Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити

Код: 9789660726635
200 грн 160 грн
Cравнить

Автор: Березан О. / Рік видання: 2021 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 560 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Підручники та посібники»

Характеристики
Автор Березан О.
Рік видання 2021
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 560
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Підручники та посібники»

Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити

Посібник містить теоретичний матеріал із загальної, неорганічної та органічної хімії, поданий відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх шкіл та програми ЗНО. Приклади розв’язання типових задач, необхідні відомості про сучасну хімічну номенклатуру, фізико-хімічні величини, використання та розпізнавання речовин. Він буде корисним у підготовці учнів загальноосвітніх навчальних закладів до підсумкових державних атестацій, тематичних оцінювань, олімпіад, ЗНО. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів при підготовці до ЗНО, учителів хімії.

Довідкове видання охоплює матеріал загальної, неорганічної та органічної хімії в рамках шкільної програми і програми ЗНО.
У розділі I «Загальна хімія» подано загально-теоретичні основи хімії: основні поняття і закони, будова атома, хімічний зв’язок, хімічна реакція, Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, електролітична дисоціація, окисно-відновні реакції.
У розділі II «Неорганічна хімія» розглянуто основні класи неорганічних хімічних сполук, подано відомості про найважливіші металічні та неметалічні елементи, їх сполуки (описано хімічні властивості, лабораторні та промислові способи добування, застосування).
Розділ III «Органічна хімія» містить дані про будову, склад, номенклатуру, властивості основних класів органічних сполук, розглянуто синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі, показано генетичні зв’язки між класами органічних сполук.
Назви хімічних елементів, простих речовин та сполук подано за номенклатурою IUPAC .
Збірник задач є корисним не лише для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, але й для абітурієнтів, які готуються до ЗНО з хімії.

ПЕРЕДМОВА 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4
1. ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. РЕЧОВИНА 4
1.1. Предмет хімії 4
1.2. Речовина. Хімічний елемент 5
1.3. Хімічні символи і формули 5
1.4. Назви речовин. Хімічна номенклатура 6
1.5 Формульна одиниця 9
1.6. Валентність 10
1.7. Прості та складні речовини. Алотропія 12
1.8. Відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, відносна формульна маса 14
1.9. Кількість речовини, молярна маса 15
1.10. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Об’ємні співвідношення газів у реакціях 17
Приклади розв’язування типових задач 20
А. Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини 20
Б. Обчислення масової частки елемента в сполуці 24
В. Обчислення відносної густини газу 25
Г. Визначення масової та об’ємної часток компонента в суміші 26
Д. Визначення середньої молярної маси суміші газів 29
Е. Виведення формули сполуки 31
2. БУДОВА АТОМА 36
2.1. Модель атома Е. Резерфорда. Склад атома. Нуклон, протонне
число, нуклонне число. Нукліди, ізобари 36
2.2. Радіоактивний розпад хімічних елементів 38
2.2.1. Радіоактивність і період напіврозпаду. Ізотопи 38
2.2.2. Ядерні реакції 39
2.2.3. Біологічна дія іонізуючого випромінювання (радіації) 40
2.3. Електрон. Електронні шари 44
2.3.1. Послідовність заповнення орбіталей електронами 48
2.3.2. Збуджений стан атома 50
3. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА 51
3.1. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва 51
3.2. Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів 53
3.3. Основні закономірності зміни властивостей елементів 64
4. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК 65
4.1. Поняття про електронегативність елемента 65
4.2. Атомний радіус 67
4.3. Ковалентний зв’язок 67
4.4. Гібридизація електронних орбіталей 70
4.5. Сигма- і пі-зв’язок 72
4.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку 75
4.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки 77
4.7.1. Йонний зв’язок 77
4.7.2. Металічний зв’язок 78
4.7.3. Водневий зв’язок 79
4.8. Кристалічні та аморфні речовини 80
4.9. Ступінь окиснення 84
Приклади розв’язування типових задач 92
5. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 93
5.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння 93
5.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин 95
5.3. Стехіометричні співвідношення, рівняння, коефіцієнти 97
5.4. Типи хімічних реакцій 98
5.5. Енергетика хімічних реакцій та термохімічні розрахунки 100
5.5.1. Тепловий ефект реакції 100
5.5.2. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс 106
Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за
термохімічними рівняннями) 108
5.6. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор 110
5.7. Окисно-відновні реакції 114
5.7.1. Зміна ступеню окиснення 114
5.7.2. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 115
Приклади розв’язування типових завдань 116
5.7.3. Типи окисно-відновних реакцій 117
5.8. Поняття про ланцюгові реакції 119
5.9. Оборотність хімічних реакцій 120
5.10. Хімічна рівновага 121
5.11. Поширеність елементів у природі. Оболонки Землі 126
Приклади розв’язування типових задач 130
А. Швидкість хімічної реакції 130
Б. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 134
6. СУМІШІ РЕЧОВИН. РОЗЧИНИ 150
6.1. Чисті речовини та суміші 150
6.2. Суміші, їх типи, назви, склад, методи розділення 150
6.3. Розчини 153
6.3.1. Значення розчинів у природі, в житті та практичній
діяльності людини 153
6.3.2. Водні розчини 154
Приклади розв’язування типових задач 159
6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води 174
6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати 175
6.6. Електролітична дисоціа́ція 176
6.6.1. Механізми електролітичної дисоціації у водному розчині 176
6.6.2. Основні положення теорії електролітичної дисоціації 178
6.6.3. Ступінь електролітичної дисоціації 179
6.6.4. Константа дисоціації 180
6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії
електролітичної дисоціації 182
6.8. Дисоціація води. Водневий показник 184
6.9. Забарвлення індикаторів 184
6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних
і йонно-молекулярних рівнянь 185
Приклади розв’язування типових завдань 187
6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій іонного обміну у водних розчинах електролітів 190
7. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ 193
7.1. Електрохімічний ряд активності металів 194
7.2. Гальванічний елемент і його робота 195
7.3. Електролітична комірка 196
7.4. Закони Фарадея 197
7.5. Електроліз 198
7.5.1. Електроліз розплавів 198
7.5.2. Електроліз водних розчинів електролітів (кислот, основ, солей) 200
7.6. Значення та застосування електролізу та інших
електрохімічних явищ 203
8. СПОСОБИ ДОБУВАННЯ РЕЧОВИН 204
РОЗДІЛ ІІ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 206
9. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 206
9.1. Оксиди 206
9.1.1. Основні оксиди 208
9.1.2. Кислотні оксиди 209
9.1.3. Амфотерні оксиди 210
9.2. Гідроксиди 212
9.2.1. Основи 213
9.2.2. Кислоти 217
9.3. Амфотерні сполуки 221
9.4. Солі 223
9.5. Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин 227
Приклади розв’язування типових задач 229
10. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. МЕТАЛИ 233
10.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали 233
10.1.1. Електронна будова атомів металічних елементів 233
10.1.2. Фізичні властивості металів 235
10.1.3. Загальні хімічні властивості металів 237
10.1.4. Корозія металів 240
10.1.5. Загальні способи одержання металів 243
10.1.6. Сплави на основі заліза (чавун, сталь) 246
10.1.7. Екологічні проблеми, що пов’язані з металургією,
шляхи їх розв’язання 249
10.2. Елементи головної підгрупи І групи 250
10.2.1. Загальна характеристика 250
10.2.2. Натрій і Калій 251
10.2.3. Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію 255
10.3. Металічні елементи головної підгрупи ІІ групи 259
10.3.1. Загальна характеристика 259
10.3.2. Магній 260
10.3.3. Магній оксид 261
10.3.4. Магній гідроксид 262
10.3.5. Кальцій 263
10.3.6. Кальцій оксид 265
10.3.7. Кальцій гідроксид 266
10.3.8. Солі Кальцію 267
10.3.9. Твердість води 268
10.4. Алюміній 270
10.4.1. Алюміній оксид 272
10.4.2. Алюміній гідроксид 273
10.4.3. Солі Алюмінію 274
10.5. Ферум 276
10.5.1. Сполуки Феруму (ІІ) 279
10.5.2. Сполуки Феруму (ІІІ) 281
11. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ СПОЛУКИ. НЕМЕТАЛИ 284
11.1. Гідроген 285
11.1.1. Водень 287
11.1.2. Гідроген пероксид 291
11.1.3. Вода. Колообіг води в природі 292
11.1.4. Аномальні властивості води 295
11.1.5. Біологічна роль води та її значення. Раціональне
використання водних ресурсів. Охорона вод 299
11.1.6. Очищення стоків 303
11.1.7. Очищення водопровідної води 306
11.1.8. Добування дистильованої води 309
11.2. Галогени 309
11.2.1. Хлор 314
11.2.2. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 318
11.2.3. Хлориди 320
11.3. Елементи головної підгрупи VІ групи 323
11.3.1. Загальна характеристика 323
11.3.2. Оксиген 324
11.3.3. Кисень 326
11.3.4. Озон. Озоновий шар. Його значення для життя
організмів на Землі. Руйнування озонового шару 330
11.3.5. Сульфур 335
11.3.6. Сірка 336
11.3.7. Сірководень. Сірководнева кислота та її солі 339
11.3.8. Сульфур(ІV) оксид. Сульфітна кислота та її солі 342
11.4. Елементи головної підгрупи V групи 354
11.4.1. Загальна характеристика 354
11.4.2. Нітроген і азот 355
11.4.3. Аміак 361
11.4.4. Солі амонію 364
11.4.5. Нітроген(ІV) оксид 366
11.4.6. Нітратна кислота 367
11.4.7. Нітрати 371
11.4.8. Фосфор 374
11.4.9. Фосфор(V) оксид 378
11.4.10. Ортофосфатна кислота 379
11.4.11. Солі ортофосфатної кислоти 382
11.5. Застосування досягнень хімічної науки у сільському
господарстві. Альтернативи хімізації сільського господарства 383
11.5.1. Найважливіші засоби захисту сільськогосподарських культур 384
11.5.2. Добрива 387
11.5.3. Забруднення ґрунтів 392
11.5.4. Поняття про меліорацію ґрунтів 394
11.6. Елементи головної підгрупи ІV групи 395
11.6.1. Загальна характеристика 395
11.6.2. Карбон 396
11.6.3. Карбон(ІІ) оксид, карбон монооксид 403
11.6.4. Карбон(ІV) оксид 405
11.6.5. Карбонатна кислота 408
11.6.6. Добування кальцинованої соди аміачно-хлоридним способом 409
11.6.7. Колообіг Карбону в природі 410
11.6.8. Парниковий ефект 412
11.6.9. Зміна клімату 414
11.6.10. Силіцій 415
11.6.11. Силіцій(ІV) оксид 419
11.6.12. Силікатна кислота, силікати 420
11.6.13. Силікатні матеріали 421
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 425
12. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 425
12.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки 425
12.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних
сполук О. М. Бутлерова (1861 р.) 427
12.3. Формули в органічній хімії 428
12.4. Класифікація органічних речовин 430
12.5. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах
органічних сполук 431
12.6. Гомологічний ряд 432
12.7. Функціональна група 433
12.8. Ізомерія 434
12.9. Типи реакцій в органічній хімії 435
13. ВУГЛЕВОДНІ 437
13.1. Алкани 437
13.1.1. Циклоалкани 445
13.1.2. Галогенопохідні алканів 448
11.1.3. Застосування насичених вуглеводнів та їх похідних 450
13.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни) 451
13.2.1. Алкени (олефіни) 451
13.2.2. Алкадієни 458
13.2.3. Алкіни 461
13.2.4. Етин 466
13.3. Арени 467
13.3.1. Бензен. Особливості будови молекули. Поняття про ароматичність 469
13.4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка 473
13.5. Детонаційна стійкість бензину 476
13.6. Добування рідкого пального з вугілля та інших
альтернативних джерел 477
14. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 479
14.1. Спирти 479
14.1.1. Насичені одноатомні спирти 479
14.1.2. Згубна дія алкоголю 486
14.1.3. Багатоатомні спирти 487
14.2. Феноли 489
14.2.1. Фенол 490
14.3. Альдегіди 494
14.4. Карбонові кислоти 499
14.4.1. Насичені монокарбонові кислоти 500
14.5. Естери. Жири 506
14.5.1. Естери 506
14.5.2. Жири 508
14.5.3. Мила і синтетичні мийні засоби 513
14.6. Вуглеводи 515
14.6.1. Моноcахариди 517
14.6.2. Дисахариди. Сахароза 521
14.6.3. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза 522
15. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 526
15.1. Нітросполуки 526
15.2. Аміни 527
15.2.1. Аліфатичні аміни 527
15.2.2. Ароматичні аміни. Анілін 529
15.3. Амінокислоти 532
15.4. Білки 538
16. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ
І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ 542
16.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук 542
16.2. Класифікація високомолекулярних сполук 542
16.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин 544
16.4. Властивості полімерів 546
16.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.
Поняття про синтетичні волокна 547
16.5.1. Пластичні маси 547
16.5.2. Каучуки і гуми 550
16.5.3. Волокна 551
16.5.4. Лаки і фарби 553
16.5.5. Клеї 553
16.5.6. Іонообмінні смоли 554
16.5.7. Композиційні матеріали 555
16.5.8. Біополімери 555
17. ПРОДУКЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ 557
ДОДАТКИ 567
Додаток 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії
та перша допомога під час нещасного випадку 567
Додаток 2. Множники та їх найменування для позначення кратних і часткових фізичних величин 571
Додаток 3. Основні поняття і фізико-хімічні величини,
взаємозв’язки між ними 572
Додаток 4. Основні природничі закони, які використовують у хімії 577
Додаток 5. Склад і назви найважливіших кристалогідратів 578
Додаток 6. Числові префікси, які використовують у назвах кристалогідратів 579
Додаток 7. Ряд електроактивності металів 579
Додаток 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва Помилка! Закладку не визначено.
Додаток 9. Електронегативність елементів (за Полінгом, 1932) 581
Додаток 10. Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді Помилка! Закладку не визначено.
Додаток 11. Відносні формульні маси деяких неорганічеих речовин Помилка! Закладку не визначено.
Додаток 12. Назви та склад найпоширеніших неорганічних речовин, мінералів та деяких сумішей 584
Додаток 13. Газоподібні продукти взаємодії металів з кислотами 589
Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей 590
Додаток 15. Взаємодія кислот з неметалами 591
Додаток 16. Склад і застосування найпоширеніших сплавів 591
Додаток 17. Лабораторні та промислові способи добування деяких неорганічних речовин 594
Додаток 18. Якісне виявлення деяких іонів 596
Додаток 19. Якісні реакції на органічні сполуки 598
Додаток 20. Найпоширеніші назви та склад деяких органічних
речовин та їх сумішей 603
Додаток 21. Відносні молекулярні маси деяких органічних речовин 605
Додаток 22. Взаємодія вуглеводнів з деякими реактивами 607
Додаток 23. Взаємодія деяких оксигено- та нітрогеновмісних
сполук з реактивами 608
ІМЕННИЙ ВКАЗІВНИК 609
ПРЕДМЕТНИЙ ВКАЗІВНИК 610

Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 1 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 2 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 3 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 4 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 5 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 6 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 7 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 8 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 9 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 10 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 11 Хімія. Довідник школяра : Березан О. Підручники і посібники. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно