Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити

45 грн
Cравнить

Автор: Конобевська О. О. / Рік видання: 2020 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 32 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 80 / Видавництво: «УЛА»

Характеристики
Автор Конобевська О. О.
Рік видання 2020
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 32
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 80
Видавництво «УЛА»

ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити

Серія «Довідник у таблицях» допоможе учням 7–11 класів систематизувати й поглибити знання з біології, фізики, хімії, алгебри, геометрії, історії України, а також англійської та української мов. Усі відомості з відповідних шкільних дисциплін подані в доступній, стислій і наочній формі — у вигляді зручних таблиць. Видання містять правила й визначення, що супроводжуються  зрозумілими прикладами. Довідники дозволять швидко та якісно підготуватися до самостійних і контрольних робіт, ДПА та ЗНО.

Стародавня історія України . 2
Трипільська культура 4
Кочові племена на українських землях . 4
Основн і под ії і стор ії ск іфі в 5
Основ ні под ії і стор ії са р маті в 5
Античні міста-колонії Північного Причорномор'я 6
Велике слов'янське розселення V-VII ст 6
Східноспов 'янські племена 7
Держав н і об'єдна ння схі д них слов'ян 8
Українські земпі в добу Київської Русі 8
Пер і од и зація і сто р и ч н ого роз в ит ку К иїв сь кої Русі 8
Політи ка к ня з я Володими ра Вел ико го 8
Політика кня зя Яро слав а Мудро го 9
Пер і оди з ац ія істор и чно го роз в ит ку Га л и ць ко - Воли н с ь кої де ржа в и ..9
Українські землі в складі Великого князівства Литовського 10
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі 10
Пр ичи н и та переду мо в и ви н икн ен ня україн сь кого коз ацтв а .. . 10
Кле й ноди Ві й ськ а З апо р озь ког о 10
Запорозька Січ у XV-XVI II ст . 11
Ге роїчні по ход и українсь ко го коз ацт в а .11
Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657 рр .) . 12
Основ ні в оєн ні под ії 12
Пол ітика гетьмана І Мазеп и 13
Українські землі в другій половині XVIII стЛіквідація Росі й ською імперією української державності ..14
Га й дамацький рух 14
Лі квідаці я Геть ма нщи ни . 14
Ре форм и 6 0-70-х рр Х ІХ ст .. 15
Діяльність громадівців 16
Пер і оди з ація гро ма д і вського руху . 16
Течії суспільно-політичного руху на зах ідноукраїнських землях у другі й половині ХІХ ст 16
Утворення політичних партій на Наддніпрянській Україні 16
Російська революція 1905-1907 рр на українських земля х 17
Аграрна реформа ПСтолипіна (1906- 1911 рр.) 17
Українські землі під час Першої світової ві й ни 18
Ставл е ння о сновн их за хід н оук раїн ськ их пол ітич н их си л до в ій ни 18
Ста влення основн и х пол ітичн и х сил Наддніпря н щ ини до ві й н и .18
Основні под ії на українськи х з емля х 18
Бо й ов ий шля х легі ону Ук раїнсь ких С і чов их Ст р ільці в 19
Українська революція (1917- 1918 рр) 20
Осно в н і поЛіти чні партії в підро сій сь кій Ук раїні . 20
Основн і под ії почат к у ре вол ю ц ії .20
Універсал и Це нт ральної Ради 21
Відноси н и У ЦР з Ти м ч асовим урядо м . 24
Гетьм а нськи й п ереворот П Скоропадсь кого 25
Україна під час радянсько-польської війни (1920- 1921 рр.) .. 25
Політика Воєнного комунізму . . 26
Нова економічна політика (неп) . .. 26
Колективізація в УРСР 26
Голодомор 19З2-19ЗЗ рр в Україн і 27
Україна в роки Другої світової війни (19З9-1945 рр .) 27
У к раїнська повста нська армія ( УПА )Основні етапи д і яльно сті 29
Україна в період післявоєнного відновлення , лібералізації суспільства та кризи радянської системи 29
Розпад СРСР та утворення Співдружності Незалежних Держав - СНД ЗО
Україна в умовах незапежності ЗО
Етапи становлення н езалежної української держави .... ЗО
Становлення грошової одиниц і України Зl
Пре з идентські в и бори в Україні .. .Зl
Участь України в діяльності міжнародних організацій З1

ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити - 1 ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити - 2 ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити - 3 ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити - 4 ЗНО Історія України 7-11 класи . Серія «Довідник у таблицях» . Авт: Конобевська О. О. Вид-во: УЛА. купити - 5
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно