Доставка 
  • Нова Пошта
  • Укрпошта
  • Доставка на вказану адресу
 Оплата 
  • Готівкою при отримані
  • На картковий рахунок Приватбанку
Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити

60 грн
Cравнить

Автор: Крот Ю. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 128 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Вага, гр: 130 / Видавництво: «Ранок»

Характеристики
Автор Крот Ю.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 128
Формат, мм 148x210мм (А5)
Вага, гр 130
Видавництво «Ранок»

Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити

Зміст посібника відповідає навчальним програмам з фізики для закладів загальної середньої освіти. Видання містить формулювання законів, означення фізичних величин і понять, базові формули. Довідковий матеріал проілюстровано прикладами і подано у вигляді таблиць і схем.

Користуючись посібником, школярі зможуть повторити, узагальнити й систематизувати матеріал з фізики під час підготовки до поточного і підсумкового оцінювання, удосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Скориставшись QR-кодами, можна докладніше ознайомитись з ілюстративним матеріалом та завантажити добірки основних формул за темами (пов’язані з цими добірками QR-коди наведені в блакитних рамках).

Навчальний довідник «Фізика у таблицях і схемах 7-11 клас» це :

  • Основні поняття й закони;
  • Означення фізичних величин та явищ;
  • Формули для обчислення фізичних величин;
  • Інформація про учених - вихідців з України.

Навчальний довідник «Фізика у таблицях і схемах 7-11 клас» дуже знадобиться при підготовці до ЗНО та ДПА з фізики у 2022 році.

мЕхАн , кА ,
КІНЕМАТИКА.......................................................................3
ОсНОвні ПОняття ................................................................ 3
Рівномірний прямолінійний рух .......................................... 4
Середня і миттєва швидкості ............................................... 4
додавання швидкостей ................................................. 5
Рівноприскорений прямолінійний рух ................................. 5
• Прискорення ............................................................... 5
Рівняння кінематики рівноприскореного
прямолінійного руху (при б = сопSt) ............................... 6
Графіки залежності кінематичних величин від часу .......... 6
Рівномірний криволінійний рух .......................................... 7
Траєкторія - довільна крива ......................................... 7
Траєкторія - коло ........................................ ; .............. 7
Характеристики рівномірного руху
матеріальноЇ точки по колу (або обертання тіла) ............... 7
• Рухтіла, кинутогопідкутомдогоризонту ............................ 8
динАмікА................................_..................:......................9
Основні поняття .......................................... „ .................... 9
Імпульс тіла. Сила. Імпульс сили ............. 9
Закони динаміки (закони Ньютона) ......... ` .......................... 10
Перший закон Ньютона .............................................. 10
` д рТургеиійій ззааккооннЇ НІььююттооннаа . ..............10
Густина...„................;„..........................:....11
додавання сил ............................. „ ................................. 12
Принцип відносності Галілея . „ ............................. : ........... 12
Гравітація (всесвітнє тяжіння) .......................................... 12
Теор,іЇ (гіпотези) гравітаціЇ ........................................... 13
Силатяжіння..:..............................................................13
Центр ваги ......................................................,........... 14
Вага..........................................................................14
Рух штучних супутників Землі ...... : . . : ........................., 15
Перша космічна швидкість ......................... ` ................. 15
Момент сили .................................... „ ............................. 15
Пружність........................................`........і.......................16
Закон пружних деформацій (закон Гука) ....................... 16
Механічні властивості тіл ............................................ 16
Сили тертя „ .................................................... 17
Закон збереження імпульсу .............................................. 18
Реактивний рух .............................................................. 18
Механічна, робота .............................................` ............... 19
Енергія ................................................................ `.......... 19 `
Механічна енергія ...................................................... 19
Закон збереження механічноЇ енергіЇ ............................ 20
Коефіцієнт корисноЇ діЇ . . „ ................................................. 21
СТАТИКА.............................................................................21
Статика твердого тіла ...................................................... 21
Рівновага тілd і3 закріпленою віссю обертання ............... 21
Важіль.....................................„...............................22
Статика рідин і газів ................................ ` ....................... І 22
Тиск..............................................................'................22
3акон Паскаля .... „ ..................................................... 22
Власний тиск рідин (гідростатичний) . . „ ........................ 23
Сполучені посудини (відкриті) .................................... : 23
Закон Архімеда .......................................................... 23
Атмосферний тиск ................. „ ................................... 24
Гідравлічний прес .............` ......................................... 25
{\,\,.`гі,, ;,ї`іі-і;{ї,`!,,ґжрнА Ф|ЗИКА
Структура речовин .......................................................... 26
Особливості руху і взаємодіЇ мол.екул ................................. 26
Броунівськцйрух................:..^.............................„..27
Ідеальний газ ................................ '.................................. 27
Основне рівняння МКТ газу ......................................... 27
Наслідки основного рівняння МКТ газу ......................... 27
Рівняння стану ідеального газу .................................... 28
Моль. Закони Авогадро ......................................... \ -........... `28
Ізопроцеси в газах ........................................................... 29
Ізотермічний процес .................................................... 29
Ізобарний процес ........................................................ 30
Ізохорйий процес ....................................................... 30
3акон Шарля з використанням
температури за Цельсієм ............................................. 30
Адіабатний процес ........................................................... 3 1
Температурна шкала Кельвіна
(термодинамічна шкала) ...................... „ ..................... 31
тЕрмодинАмікА
Роботавтермодинаміці...............................................32
Внутрішняенергіяречовин.........................................32
Законзбереженняенергіі.............................................32
Першийзаконтермодинаміки...........................................32
Застосування першого закону термодинаміки
до ізопроцесів і адіабатного процесу ........ 33
Необоротність теплових процесів.
другийзаконтермодинаміки............................................33
Тепловідвигуни..............................................................34
ЦиклКарно....................................................................34
АГРЕГАТНІСТАНИРЕЧОВИН...............................,..............35
Різновиди впорядкованості
(наприкладахводиільоду)..,...........................................35
Випаровуваннярідиниіконденсаціяпари..........................35
Кипіння........................................,...........................36
Вологість повітря. Точка роси ...................................... 36
Змочування. Капілярні явища .......................................... 36
Тверді тіла
Кристалічна Ґратка. Елементарна комірка ..................... 37
Анізотропія...............................................................38
Рідкі кристали ............,............................................... 38
АМОРфНіРеЧОВИНИ.............®.......о.........е...........................38
Плавлення
Теплофізичніхарактеристикиречовини.............................39
Питоматеплоємність..................................................39
Питоматеплотаплавлення..........................................40
Питоматеплотапароутворення....................................40
Питоматеплотазгоряння(теплотворназдатність)...........41
Рівняннятепловогобалансу...................................,..........41
ЕлЕктростАтикА
ЕЛЕКТРИЧНАВ3АЄМОдІЯТІЛТАЇЇОСОБЛИВОСТІ.............42
НосіЇ електрики
РольтертявелектризаціЇтіл.......................................42
Закон Кулона
Законзбереженнязаряду.................®...............................44
Електростатичне поле ..............
Напруженість електростатичного поля
ЛініЇ напруженості (силові лініЇ) .................................. 45
Напруженість поля точкового заряду
Принцип суперпозиції полів ...................... 46
Речовини в електричному полі .......................................... 46
Провідни`ки (метали) ............................. 46
діелектрики......................,.......................................47
діелектрична проникність ........................................... 48
Потенціал електростатичного поля ..... 48
ПОтенціальність електростатичного поля .......... 49
Електрична ємність ....................... 50
Конденсатори. Ємність плоского конденсатора .................... 50
З' єднання конденсаторів .................. 51
Паралельне з'єднання конденсаторів ............................ 51
ПОслідовне з'єднання конденсаторів ............................. 51
Енергія електростатичного поля ........................................ 51
ЕлЕктродинАмікА
ЕлЕктричний струм
Сила струму ......... 53
джерела струму. Електрорушійна сила .............................. 53
Закон Ома для однорідноЇ ділянки кола.,
Електрична провідність і опір
Закон Ома для повного кола
Робота і потужність струму. Закон джоуля - Ленца ............ 56
НосіЇ Опору в колах .........................,.
З'єднання резисЇОрів
Послідовне з'єднання резисторів
Паралельне з'єднання резисторів
ЕЛЕКТРИЧНИй СТЇ'УМ У РІ3НИХ СЕРЕдОВИЩАХ .............. 57
Надпровідність .......................... 57
Струм в електролітах. Електроліз .................,.................... 57
Струм у газі .....................................
Струм у вакуумі ........... 59
Емісія електронів ................................ 59
Вакуумні діод і тріод .................................. 59
Струм у напівпровідниках ....................... „ ....................... 60
Напівпровідниковий діод ............................................ 60
ТраFзистор................................................................61
мгнЕтизм
Магнітне поле. Експери.ментальні факти ............................ 63
Індукція магнітного поля. Сила ЛОренца ............................ 64
Магнетизм струмів у провідниках різноі. форми ................... 64
Сила Ампера .....................................
Закон взаємодіЇ прямолінійних провідників
8і струмом (закон Ампера) ........................................... 66
Визначення одиниці сили струму ................................. 66
Рамка зі струмом у магнітному полі ............ 67
Речовини в магнітному полі ................. 67
діамагнетики............................................................68
Парамагнетики..........................................................68
Феромагнетики..........................................................69
Магнітний потік .............................................................. 69
ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНдУКЦІЇ .......... 70
Правило Ленца ......................... 70
Самоіндукція..............................................71
Енергія магнітного поля .................................................... 71
коливАння і хвилі
ПОНЯТТЯ КОЛИВАННЯ (3ОКРЕМА ГАРМОНІЧНОГО) ........... 73
Характеристики гармонічного коливання .......................... 74
Маятники............... ................... 75
Пружинний маятник .................................................. 75
Математичний маятник ............................ 75
Перетворення енергіЇ при гармонічних коливаннях ........ 76
Затухаючі (згасаючі) коливання ........................................ 76
Вимушені коливання ....................................................... 76
Резонанс
ПОняття механічних хвиль. Поперечні та поздовжні хвилі . . . 77
звук..............................................................................78
Швидкість звуку ...................
Гучність звуку. Інтенсивність звуку .............................. 79
ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛИВАННЯ ............................... 79
Процеси перетворення енергіЇ у коливальному контурі ......... 79
Період коливань у контурі
Вимушені електричні коливання. Змінний струм ................ 80
Генератор змінного струму ...........................,................... 81
Резонанс в електричному колі ........................ 81
Трансформатори....................................„.......................82
Електромагнітні хвилі ..............
Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль . . . 82
Принципи радіозв'язку ...... „ ....................................... 83
оптикА
Шкала електромагнітних хвиль ........................................ 84
світло.
гЕомЕтричнА (промЕнЕвА) оптикА
Закони відбивання світла
Закони заломлення світла .........
ПОвне відбивання світла ................. 86
Побудова 3ображення предмета
в плоскому дзеркєLпі ......... 87
Лінзи. Характеристики лінзи .............,.............. „ ............. 87
Прийоми побудови зображень у лінзах .......................... 88
Формула тонкоЇ збиральноЇ лінзи ................................. 89
хвильовА оптикА .
Когерентність.................................................................90
Інтерференція..................
дифракція..............................................91
дисперсія світла. Розкладання білого світла у спектр ........... 91
Види спектрів .
сучАснА ФізикА
ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІдНОСНОСТІ ................. 93
Принцип відносності Ейнштейна . . . „ ................... 93
Відносність довжини і часу .................. 93
Релятивістський закон додавання швидкостей .................... 94
Взаємозв'язок енергіЇ й маси ............................................. 94
квАнтовА оптикА .........
Фотоефект і його закони
Рівняння Ейнштейна ........ ' ....
АТОМНА І ЯдЕРНА ФІ3ИКА ........
Моделі атома ..........................
досліди Резерфорда ................
ПОстулати Бора ....... 97
Схеми будови і принципу діЇ рубінового лазера .................... 98
Склад ядер атомів. Ізотопи
дефект маси..Енергія зв'язку ядер
Ядерні реакціЇ. Радіоактивність .
Закон радіоактивного розпаду......... 100
Методи реєстраціЇ іонізуючих випромінювань ................... 101
Лічильник Гейгера . . .
Камера Вільсона ...........
Бульбащкова камера .....
Поділ ядер Урану
Термоядерні реакції
додАток
Основні й додаткові величини СІ та Їх одиниці
Оптичні характеристики, та 1.х одиниці
Визначення кандели в СІ .......
Фундаментальні фізичні сталі106
Шкала електромагнітних хвиль ....................................... 108
Множники, префікси та Їх позначення
для кратних і часткових одиниць СІ
Грецький алфавіт ............
Внесок у розвиток фізики вчених,
біографі.і. яких пов'язані з Укра.Іною
Періодична система хімічних елементів
Алфавітний покажчик ..................
Література

Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 1 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 2 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 3 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 4 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 5 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 6 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 7 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 8 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 9 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 10 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 11 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 12 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 13 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 14 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 15 Фізика у таблицях і схемах для учнів 7—11 класів. Серiя " Рятівник " : Крот Ю. Ранок. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно