Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Код: 9789660725898
50 грн 40 грн
Cравнить

Автор: Білецька О. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 125x176мм (В6) / Вага, гр: 98 / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Білецька О.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 125x176мм (В6)
Вага, гр 98
Видавництво «Підручники та посібники»

Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити

Посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання і ДПА з української мови. Він складений відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури. У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, які допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

Згідно з вимогами програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

 • знати зміст лінгвістичних понять і термінів;
 • розпізнавати мовні явища й закономірності;
 • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
 • визначати істотні ознаки мовних явищ;
 • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
 • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
 • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
 • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
 • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
 • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо.

Теоретичний матеріал у посібнику згруповано за такими розділами: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3
УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
§ 2. Наголос 8
§ 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 8
§ 4. Спрощення груп приголосних 10
§ 5. Чергування у – в, і – й 10
§ 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 12
§ 7. Сполучення ьо, йо 13
§ 8. Правила вживання м’якого знака 13
§ 9. Правила вживання апострофа 15
§ 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 17
§ 11. Чергування голосних звуків 19
§ 12. Правопис префіксів 22
§ 13. Правопис суфіксів 23
§ 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 24
§ 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 27
§ 16. Написання слів іншомовного походження 32
§ 17. Основні правила переносу слів 35
§ 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 37
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 19. Лексичне значення слова 44
§ 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 45
§ 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 46
§ 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 50
§ 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 52
§ 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 54
§ 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 55
§ 26. Поняття про фразеологізми 56
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
§ 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 59
§ 28. Словотвір 61
МОРФОЛОГІЯ
§ 29. Морфологія. Іменник 64
§ 30. Прикметник як частина мови 78
§ 31. Числівник як частина мови 84
§ 32. Займенник як частина мови 90
§ 33. Дієслово як частина мови 95
§ 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 105
§ 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 108
§ 36. Прислівник як частина мови 109
§ 37. Прийменник як службова частина мови 114
§ 38. Сполучник як службова частина мови 116
§ 39. Частка як службова частина мови 119
§ 40. Правопис службових частин мови 120
§ 41. Вигук як частина мови 124
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 126
§ 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 128
§ 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 132
§ 45. Тире між підметом і присудком* 139
§ 46. Другорядні члени речення 140
§ 47. Порівняльний зворот 143
§ 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 144
§ 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 146
§ 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 149
§ 51. Речення зі звертанням 149
§ 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 150
§ 53. Речення з відокремленими членами 152
§ 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 157
§ 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 158
§ 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 160
§ 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 168
§ 58. Безсполучникове складне речення 170
§ 59. Складне речення з різними типами зв’язку 172
§ 60. Способи відтворення чужого мовлення 173
СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 61. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 180
Використана література 186

Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 1 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 2 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 3 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 4 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 5 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 6 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 7 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 8 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 9 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 10 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 11 Українська мова ЗНО. Міні-довідник : Білецька О. Підручники і посібники. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно