавів ~ р.озчинів ·(со.rіей, лугів, кислот) . .... ... 48
27. ЙtJннНй (правило Марковнікова) ·і раДикальний · ·
механізми реакЦій в t;>рганічній хімії .. .. ................. ... .. 50
Неорганічна хімія . .. . : .. ...... .. ... . . ..... . .. . ... . . : ........ 51
28. Класифікація неорrанічних речовин .... -.. .. . .. .... . · . ... . · .... 52
29. Номенклатура_ неорганічних речовин ..... .... · ... .. .... ". ..... 53
30 . . Характерні хімічні властивості простих речовин-металів ... .. . 54
31. Характерні хімічні властивості простих ре'ч:овин -
лужноземельних металів .. . ..... . ..... . ..... : ... . . .. .. , .... · .... . . 56
.32. Характерні хімічні властивості простої ре';!овини алюмінію .... 58
33. Характерні хlмічні властивості простих речовин -
перехіднИх металів.-.... . .... ...... · .... : ........... ' .. .. . : ..• .. 60
34. Характерні хімічні властивості простих реч~вИн металів . .
Ферум . :· ..... .. . . .. . · . . .. .. · ...... . · .. . : . ........... . .... ' ...... 62
·. 35. Характерні хімічні властивості · простих речовин-
неметалів. Гідр оген ... .. . . . .. . · ..... . . . .... . . . ... · . .. . .. .. .. : .. 64
36. Характерні хімічні властивості простих речовин - галогеНів .... 65
37. Характерні хіМ:ічні властивості про~х речовин- ·
неметалів. Оксиген ... . . · .. .. . . : . . .. · . ....... . . .. . .. . .. . . .. : .. . 67
38. · :Характерні хімічні властивості простих реЧовин-
неметалів. Сульфур .. . .. . .. .. . . ....... . . : .. . . ... . . . .. . , . . . . .. 69
39. Сполуки Сульфуру . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . ...... .... ... . ... . 70
40. Нітроген. Оксиди Нітрогену. Нітратна кислота .. . ...... .. ... 72
41. Нітроген. АМоніак. Со.Лі амонію . . . .. . . .. . . ... .. . . . ... . . . . . . 74
4·2. Характерні хімічні властивості простих р·ечовин-
неметалів . Фосфор . . .... . . .. . . < ••. · . •• • . · • •• : .•• .• ••• • ••••• •. , 76
43. Характерні хімічні властивості простих речовин- ·
неметалів. Карбон ... ... .. . . . .... . .. . . . ..... . .. : . .. . .. . ..... 77
44. Оксиди Карбону СО і СО" Карбонатна кислота та її солі .. . .. 79
45. Характерні хімічні властивості пррстих речовин-
неметалів. Силіцій · . . . .. ..... . .. ... .. ... ..... .. .. ·.: .. .. .. . . . . 81 .
46. Характерні хімічні властивості основних оксидів . : . . . : . . . '. ... 83
4 7. Х1:1-рактерні хімічні властивості кислотних і амфотерних
оксидш . .. ; ' . . . ... . . . : .. . .. .. . .. .. .. .. ... . ' . .. .. .... .. .... . . 84
48. · Характерні хімічні власtивості основ і амфотерних
гідроксидів . . . .. ...... . ... .. .... ... ......... . . . . " . .. . .. ... ... 85
49. Характерні хімічні властивості кислот . . . . .. . . . . . .. ... . .. " . . 87
50. Характерні хімічні властивості солей: середніх, кислих ,
основнИх , крмплексних .. .. . . . .. . .. . . . , . .. ·.·." : . .. " ... . · .. · ... . .... 89
51. ВЗаємозі!'язок різних класів неорганічних речовин . . . . .. . .. .. 91
Органічна хімія ..... ... . . . : .. . . , ...... .... .. .. .... .. . " . . . . .. . 93 .
52. Теорія будов·и органічн.их сполук: гомологія та ізомерія .
Взаємний вплив атомів у молекулах ......... .... ... . . ... . . .. . .... . " ., . • 94
53. Види ізомерії ... .. .... .. .. .. . . . ... : . ... : . .. ... . . . . " .. .... 96
54. Типи зв'язків у молекулах органічних речовин . ... . . . .... .. . 98.
55. Гібридизація. аrомних орбіталей Карбону '. ....... . . . ... . .... 99
56. Функціональна група. Радикал ..... · . . . . . . .. . . .. . ... .. . . .. 100
57. Класифікація органічних речовин ... .... .. ... . .. .. . . .. " . .. 101
58. Номенклатура органічних речовин (тривіальна ·
та міжнародна) . . .. .. .. . . .... . . . . · . . .. . . . . . .. . . .. .. . : . .... . .-102
59. Характерні хімічні влаСтивості вуглеводнів. Аlікани.
ЦиRЛоал:кани .. . . .. .. . .. '. ....... · . ..... . . . ... : .............. 104
60. Характерні хімічні властивосТі вуглеводнів . Алкени .. . . . . .. . 106
61. Характерні хімічні властивості вуглеводнів . Ал:кадієни .... . .. 108
62. Характерні хімічні властивості вуглеводнів. Ал:кіни . . ... . . ... НО .
63. Характерні хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.
Бензен і толуен . .. ... .. . . . .. . . ... .. .. : .... .. · . . .. .... .... . .. 112
64. Характерні хімічні властивості насичених 9дноатомних
і багатоатомних спиртів . .... . .... . .... . , . .... .. . ..... . . . ... . 114
65. Хара.ктерні хімічні властивосТі. ароматичних сполук. Фенол . .. 116
66. Характерні хімічні властивості альдегідів . ... .... . . . .. ... . . 11 7
67" Характерні .хімічні властивості насичених карбонових кислот . . "119
,68. Характерні хімічні властивості,.естерів . :· . . . ...... ... . ... : . .. 121
69. Характерні хімічні властивості нітрогеновмісних
органічних спо.лук. Аміни . .. .. . . .... . .. . . . .. . · . ........ ... . .... 122
10. Характерні хімічні властивості.нітрогеновмісних
органічних сподук. Амі.Нокислоти . .. . ............ . ....... : . . , 123
71. Біологічно· важливі речовини . Жщ~и . Біrіки . ·.· . .. . . . " .. . .... 125
72. Біологічно важливі речовини . Моносахариди .. . .. '" ........ 127
73. Біологічно важливі речовИ:ни. Дисахариди . Полісахариди . . .. 129
74. Взаємозв 'язок органічних сполук .. . : ..... : ....... . . . .... :131
Методи пізнання в хімії; ~мія та життя .. " .. '. ...... " .. .' ..... 133
75. Експериментальні основи хімії . Правила роботи
в лабораторії .. . ·.· . . ... :· ...... . .. . · . . . . ... . " ... ... . . . .. . .. . . 134
76. Правила безпеки при роботі' з небезпечними речовинами,
· засобами побутової хімії ................. .. .... . . .. · . . : .... . . . 135 .
77. Наукові методи дослідження хіміЧЩІХ речовин і п'ер6орень . .. 136
78. Методи розділення сумішей: та очищення речовин ....... : ... 137
79. Визначення характеру середовища: водних . роз.Чині.В .
речовин . Індикатори . . · . ..... · . . . .. . ...... . . ... ...... . ... . .. .. 139 ·
80. Якісні' реакції на неорганічні речовини та йони .. ..... · ...... 140
.81. Якісні реакції органічних сполук . ... .. . .......... .. ...... 143
82. Основні способи Добування (в лабораторіl') конкретних .
неорганічнИх сполук : ... " ....... , .............. , ....... : . ... . 145 .
83. · Основні способи добувііння 11углеводнів (в лабораторіі') ...... 14 7
84. Основні способи дqбування оксиг.еновмісних сполук
(у лабораторіі) ... .. ............ . .... . ................. . .... 148
85 . . Поняття про метаЛургі:Ю : загальні. способи добування
металів ... .. .. .. . : .. .. . .... : . "·\ ·· .' . . .. ... . . · . .. : .. . . ........ . 149 ·
· 86. Промислове Добу'вання амоніаку, сульфатної кислоти,
метано.і~у. ХімічНе забруднення навколишнього середовища ...... 150
87. Природні джерела . вуглеводнів, їХ переробка . . . . ... · ...... . . 152
· 88. Високомолекулярні сполуки . Реакції' пщrімеризації ·
та поліконденсації. Цолімери .. · . .. . ." . . .. · ....... .. .... .. . ·, . .. • .154
89. Пластмаси;. Волокна. Каучуки. · ..... ........ ... ... .. .... . :156
.90. Розрахунки за хімічннми формулами та рівняннями ·
реакцій. Фізичні величини ......... . ....... : .. . . . ...... : .... 157
91. Стехіометричні закони хімії ....... ." ................... . .. 159
92. Qб~сле~я маси розчиненої речовини, яка місТ~ся .
в певнш мас~ розчину " . ". · ...... " . ............ . · . .. ...... .. . .. ·.161
93. Розрахунки оо:Ємних· відношень газів при хімічних реакціях .. . 162
94. РозрЮсунки маси реЧовини або об'єму газу за відомою
кількістю речовини, , масою або об'ємом .... . .... . ..... . . . .. .. . . 163
. 95. Розрах)'J!ки теплового ефекту реакції . . · .. · . .. . .. . . . ... : . : . . 164
96. Розрахунки масИ (об'єму) продуктів реакції, якщо одна
з речовин перебуває в надлишку (має ·домі.ш:кИ) .. . ... : ...... . . · .166
97. Розрахунки маси (об'єму; кількості .речовини) продукту
реакції, якІцо одна з речовин перебуває у вигляді розчину
з певною масовою часткою розчиненої речовини . ... ........ ... . 168
~8 : Знаходження молекулярної формули речовини .. ... ,.- .. · . . ; .. 170
99. Розрахунки масової або об'ємної частки виходУ продукту .
реакції від теоретично можливого .... .- . ..... . " ... . ..... . .. .... 1 72 _
100: ~d~рах:Унки масової частіси (маси) хіМічної речовини .
в сумlПІl . : ... . " ..... '. .......... . , .- .... . . . . ... . .. . . . " . " . . .. 173
Предметний покажчик , ... . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . ... . 174.

Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 1 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 2 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 3 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 4 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 5 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 6 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 7 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 8 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 9 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 10 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 11 Хімія 100 тем. Довідник. Експрес-допомога до ЗНО : Мєшкова О. : Асса. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно