Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Код: 9789660725935
180 грн 144 грн
Cравнить

Автор: Білецька О. / Рік видання: 2022 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 352 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 403 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Білецька О.
Рік видання 2022
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 352
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 403
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Українська мова: збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО та ДПА О. Білецька. -Тернопіль: Підручники і посібники. - 352 с.

Посібник призначений для підготовки до ЗНО і ДПА з української мови. Тестові завдання складено відповідно до чинних програм ЗНО з української мови та літератури та з української мови для середньої загальноосвітньої школи.

Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою .

У посібнику подано тестові завдання з української мови для підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до ЗНО і ДПА з української мови. Запропонований у посібнику матеріал допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

Згідно з вимогами чинної Програми ЗНО з української мови, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

 • знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
 • розпізнавати мовні явища й закономірності;
 • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
 • визначати істотні ознаки мовних явищ;
 • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
 • установлювати причинно-наслідкові зв'язки мовних явищ;
 • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
 • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, тему, основну думку та виражально зображувальні засоби прочитаного тексту;
 • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
 • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
 • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.

Подані тестові завдання складено відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО й угруповано за такими розділами:

«Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологію», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

У рубриці «Онлайн-контроль» уміщено QR-коди, користуючись якими ви зможете пройти онлайн-тестування з теми.

Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості .У випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

ПЕРЕДМОВА  З
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
Фонетика. Графіка
СпіввідношеЮІЯ звуків і букв .   .  . . 4
М'які та тверді приголосні   .          . 9
Дзвінкі та глухі приголосні  .   .  .    .       .   .      . 11
Алфаві~ .  .          .     .   .     .       .   .14
Орфоепія
Наголос         .  .  .  . 15
Основні випадки уподібнення приголосних звуків .  .  . .   .    .   . 20
Спрощення в групах приголосних        .   .  . .     .  .  .  . 23
Основні випадки чергування у - в, і - й . .  .  . 30
Орфографія
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о]    . 32
Правила вживання м'якого знака  .       .  .       .  .  . 37
Правила вживання апострофа   . . .   .      .   .     .  39
Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу однакових
приголосних звуків  .   . . .      .      42
Правопис префіксів  .      .     .  .    . .   46
Правопис суфіксів .         .           50
Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків   .  .  . . . 52
Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків  . .    . 55
Правопис великої літери. Лапки у власних назвах  . 59
Написання слів іншомовного походження :.   62
Основні правила переносу слів . .   .   .  .  .  . 68
Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів  :   69
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
Лексичне значення слова    .   .     . 73
Омоніми .      .  .    .     . 75
Синоніми .  .      . . . 78
Антоніми .  . .    .   .    .  .  . . 81
Пароніми .       82
Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні
запозичення з інших мов  .  . . .   84
Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни.
Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. 87
Емоційно забарвлена лексика  .  . . .    .  .    .   . . . 88
Поняття про фразеологізми.        94
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
Будова слова .      .  . . .  .  .    .     110
Словотвір . 113
МОРФОЛОГІЯ
Частини мови. Іменник як частина мови 118
Іменники - власні й загальні назви~ .  .       І 18
Іменники - назви істот і неістот.  . . .    . . 119
Рід іменників    .     .      . 120
Число іменників .   .  .     . .  .  .    .    124
Відмінювання іменників .  .  .     .  .  .  .   . .   . 126
Кличний відмінок      . .   .  .      .  .   . 130
Невідмінювані іменники   .    .  . .    .     . 133
Імена і по батькові     . .  .  . 134
Прикметник як частина мови    .     .             .  .    . 136
Розряди прикметників .  .  .     .     .  .  . . 136
Ступені порівняння прикметників .    .  .   . .        . 138
Творення прикметників  .  .     .    .            . 140
Відмінювання прикметників   . . .   .        . .     . 142
Правопис п і нп у прикметниках  . . .  . 143
Числівник як частина мови .    . .       .      .  .         145
Розрізнення числівників та інших частин мови   145
Кількісні й порядкові числівники  .  .   .       .   .    .  . .  . 146
Відмінювання числівників       .   .  .  .   ,,,.      . .    . 146
Узгодження числівників з іменниками  . . .    . .   .  . . 150
Уживання числівників на позначення часу й дат . .   .  .   152
Займенник як частина мови.    .   . . 153
Розряди займенників за значенням . .  . 153
Відмінювання і правопис займенників .  .        .  158
Дієслово як частина мови    .  .  .  . .  161
Дієприкметник як особлива форма дієслова . 178
Дієприслівник як особлива форма дієслова.    . 181
Прислівник як частина мови  . .   .185
Прийменник як службова частина мови      .:189
Сполучник як службова частина мови .   . . . . . .  . . . . .   ] 93
Частка як службова частина мови    .      . .   . 196
Правопис службових частин мови   .198
Вигук як частина мови .      .         . . 200
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
Словосполучення .  .  .     203
Просте і складне речення . .    .   ~    205
Просте речення . .  .   .  .  . 206
Види речень за метою висловлювання.     206
Види речень за структурою граматичної основи .     .    209
Види речень за наявністю другорядних членів   .    21 О
Просте двоскладне речення   .   . .  .211
Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення   . 211
Порядок слів у реченні.   213
з ' • • . І 2]4 в язок м1ж п1дметом 1 присудком. .     
Тире між підметом і присудком.    .  215
Другорядні члени речення  . . . .   .  .   :.    215
Означення .    .    .    .     .  . 215
Прикладки . . ,    . . 217
Додатки .      . :     .  .  .    217
Обставини .    . .  .   . . . .   .     . . 218
Порівняльний зворот . .   .             .  .   . 222
Односкладні речення   .   .,          . .    .      . 224
Просте ускладнене речення   .   .  .      . 228
Речення з однорідними членами     .      228
Речення зі звертанням .  .  . :      .  .  234
Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення.~ .     235
Речення з відокремленими членами . 23 7
Складне речення. Складносурядне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні . 243
Складнопідрядне речення. Складнопідрядне речення з кількома підрядними . 246
Безсполучникове складне речення . . . . .  254
Складне речення з різними типами зв'язку . 259
Способи відтворення чужого мовлення . . 261
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Культура мовлення  264
СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Читання й аналіз тексту . . 278
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2019 року  287
Варіанти у форматі ЗНО  294
Орієнтовні бланки А і Б . 308
Відповіді до тестових завдань  31 О
Використана література  314

ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 1 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 2 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 3 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 4 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 5 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 6 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 7 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 8 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 9 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 10 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 11 ЗНО 2024 Українська мова. Збірник тестів НОВИЙ ПРАВОПИС : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно