Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити

Код: 9789661786829
150 грн 129 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Гальперіна А. Р. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 448 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 525 / Видавництво: «Літера»

Характеристики
Автор Гальперіна А. Р.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 448
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 525
Видавництво «Літера»

ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити

Видання укладено відповідно до чинної програми ЗНО з математики і складається з трьох частин. Частина І — довідник з математики — охоплює весь шкільний курс математики. Систематизовано не тільки теоретичний матеріал, а й основні типи завдань і методи їх розв’язування, подано приклади. Частина II містить вправи для формування та тренування обчислювальних навичок за всіма темами програми ЗНО та відповіді до вправ. Частина III містить 18 тестів, розроблених відповідно до формату сертифікаційної роботи для ДПА і ЗНО з математики, а також короткий математичний довідник, що містить найбільш уживані формули. Наведено бланки відповідей, розв’язання значної кількості завдань, докладні розв’язання та схеми оцінювання для кожного завдання з повним розв’язанням, відповіді (бланк А). Видання дозволить системно оновити та поглибити знання й ефективно підготуватися до ДПА і ЗНО.
Призначено для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, учителів математики.

Державна підсумкова атестація і зовнішнє незалежне оцінювання — це серйозний іспит. Його проведення спирається на технологію, розроблену й апробовану Українським центром оцінювання якості освіти.
У тестах поряд із простими завданнями підібрано й досить складні, а також такі, що перевіряють логіку мислення й уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях.
Необхідно усвідомлювати, що справжнього успіху на зовнішньому незалежному оцінюванні можна досягти лише за умови дуже серйозного ставлення до підготовки. При цьому неабияку роль відіграє ознайомлення із бланками відповідей та правилами їх оформлення — це дозволить зекономити час на іспиті й уникнути прикрих технічних помилок: бланк відповідей А опрацьовує комп’ютер, і неправильне оформлення навіть правильної відповіді сприймається ним як помилка. І все-таки головне — предметна підготовка.
Досвід проведення і перевірки зовнішнього незалежного оцінювання з математики показує:
— учні недостатньо володіють програмовим матеріалом і не вміють його застосовувати навіть на базовому рівні;
— оформлення тестових робіт зовнішнього оцінювання не завжди відповідає висунутим вимогам, що унеможливлює комп’ютерне опрацювання бланка відповідей А;
— більшість учнів не вміють розподіляти час та розраховувати свої сили у ході написання тестових робіт.
Основна маса учнів проходить підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання в класі, дід керівництвом шкільного вчителя. Пропоноване видання стане неоціненним помічником і для вчителів, і для учнів у ході підготовки на уроках математики в школі; крім того, за його допомогою учні можуть готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання самостійно.
Що таке зовнішнє незалежне оцінювання з математики, як до нього підготуватися, на які теми слід звернути особливу увагу, у якій послідовності розв’язувати запропоновані завдання, які помилки найчастіше зустрічаються, як їх не припуститися?..

У пропонованому виданні ми постараємося дати відповіді на ці та інші питання.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ДПА І ЗНО
Починаючи з 2016 року, результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.
Учасникам тестування забороняється користуватися додатковими матеріалами та об-ладнанням: посібниками, калькуляторами, лінійками, мобільними телефонами, фото-апаратами тощо.
Відповіді до частини завдань тесту об-робляються автоматично після сканування бланка відповідей А.
Розв’язання завдань відкритої форми, записані у бланку відповідей Б, перевіряються експертами. Ці записи повинні містити обґрунтування, пояснення логічних дій, посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, за потреби — схеми, графіки, таблиці.
Учні повинні продемонструвати знання та вміння:
• будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів, явищ, досліджувати їх засобами математики;
• виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені обчислення тощо);
• виконувати перетворення виразів;
• будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;
• розв’язувати рівняння, нерівності та їхні системи; текстові задачі за їхньою допо-могою;
• зображувати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні властивості; виконувати геометричні побудови;
• знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, площі, об’єми);
• обчислювати ймовірності випадкових подій, розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі;
• аналізувати інформацію, подану в різних формах (графічній, табличній, текстовій тощо).
ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ
По-перше, підготовку учнів до тестуван¬ня треба починати заздалегідь.
По-друге, необхідно озброїтися необхід-ною методичною літературою.
По-третє, використовуючи тести, анало-гічні тестам, пропонованим на тестуванні, слід виявити проблеми в підготовці учнів, прогалини в їхніх знаннях та намітити план відповідної роботи.
По-четверте, необхідно виключити еле-менти «натаскування» в ході підготовки до тестування. Слід підвищувати інтелектуальний рівень учнів і вчити їх логічно мислити.
СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Сертифікаційна робота з математики складається з 33 завдань. Пропонований тест умовно складається з чотирьох частин.

Завдання, які входять до тесту, відрізняються за формою та складністю. У кожній частині завдання розташовуються за принципом зростання складності.
Певна кількість завдань передбачає вміння учнів стандартно використовувати програмовий матеріал — за відомими алгоритмами, зразками.
Інші завдання розраховані на використання програмового матеріалу в змінених та ускладнених ситуаціях.
І нарешті, є завдання на застосування програмового матеріалу в нестандартних ситуаціях. Такі завдання використовуються для перевірки вміння учнів аналізувати ситуацію, робити висновки, логічно й математично грамотно міркувати.
Для запису відповідей на зовнішньому незалежному оцінюванні використовують бланк відповідей А бланк відповідей Б.
Завдання 1—20 — завдання з вибором однієї правильної відповіді. Кожне таке завдання вважається виконаним правильно, якщо отримано правильну відповідь і вона правильно записана у бланку відповідей А.
За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Таким чином, у даному випадку за кожне завдання можна отримати 0 або 1 тестовий бал .
■ »
Завдання 21—24 — завдання на встановлення відповідності (логічні пари). До
кожного з цих завдань у двох колонках подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Учасники тестування мають утворити логічні пари, тобто встановити відповідність інформації, позначеної цифрами, та інформації, позначеної буквами.
Для кожного завдання передбачено наявність чотирьох логічних пар. За кожну правильно позначену логічну пару нараховується 1 бал. Таким чином, у даному випадку за кожне завдання можна отримати 0, 1, 2, З або 4 тестових бали.
Завдання 25—30 — завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання підібрано й сформульовано таким чином, що відповідь являє собою десятковий запис раціонального числа, який треба відповідним чином розташувати в бланку відповідей А.
Тестові завдання № 25, 26 структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 тестовим балом.Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структуровано- го завдання — 2.
Тестові завдання № 27-30 оцінюються 0 або 2 тестовими балами:2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
Оформлення запису відповідей у принципі не є складним: у бланку відповідей А необхідно зазначити правильну відповідь хрестиком (завдання 1—24)або вписати конкретне число, враховуючи положення коми (завдання 25—ЗО).При цьому вже відзначалася необхідність набуття відповідних навичок в учнів: уміння правильно оформляти відповіді та виправляти помилкові відповіді є дуже важливим, оскільки бланк А опрацьовується комп’ютером.
Завдання 31—33 — завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Під час
виконання завдань 31-33 до кожного з них

учасник зовнішнього незалежного оцінювання має розробити спосіб розв’язування, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв’язування), розв’язати завдання й обґрунтувати етапи розв’язання. Усе вищезазначене та відповіді на завдання 31-33 необхідно чітко записати до бланка Б.
Тестові завдання М 31 і 32 оцінюються 0, 1,2,3 або 4 тестовими балами; тестове завдання № 33 — 0, 1, 2, 3, 4, 5 або б тестовими балами за критеріями змісту.
Результат виконання завдань 1—28, 31, 32 зараховується як державна підсумкова атестація, а результат виконання завдань всієї сертифікаційної роботи — як зовнішнє незалежне оцінювання і буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.
Таким чином, максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання (1-28, 31, 32), що будуть зараховуватися як державна під¬сумкова атестація, — 52. Максимальна кіль¬кість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання (1-33) сертифікаційної роботи, — 62.
ПОРАДИ МАЙБУТНІМ УЧАСНИКАМ ТЕСТУВАННЯ
Уважно прочитайте пояснення щодо виконання завдань тесту, де зазначено, яким критеріям має відповідати розв’язання кожного завдання, на які моменти необхідно звернути увагу й що потрібно записувати в бланк від-повідей.
Прочитайте послідовно умови завдань і відразу розв’язуйте ті з них, які повністю вам зрозумілі. Потім беріться за розв’язування більш складних завдань.
Не втрачайте надію, якщо ви не встигаєте або не можете розв’язати всі завдання. Просто намагайтеся розв’язати якнайбільше завдань. Важливо розуміти, що завдання в межах кожної з форм відрізняються між собою складністю, але оцінюються при цьому однаковою кількістю балів — за принципом «розв’язав — не розв’язав». Так що не намагайтеся «здивувати» комп’ютер своїм умінням розв’язувати лише найскладніші в межах однієї частини завдання, що вимагають більших витрат часу й сил.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді — це своєрідна лотерея. Тому, коли ви закінчили виконання всіх завдань, у розв’язанні яких ви впевнені, спробуйте «вгадати» відповіді до завдань, які ви не змогли розв’язати, і внесіть їх у бланк відповідей.
Дуже уважно поставтеся до заповнення бланку відповідей А! Залиште на це час, у ході заповнення не відволікайтеся. Комп’ютер перевіряє саме заповнення бланка, отже, в разі правильно розв’язаного завдання помилка при перенесенні відповіді в бланк не дасть можливості зарахувати цю відповідь як правильну.
Залиште час на перевірку заповнених бланків відповідей. Якщо ви помітили, що припустилися помилки, виправте Ті, як описано у бланках.
Якщо ви хочете впевнено й добре пройти тестування, то беріть пропоноване видання і наполегливо готуйтеся.
Бажаємо успіхів!

ЗМІСТ
ВСТУП з
ЧАСТИНА І ДОВІДНИК З МАТЕМАТИКИ. 5-11 КЛАСИ

(М. Я. Забєлишинська)
АРИФМЕТИКА

Натуральні числа і дії над ними..........12

Звичайні дроби........................14

Десяткові дроби.......................16

Порівняння та округлення натуральних

чисел і десяткових дробів...............17

Відсотки.............................18

Масштаб.............................18

Діаграми.............................18

Числовий промінь.....................19

Подільність натуральних чисел..........19

Дії над звичайними дробами............22

Відношення та пропорції................24

Приклади розв'язування типових завдань. . 25

АЛГЕБРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНІ ФУНКЦІЇ

Дійсні числа..........................31

Множини чисел.......................31

Вирази..............................33

Одночлени............................34

Многочлени..........................35

Раціональні вирази....................37

Корені. Ірраціональні вирази............39

Узагальнення поняття степеня...........41

Логарифм числа.......................42

Модуль і його властивості...............42

Функції та графіки....................44

Тригонометричні функції...............53

Рівняння.............................60

Системи рівнянь.......................73

Нерівності............................78

Системи нерівностей з одшсю змінною .... 84

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Послідовності.........................85

Гравнця ............................. 86
Похідна..............................89

Інтеграл і його застосування.............91

КОМБІНАТОРИКА. ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ. МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

Елементи комбінаторики................93

Початки теорії Ймовірностей............94

Вступ до статистики...................95

ГЕОМЕТРІЯ

Планіметрів............................96

Основні властивості найпростіших

геометричних фігур....................96

Доведення від супротивного........... 104

Приклади розв'язування типових задач. . . 104

Чотирикутники......................107

Трикутники.........................111

Рух................................114

Подібність фігур....................116

Кути, иов’язаиі з колом...............118

Вписані й описані чотирикутники.......119

Розв'язування трикутників.............120

Многокутники.......................122

Площі фігур.........................125

Стереометрія.........................127

Основні поняття стереометрії...........127

Миогогранникк......................137

Тіла обертання.......................145

Об'єми тіл...........................147

Комбінації геометричних тіл...........149

Координати та аектори..................152

Декартові координати на площині.......152

Вектори на площині...................154

Декартові координати в просторі........156

Вектори в просторі....................158

ЧАСТИНА II ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА ТРЕНУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК
(Ю. О. Захарійченко, В. В. Карпік)
Передмова до частини II...............161

Алгебра і початки аналізу..............163

Числа і вирази.......................163

Рівняння, нерівності та їх системи.......167

Функції.............................169

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики .... 177
Геометрія...........................178

Планіметрія.........................178

Стереометрія........................187

Відповіді............................191
ЧАСТИНА III ТЕСТИ
(А. Р. Гальперіна, Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний)
Передмова до частини III...............207

ТЕСТИ

Тесі-1..............................209

Тест 2..............................217

Тест 3..............................225

Тест 4..............................232

Тест 5..............................240

Тест 6..............................248

Тест 7..............................256

Тест 8..............................264

Тест 9..............................272

Тест 10.............................280

Тест 11 .............................288

Тест 12.............................296

Тест 13.............................304

Тест 14..............................312

Тест 15.............................320

Тест 16..............................328

Тест 17.............................336

Тест 18.............................344
РОЗВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДІ

Тест 1..............................355

Тест 2..............................360

Тест 3..............................365

Тест 4..............................371

Тест 5.............................378

Тест 6..............................383

Тест 7..............................386

Тест 8..............................390

Тест 9..............................394

Тест 10.............................397

Тест 11.............................400

Тест 12.............................404

Тест 13................. 406

Тест 14..............................410

Тест 15.............................414

Тест 16..............................419

Тест 17..............................422

Тест 18.............................426

Відповіді (Бланк А)...................430

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК----439

ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 1 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 2 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 3 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 4 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 5 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 6 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 7 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 8 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 9 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 10 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 11 ЗНО 2021 Математика. Комплексне видання + ДПА : Гальперіна А. Літера. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно