Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити

70 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Новосьолова В.І. Шелехова Г.Т. Ярмолюк А.В. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 176 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 250 / Видавництво: «Весна»

Характеристики
Автор Новосьолова В.І. Шелехова Г.Т. Ярмолюк А.В.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 176
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 250
Видавництво «Весна»

ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити

Пропонований посібник укладений відповідно до чинної навчальної програми з української мови й програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 2020 року.
Завдання посібника - актуалізувати й систематизувати звання старшокласників із курсу української мови, допомогти випускникам закладів загальної середньої освіти самостійно підготуватися до
ЗНО й ДПА з української мови .
Посібник складається з двох частин. Перша частина збірника зорієнтована на тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів і підготовку до ЗНО й ДПА з української мови. За
змістом охоплює теоретичний і практичний матеріал розділів шкільного курсу сучасної української літературної мови: фонетики, графіки, орфоепії, орфографії, будови слова, словотвору , лексикології,
фразеології, морфології, синтаксису , пунктуації, стилістики, розвитку мовлення. Завдання подано відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою .
Друга. частина містить п'ять варіантів узагальнених за змістом тестових завдань з української мови, побудованих у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
Призначення тестових завдань для тематичного контролю - забезпечити поетапну різнобічну й об 'єктивну оцінку рівнів сформованості у випускників предметної компетентності в процесі засвоєння
ними курсу української мови в закладі загальної середньої освіти.
До кожної визначеної чинною програмою теми систематичного курсу української мови розроблено по два варіанти контрольних тестових завдань. Кожен із варіантів містить 12 завдань таких типів:
завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох чи п'яти варіантів , завдання з вибором правильної відповіді (на основі тексту), завдання на встановлення відповідності.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачає певне твердження й запропоновані чотири чи п' ять варіантів відповідей, з-поміж яких лише одна правильна відповідь.
Завдання з вибором правильної відповіді (на основі тексту) складається з тексту й завдань, що його стосуються . Потрібно прочитати текст, виконати подані після нього завдання, вибравши одну
правильну відповідь.
Завдання на встановлення відповідності складається з двох колонок, у яких характеристики мовного явища позначено цифрами (зліва) , а приклади цих явищ - буквами (справа). Треба співвіднести
цей матеріал і до кожного рядка, позначеного цифрою, дібрати відповідник, позначений буквою.
Правильність виконання кожного із завдань оцінюють одним балом, унаслідок чого максимальна кількість балів, які набирає учень, дорівнює 12-ти. Відкрите творче завдання передбачає самостійне власне висловлення (відповідно до формату ЗНО). Завдання сформульовано у вигляді проблеми з коментарем, що спрямовує учня висловити своє міркування щодо порушеної проблеми.
Це завдання перевіряє здатність учнів критично мислити, добирати аргументи, логічно вибудовувати висловлення, бути переконливим у власних судженнях, уміти використовувати лексичне й граматичне
багатство української мови.
Таке висловлення оцінюється відповідно до чинних норм за 12-бальною шкалою.

ВІД АВТОРІВ .................. . ... . ... .. . ........................... . ........... 2
ЧАСТИНА 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
РОЗДІЛ 1. ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ . . ... . ......... .. ............ 4
РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ . . ...... . ....................... 8
РОЗДІЛ 3. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР .... . .. .. . . ... . ...... . ...... . .. . ... 12
РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЯ ..... . ... . . . ...... . . . ..... ... ... .... ... 15
· Тема 1. _Іменник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .... . · . . . .. 15
Тема 2. Прикметник ..... . ....... . .. . . ; ..... . .. .. .. . ...... ... . . .. .. .... 19
Тема 3. Числівник . . .... ... .. . ..... . . . ......... . .... .. ....... . ... .. . .. . 23
Тема 4. Займенник .......... . ........ . .... . .. . ... . ............ ... ...... 26
Тема 5. Дієслово. Дієприкметник і дієприслівник
як особливі форми дієслова . .... . .. . ............... . .. . . . ........ . 30
Тема 6. Прислівник . ...... . .............. . . . ... . ...... . ...... . . . ... . ... 34
Тема 7. Службові частини мови: прийменник, сполучник і частка. Вигук .. .. . . . . 3 7
РОЗДІЛ 5. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ ........ . .... . .. . .... . ..... ... ...... 41
Тема 1. Словосполучення. Речення ....... . .... . ... . . . ................... . 41
Тема 2. Просте речення. Головні члени речення (підмет і присудок) . . ... . .... . . . 45
Тема 3. Просте речення. Другорядні члени речення
(означення, додаток, обставина) ...... .. .. : . . ....... . .. . . .. ........ 49
Тема 4. Односкладне речення . Неповне речення . . ... . .. . · . . ................. . 53
Тема 5. Речення з однорідними членами . . .... . .... . .. . ... . . . .... : ... . . . ... 57
Тема 6. Речення зі звертаннями, вставними словами
(словосполученнями, реченнями) . .. .. . ............... . . . .... . .. . .. 61
Тема 7. Речення з відокремленими членfu'vІИ ............ .. ............. . .... 65
Тема 8. Пряма і непряма мова. Діалог .. . . : . ... ..... . ..... . ......... . ..... . 69
Тема9 . Складнеречення.Складносуряднеречення .............. ... .. .. ..... 74
Тема 10. Складнопідрядне речення . . . . ..... . .. . .. . ........ . .............. 78
Тема 11. Безсполучникове складне речення . . . . ...... . . . . ... . . .. . ~ ... .. ... . 83
Тема 12. Складне речення з різними видами сполучникового .
й безсполучникового зв'язку . ... . .. . . . ..... . ..... . .... . .. . ... . ... 87
РОЗДІЛ 6. СТИЛІСТИКА . .... ...... . ... . .. . ... . ..... . ................ . ....... 93
РОЗДІЛ 7. ОРФОГРАФІЯ . . ... . . .... . ......... .. ..... .. . . ... ......... . . . ...... 96
Тема 1. Правопис м'якого знака , апострофа .
Подовження, подвоєння приголосних звуків .. ... .. ........ ... . . ..... 96
Тема2.Сумнівніголосні . . . .. . . . .... . . ... . . . . .. . . . . . .. ............ . .... 100
Тема 3. Сумнівні приголосні . .. ... . .. . . . . . ... . ... .. . . . . ... . . . ... . .... . .. 104
Тема 4. Правопис власних назв . Лапки у власних назвах .
Правила переносу частин слова. Чергування [у] - [в], [і]:- [й] . . ... . . . . 108
Тема 5. Правопис складних слів .. .... . . .. . . . ....... · ... .. .. . ....... ... ... 112
Тема 6. Правопис слів іншомовного походження . . ... . .. . ... . ... .. ... . . . ... 116
Тема 7. Написання не з різними частинами мови . ............ . ... . .. .. ..... 120
175
ЧАСТИНА 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ У ФОРМАТІ ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
І варіант ..... . ... . .. . .. .. . . ... . .... . . .. .. . . . . .. . . . ... .... .. . .. . . .. : .124
ІІ варіан.т .. . . . . .. .... . . . .. . . . . . .. .. ... . ....... . . . . : .... . . ... . . . ... .. . 130
ІІІ варіант . ... . . .. . .. .. . ... . .. . .. ~ . .. .. . . ..... .. ...... . . . . .. . .. .... .. 136
IV варіант . . ... . .. . .... . .. ... .. .. : . ... ... . : ..... . . . . . : .. ... . ... .. . . . . 144
V варіант . . . . . ·. ,, .. . ... . . . . . . . . . . .... . .. . .... .. .. .. ..... . ... . . . . . .. . . . 151
ДОДАТКИ .. . .... . : ...... .. . .. . . . .. .. . · .. ........ .......... ...... . .... .... ........ 158
СЛОВА З ЛІТЕРОЮ f .. . .. ..... . ..... . .... ..... ... .. .. . .. . . ... ... . .. . .... .... 158
СПИСОК ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І АФОРИЗМІВ . ... . ... . .. .. . . . .. . ......... . . . 158
СПИСОК СЛІВ ІЗ НОРМАТИВНИМ НАГОЛОСОМ . ... . .. . . .. . ... . . . . .. . . . . 160
ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ
ДЛЯ ЧАСТ~НИ 1 .. . . .... .. . . . .. . . ... . ........... .. .. . . .. . .. . . .. .. . ... ..... . . 162
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 1 .... . . . . . .. .. . . .... .. ... . . . .. : ... .. 163
ЗРА.ЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКА ВІДПОВІДЕЙ
ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 .... . . .. . .. . ... .. .. . . . .. ... . ........ .. ............ .... .. . ... 164
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ ЧАСТИНИ 2 . . . . . . ....... .. : . . .. : ....... .... . .. 165
ПЕРЕЛІК ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ .. .... .... ... .. ... . . . . .......... .. .. . . 166
ЧАСТИНА 1. Тестові завдання . .......... ...... .... . .. ..... . . . . ............ . 166
Розділ 1. Фонетика . Графіка . Орфоепія . . . . . . . . ..... . . .... . . ... . . . ... .. ... 166
Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія . .. ... '. . . . . .. . . .. . .... . ...... . . . ... . . 166
Р.озділ 3. Будова слова. Словотвір . . . .. . .......... . . ...... . .. . . .. . ... .. . . 166
Розділ 4. Морфологія .. . .... . ....... .. . . • ... .. .... ... .... .. . ~ . . .. . . ... . . 166
Розділ 5. Синтаксис. Пунктуація . . . .. .. . . . .. . . .. .. . ... ... .. ..... . . .. .. .. 168
Розділ 6. Стилістика . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. . . ... . . .. . . .. ...... . ........ 170
Розділ 7. Орфографія . . .... .. . . .. .. ... . · . . ..... . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . ... 171
ЧАСТИНА 2. Тестові завдання у форматі зовнішнього
незалежного оцінювання . . .......... . . .. . .. . . . ... ...... . .. .. . 173

ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 1 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 2 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 3 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 4 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 5 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 6 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 7 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 8 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 9 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 10 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 11 ЗНО 2020. Збірник тестових завдань. Українська мова : Новосьолова В., Шелехова Г. Весна купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно