Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити

300 грн 297 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Соболь В. І. / Рік видання: 2023 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 820 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 850 / Видавництво: «Абетка»

Характеристики
Автор Соболь В. І.
Рік видання 2023
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 820
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 850
Видавництво «Абетка»

ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити

Біологія. Довідник, тестові завдання. повний повторювальний курс, підготовка до ЗНО та ДПА І Валерій Соболь. - Кам'янець-Подільський : - 820 с.
Біологічні знання є необхідним елементом культури, важливою складовою системи наукових знань. які після засвоєння стають основою світогляду сучасної освіченої людини. Знання закономірностей життєвих явищ, принципів побудови і функціонування живих систем, причин і наслідків біологічної різноманітності допомагають людині зрозуміти природу і побудувати гармонійні відносини з нею, забезпечити розуміння власного організму і формування здорового способу життя, здійснити правильний вибір професії і забезпечити майбутнє професійне
зростання . Біологічні знання впливають на формування поглядів людини на природу. ставлення до праці та інших людей, на її поведінку, інтереси, смаки, життєві цінності і прагнення.
Біологія як наука займає нині одне із чільних місць серед інших наук. оскільки відіграє провідну роль у вирішенні актуальних проблем сучасності та суттєво впливає на розвиток суспільства.
Досягнення біології стосуються майже вdх сфер наукової і практичної діяльності людини.
Вивчення біології є нелегкою справою, що зумовлено складністю й різноманітністю проявів життя . Довідник з біології, який пропонується до вашої уваги. створювався з метою полегшення організації процесу вивчення, поглиблення та повторення біології та підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання й державної підсумкової атестації. У довіднику матеріалу викладено на рівні стандарту згідно із змістом й основними вимогами Навчальної програми з біології для 6-9 класів закладів загальної середньої школи, Навчальної програми з біології для
10-11 класів закладів загальної середньої школи (рівень стандарту), нової Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології. При написанні довідника було використано нові підручники учнів, довідники з біології, посібники, періодичну літературу з біології.
Довідник містить такі розділи:
Розділ 1. Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації (Тема 1.1 -1.5).
Розділ 2. Закономірності спадковості і мінливості (Тема 2.1 -2.4).
Розділ 3. Клітинний рівень організації життя (Тема 3.1 -3.14).
Розділ 4. Організм людини як біологічна система (Тема 4.1 -4.15).
Розділ 5. Основи екології і еволюційного вчення (Тема 5.1 -5.5).
Для зручності користування розділи поділені на теми, а теми на параграфи, кожний з яких містить такі блоки:
ЗНАННЯ Й РОЗУМІННЯ - теоретичний матеріал для засвоєння і розуміння. Структурованість здійснюється за допомогою програмних завдань з використанням схем, таблиць, ілюстрацій.
УМІННЯ Й НАВИЧКИ - вправи для практичного засвоєння знань формування умінь та навичок. Для формулювання завдань використовуються типові тестові завдання із зошитів ЗНО минулих років. Метою вправ є формування умінь: пояснювати, встановлювати зв'язки, складати схеми, отримувати інформацію з таблиць, діаграм, графіків, розпізнавати біологічні об'єкти, класифікувати, аналізувати, порівнювати, робити висновки, використовувати знання повсякденному житті.
ДОСЯГНЕННЯ й ОЦІНКА - тестові завдання для контролю й корекції знань. У довіднику запропоновані тематичні тести, що містять 24 перевірочних завдання у форматі ЗНО.
І. Завдання з вибором одного правильного варіанта відповіді з чотирьох запропонованих (кількість завдань 18, по 1 тестовому балу за правильну відповідь, кількість можливих балів - 18).
11. Завдання на установлення відповідності інформації. позначеної цифрами й літерами кількість завдань 4, по 1 тестовому балу за одну правильну відповідь, кількість можливих балів - 1 б).
ІІІ. Завдання 3 вибором правильної комбінації відповідей у вигляді тризначного ~(кількість завдань 2, по З тестових бали за правильну відповідь, кількість можливих балів - б).
Для перевірки виконання завдань у посібнику наявний розділ «Відповіді». Правильне розв'язання тесту дозволяє набрати 40 балів, які можна перевести в оцінку за орієнтовною 12-бальною шкалою. Для цього помножте набраний тестовий бал на два і за допомогою таблиці визначте свою рейтингову оцінку.

Передмова. . . . . . . . . . 6
Розділ 1.
ВСТУП. ХІМІЧНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН.
РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тема 1.1. ВСТУП . . . . 8
§ 1. Вступ . . . . . . . . . .8
Тема 1.2. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ. . . . 16
§ 2. Хімічні елементи. Неорганічні сполуки. . . . 16
§З. Біополімери. Вуглеводи. Ліпіди . . . 24
§ 4. Білки . . . 31
§ 5. Нуклеїнові кислоти. . . . . . 39
Тема 1.3. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕУКАРІОТИЧНИХ КЛІТИН . . . . 46
§ 6. Клітина як елементарна одиниця живого . . . . 46
§ 7. Клітинна мембрана. Цитоплазма, її компоненти . . . . . . . 54
§ 8. Органели . . . . . . 61
§ 9. Ядро. Хромосоми. Каріотип . . . . 70
Тема 1. 4. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРПІ . 78
§ 10. Обмін речовин і перетворення енергії. Типи живлення . . . . 78
§ 11. Катаболізм . . . . . . . . . . . 86
§ 12. Анаболізм. Фотосинтез. Хемосинтез . . . . . . . . . . . 93
Тема 1.5. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОТ ІНФОРМАЦІЇ. . . 101
§ 13. Гени, їхня будова і функціональна роль . . . . . . . 101
§ 14. Біосинтез білків. Реплікація ДНК. Репарація ДНК . . . . . . 109
§ 1 5. Клітинний цикл . . . . . . . . 11 б
§ 1 б. Розмноження організмів . . . . . . . . . . . . . . 123
§ 17. Розвиток організмів . . . . . . . . . .130
Розділ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ
Тема 2.1. ГЕНЕТИКА - НАУКА ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ
ОРГАНІЗМ ІВ . . . . . . . . . . .137
§ 18. Генетика я к наука . . . . . . . . . 137
Тема 2.2. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ОРГАНІЗМІВ . . . . . 145
§ 19. Закон омірності спадковості, встановлені Г. Менделем . . . . 145
§ 20. Взаємодія генів. . . . . . . . 152
§ 21. Зчеплене успадкування . . . . . . . 1 58
§ 22. Хромосомний аналіз. Спадкові захворювання й вади людини . . 166
Тема 2.3. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ . . . . . . 174
§ 23. Закономірності мінливості організмів . . . . . . .174
Тема 2.4. СЕЛЕКЦІЯ ОРГАНІЗМІВ. БІОТЕХНОЛОПЯ . . . . . . . . . 183
§ 24. Селекція організмів. . . . . 1 ВЗ
§ 25. Біотехнологія . . . . . . . . . . . . 191
Розділ 3. БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Тема 3.1 . Систематика - наука пpo різноманітність живого . . 198
§ 26. Систематика як наука . . . . . . . . . 198
Розділ З
Тема З.2. ВІРУСИ. ВІРОТДИ. ПРІОНИ208
§ 27. Віруси. Віроїди. Пріони 208
Тема З .З. ПРОКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ . 218
§ 28. Прокаріотичні організми . . 218
Тема З.4. ВОДОРОСТІ . . . . 2ЗО
§ 29. Водорості . . . . . . . . . 230
Тема З.5. РОСЛИНИ. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ ТА ЖИТТЄВІ ФУНКЦІЇ РОСЛИН . . . .240
§ ЗО. Рослини. Загальна характеристика і значення.240
§ Зl . Корінь . . . . . . . . 249
§ З2. Пагін . . . . . . . . . . . . . . . . .25б
§ ЗЗ. Листок. . . . . . . .264
§ З4. Життєві функції рослин . . . . . 272
Тема З .б . ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН 28З
§ З5. Квітка. Суцвіття. Запилення. Подвійне запліднення . 28З
§ Зб. Наdнина. Плід . . . 292
Тема З.7 . РІЗНОМАНІТНІGЬ РОСЛИН. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН . . ЗО2
§ З7. Вищі рослини. Мохоподібні. Судинні спорові рослини . З02
§ З8. Насіннєві рослини. Голонасінні. . . . . . Зlб
§ З9. Покритонасінні. Розмноження рослин . . . . . . . . З27
Тема З.8. ГРИБИ . . . . . . . 3З7
§40. Гриби . . . . . . . . . . . . ЗЗ7
Тема З.9. ЛИШАЙНИКИ . . . . 348
§41. Лишайники . . . . З48
Тема З.10. ОДНОКЛІТИННІ ГЕТЕРОТРОФНІ ЕУКАРІОТИЧНІ ОРГАНІЗМИ. . . З54
§ 42. Одноклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми . . . З54
Тема З.11. ГУБКИ. . . . . . . . . . . Зб3
§ 43. Справжні тварини. Багатоклітинні тварини. Губки . . . ЗбЗ
Тема З . 12. СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ . ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ БУДОВИ І ПРОЦЕСІВ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ . . . .370
§ 44. Справжні багатоклітинні тварини, ознаки будови. . . . 370
§ 45. Справжні багатоклітинні тварини, ознаки процесів життєдіяльності . . .378
§ 4б. Розмноження і розвиток тварин. . . . . . . 390
Тема З.l З. ПОВЕДІНКА ТВАРИН . . . . . . . . . .З97
§ 47. Поведінка тварин . . . . . З97
Тема З.14. РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН . . . . 407
§ 48. Жалкі. . . . . . . . . . . . 407
§ 49. Плоскі черви . . . . . 415
§ 50. Нематоди, або круглі черви . . . . . 42З
§ 51 . Кільчасті черви . . . . . . . . . . 4ЗО
§ 52. Членистоноrі. Ракоподібні . . . . . 4З7
§ 53. Павукоподібні . . . . . . 445
§ 54. Комахи . . . . . . . . .451
§ 55. Молюски. . . . . . . . . . . 4б1
§ 5б. Хордові. Риби . . . . .470
§ 57. Амфібії, або земноводні . . . . . . 482
§ 58. Рептилії, або плазуни . . . . . . . . 490
§ 59. Птахи . . . 498
§ бО. Ссавці. . .5 1З
Біорізноманіття
Розділ 4. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
Тема 4.1. БУДОВА ТІЛА ЛЮДИНИ . 524
§ 61. Будова тіла людини . 524
Тема 4.2. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦ ІЯ . НЕРВОВА СИШМАЛЮДИНИ 5З2
§ 62. Нервова регуляція. Нервова система людини . 5З2
Тема 4 .З. ГУМОРАЛ ЬНА РЕГУЛЯЦ ІЯ . ЕНДОКРИННА СИШМА людини . 545
§ 6З. Гуморальна регуляція. Ендокринна система людини 545
Тема 4.4. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. КРОВ. ЛІМФА 554
§ 64. Внутрішнє середовище організму люди н и . Кров. Лімфа . 554
Тема 4.5. КРОВОН ОСНА ТА ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМИ людини . 565
§ 65. Кровоносна та лімфатична системи людини . . . 565
Тема 4.6. І МУН ІТЕТ. ІМУН НА СИСТЕМА людини . 578
§ 66. Імунітет. Імунна система людини . 578
Тема 4.7. ДИХАННЯ . ДИХАЛЬН А СИСТЕМА людини .-. 591
§ 67. Дихання . Дихальна система людини . 591
Тема 4.8. ТРАВЛЕННЯ . ТРАВН А СИШМА людини 601
§ 68. Травлення . Травна система людини 601
Тема 4.9. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРПТ в ОРГАНІЗМІ людини 616
§ 69. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі людини 616
Тема 4.1 О. В ИДІЛЕННЯ . СЕЧОВИДІЛ Ь Н А СИШМА ЛЮДИНИ . 6ЗО
§ 70. Виділення. Сечовидільна система людини_ . . 6ЗО
Тем а 4.11. ШК ІРА. ТЕРМОР ЕГУЛЯЦІЯ . ._ 6З8
§ 71. Шкіра . Терморегуляція 6З8
Тема 4.12. ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА ЛЮДИНИ . 646
§ 72. Опорно-рухова система люди н и 646
Тема 4.1 З. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ . 662
§ 7З. Сенсорні системи людини 662
Тема 4.14. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬН ІСТЬ ЛЮДИНИ . 674
§ 74. Вища нервова діяльність людини 674
Тема 4.15. РЕПРОДУКЦІЯ ТА Р038УПО. ЛЮДИНИ 690
§ 75. Репродукція та розвиток людини , . 690
Розділ 5. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ І ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ
Тема 5.1. ЕКОЛОПЧНІ ЧИННИКИ. ПОПУЛЯЦІЯ . 700
§ 76. Екологічні чинники . Популяція 700
Тема 5.l . ЕКОСИШМИ . 71З
§ 77. Екосистем ЇІЇ . . . . , . . 7 1З
Тема 5.З. БІОСФЕРА ЯК ГЛОБАЛЬНА ЕКОСИСТЕ.о1А . . 727
§ 78. Біосфера як глобальна екосистема . . .,_ 727
§ 79. Антропогенний вплив на біосферу .' . . . , . . . 735
§ 80. Охорона довкілля . . 746
Тема 5.4. АДАПТАЦІЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ БІОСИСТЕМ. . 757
§ 81. Адаптація як загальна властивість біосистем . 757
§ 82. Середовища існування та адаптації до них організмів . - - . . _ . . ._ . 769
Тема 5.5. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІ ЙНОГО ВЧЕННЯ . - . . 786
§ 8З. Основи еволюційного вчення 786
§ 84. Походження та історичний розвиток життя 801

ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 1 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 2 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 3 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 4 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 5 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 6 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 7 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 8 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 9 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 10 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 11 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 12 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 13 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 14 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 15 ЗНО 2024 Біологія. Довідник + тести. Соболь В. Абетка. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно