Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити

Код: 9789660727564
350 грн 280 грн
Нет в наличии
CравнитьХарактеристики
Автор Барна І.
Рік видання 2021
Обкладинка тверда
Кількість сторінок 768
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Підручники та посібники»

Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити

Довідник містить теоретичний матеріал з основних питань сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, селекція, мікробіологія.

Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв’язанні таких актуальних проблем сучасності як взаємодія людини й біосфери, раціональне використання природних ресурсів, доводить, що прискорення науково-технічного прогресу має обов’язково поєднуватися з бережливим ставленням до них, ураховуючи закономірності існування живої природи. Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення у проблеми існування живого. Вони стосуються усіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних й естетичних.
У пропонованому довіднику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її галузей як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, селекція, мікробіологія.
Деякі матеріали в довіднику подано конспективно, але більшість — дещо ширше для створення повнішого уявлення про той чи інший розділ біології. Додаткові пізнавальні матеріали та цікаві факти до відповідних тем містяться у рубриках «і+». Поряд із загальновживаними поняттями й термінами використано й наукову термінологію. Це полегшить поглиблене засвоєння матеріалу у вищих навчальних закладах
У вступній частині розглянуто зв’язки біології з іншими науками, наукові поняття та методи біологічних досліджень, основні ознаки живого та рівні організації живої матерії. Далі виклад матеріалу продовжують розділи «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Поділ клітини», «Обмін речовин та енергії», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Біологія людини», «Основні властивості організмів», «Надорганізмові рівні життя».
Текст довідника ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, світлини, схеми й таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам’ятовуванню. Довідник допоможе швидко повторити вивчений раніше матеріал, підготуватися до державних підсумкових атестацій, предметних олімпіад, турнірів, зовнішнього незалежного оцінювання. Він стане у пригоді абітурієнтам, учителям біології, студентам-першокурсникам та всім, хто цікавиться біологією.
Автор свідомий того, що довідник не позбавлений недоліків, а тому будь-яку доброзичливу критику буде сприйнято з вдячністю.

Передмова 16
ВСТУП 17
БІОЛОГІЯ — НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ 17
Зв’язки біології з іншими науками.Структура біологічних наук 17
Рівні організації живої природи 18
Рівні організації структури тіла 19
Основні методи біологічних досліджень 19
Наукові поняття біології 19
Проблеми пізнання суті життя 20
Основні ознаки живого 21
Розділ І.МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 23
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ РЕЧОВИНИ 23
Особливості хімічного складу живих організмів 23
ВОДА 26
Структура води 26
Властивості води 27
НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ 29
ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ 30
Вуглеводи 30
Ліпіди 33
Амінокислоти 35
Білки 40
Ферменти 47
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ 52
Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) 52
Рибонуклеїнова кислота (РНК) 58
Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ) та її функції 60
Розділ ІІ. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 61
ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИНИ 61
Клітина — основна структурно-функціональна одиниця організмів 61
Історія цитологічних досліджень. Клітинна теорія 61
Методи цитологічних досліджень 62
Загальні відомості про будову прокаріотних та еукаріотних клітин 65
НАДМЕМБРАННІ ТА ПІДМЕМБРАННІ КОМПЛЕКСИ КЛІТИН 71
Надмембранні комплекси клітин. Будова й функції клітинних мембран 71
Підмембранні комплекси клітин 80
ЯДРО — СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 82
ЦИТОПЛАЗМА 88
ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ (ВАКУОЛЯРНА СИСТЕМА) 90
ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ 102
Розділ ІІІ. ПОДІЛ КЛІТИНИ 118
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КЛІТИН 118
Клітинний цикл 118
Репродукція клітин 119
Мітоз 119
Мейоз 121
Амітоз 124
Ендомітоз 125
Розділ IV. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ 126
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ 126
Взаємозв’язок між анаболізмом і катаболізмом 126
Загальні закономірності обміну речовин 126
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН 128
ФОТОСИНТЕЗ 129
Екологія фотосинтезу 135
Добові та сезонні ритми фотосинтезу 138
Бактеріальний фотосинтез 138
ХЕМОСИНТЕЗ 139
МАТРИЧНИЙ СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ 140
Біосинтез нуклеїнових кислот 140
Біосинтез білка. Основні етапи матричного синтезу білка 143
Взаємодія біополімерів і метаболічних процесів 144
ОБМІН РЕЧОВИН, ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ У БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 145
Пластичний обмін 145
Енергетичний обмін 145
Інформаційний обмін 146
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 147
Механізми біологічної регуляції 147
Хромосомна регуляція 148
РозділV. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ 149
ВІРУСИ 149
Будова, хімічний склад і властивості вірусів 149
Класифікація, деякі властивості та представники вірусів тварин і людини 151
Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу й клітини 152
Бактеріофаги 154
Циркуляція вірусів у природі 154
Походження і природа вірусів 155
ІНШІ НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ 159
Пріони 159
Віроїди 160
Розділ VI. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 161
ОСОБЛИВОСТІ ПРОКАРІОТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЖИВИХ ІСТОТ 161
Бактерії 161
Ціанобактерії 165
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ 167
Життєві функції рослинного організму 167
Роль рослин у природі та у житті людини 167
Життєві форми рослин 168
Принципи класифікації рослин 169
Тканини багатоклітинних рослин, їх будова та функції 170
Твірні тканини 170
Покривні тканини 171
Провідні тканини 171
Основні тканини 172
Механічні тканини 173
Видільні тканини 174
Органи рослин 175
Корінь, його будова та функції 175
Ґрунт і його значення для рослин 180
Пагін, особливості його будови та функції 183
Стебло, його функції та різноманітність 190
Листок та особливості його будови 194
Генеративні органи рослин 204
Квітка, її будова та функції. Різноманітність квіток 204
Суцвіття, їх різноманіття та біологічне значення 210
Запилення 211
Подвійне запліднення в покритонасінних рослин 213
Насіння 215
Плоди 218
Значення квіток, плодів і насіння в житті людини 221
Відтворення та розмноження рослин 222
Рослина — цілісний інтегрований організм. Взаємозв’язок органів рослини 225
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ 226
Живлення 226
Дихання 226
Транспортування речовин 226
Рухи та подразливість рослин 226
Ріст 228
Розмноження 228
Розвиток 228
Регуляція процесів життєдіяльності рослинного організму 229
НАДЦАРСТВО ЯДЕРНІ ОРГАНІЗМИ, АБО ЕУКАРІОТИ (EUCARIOTA) 232
Царство РОСЛИНИ (PLANTAE) 232
Підцарство СПРАВЖНІ ВОДОРОСТІ (PHYCOBIONTA) 232
Відділ ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ (CHLOROPHYTA) 235
Клас Вольвоксові (Volvocophyceae) 236
Клас Протококові (Protococcophyceae) 237
Клас Кон’югати (Conjugatophyceae) 237
Клас Улотриксові (Ulotrichophyceae) 238
Відділ ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ (BACILLARIOPHYTA) 239
Клас Пеннатні (Pennatophyceae) 241
Відділ БУРІ ВОДОРОСТІ (PHAEOPHYTA) 241
Клас Феозооспорові (Phaezoosporophyceae) 242
Клас Циклоспорові (Cyclosporophyceae) 243
Відділ ХАРОВІ ВОДОРОСТІ (CHAROPHYTA) 243
Підцарство ЧЕРВОНІ ВОДОРОСТІ, або БАГРЯНКИ (RHODOPHYTA) 243
Клас Бангієві (Bangiophyceae) 245
Клас Флоридієві (Florideophyceae) 245
ПідцарствоВИЩІ РОСЛИНИ (EMBRIOBIONTA) 247
Відділ МОХОПОДІБНІ (BRYOPHYTA) 248
Клас Антоцеротові (Anthoceroptopsida) 248
Клас Печіночники (Hepaticopsida) 249
Клас Листостеблові, або Справжні мохи (Bryopsida) 250
Відділ ПЛАУНОПОДІБНІ, або ЛІКОПОДІОФІТИ (LYCOPODIOOPHYTA) 253
Клас Плауноподібні, або Лікоподіопсиди (Lycopodiopsida) 254
Відділ ХВОЩЕПОДІБНІ, або ЕКВІЗЕТОФІТИ (EQUISETOPHYTA) 256
Клас Хвощеподібні, або Еквізетопсиди (Equisetopsida) 257
Відділ ПАПОРОТЕПОДІБНІ, або ПОЛІПОДІОФІТИ (POLYPODIOPHYTA) 259
Клас Поліподіопсиди (Polypodiopsida) 259
НАСІННІ РОСЛИНИ 262
Відділ ГОЛОНАСІННІ (GYMNOSPERMATOPHYTA, або GYMNOSPERMAE) 262
Клас Гінкгові, або Гінкгопсиди (Ginkgoopsida) 263
Клас Саговникові, або Цикадопсиди (Cycadopsida) 263
Клас Гнетові, або Гнетопсиди (Gnetopsida) 264
Клас Хвойні, або Пінопсиди (Pinopsida) 265
Відділ МАГНОЛІОФІТИ, КВІТКОВІ, або ПОКРИТОНАСІННІ
(MAGNOLIOPHYTA, ANTHOPHYTA, або ANGIOSPERMAE) 269
Клас Магноліопсиди, або Дводольні (Magnoliopsida, або Dicotyledones) 271
Клас Ліліопсиди, або Однодольні (Liliopsida, або Monocotyledones) 280
ЦАРСТВО ГРИБИ (MYCETALIA) 285
Відділ Гриби (Mycophyta, або Mycota) 287
Клас Хітридіоміцети (Chytridiomycetes) 287
Клас Ооміцети (Oomycetes) 287
Клас Зигоміцети (Zygomucetes) 287
Клас Аскоміцети (Ascomycetes) 288
Клас Базидіоміцети (Basidiomycetes) 289
Клас Дейтероміцети, або Незавершені гриби (Deyteromycetes, або Fungiimperfecti) 294
Відділ ЛИШАЙНИКИ (LICHENOPHITA) 296
Клас Сумчасті лишайники (Ascolichenaes) 300
Клас Базидіальні лишайники (Basidiolichenes) 302
ЦАРСТВО ТВАРИНИ (ANIMALIA) 303
Подібність та відмінність тварин і рослин 303
Зоологія — наука про тварин 303
Загальна характеристика царства Тварини 304
Принципи класифікації тварин. Наукові назви тварин 305
Різноманітність тварин, особливості їх поширення 306
Підцарство ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA) 307
Тип Саркомастигофори (Sarcomastigiphora) 309
Підтип Саркодові (Sarcodina) 309
Клас Корененіжки (Rhizopoda) 309
Клас Променяки, або Радіолярії (Radiolaria) 311
Клас Джгутиконосці (Mastigophora, або Flagellata) 312
Клас Cпоровики (Sporozoa) 313
Тип Інфузорії (Infusoria, або Ciliata) 314
Клас Війчасті інфузорії (Ciliata) 314
Підцарство БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) 316
Розділ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA) 317
Підрозділ ПРОМЕНЕВІ (RADIATA) 317
Тип Губки (Porifera, або Spongia) 317
Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata) 320
Клас Гідроїдні (Hydrozoa) 321
Клас Cцифоїдні медузи (Scyphozoa) 322
Клас Коралові поліпи (Anthozoa) 323
Підрозділ ДВОБІЧНОСИМЕТРИЧНІ (BILATERALIA) 324
Тип Плоскі черви (Plathelmintes) 324
Клас Війчасті черви, або Турбелярії (Turbellaria) 324
Клас Сисуни або Трематоди (Trematoda) 325
Клас Стьожкові черви, або Цестоди (Cestoidea) 327
Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Nemathelmintes) 330
Клас Нематоди, або Круглі черви (Nematoda) 331
Тип Кільчасті черви,або Анеліди (Annelides) 333
Клас Багатощетинкові черви, або Поліхети (Polychaeta) 334
Клас Малощетинкові черви, або Олігохети (Oligochaeta) 336
Клас П’явки (Hirudinea) 338
Тип Молюски (Mollusca) 341
Клас Двостулкові молюски (Bivalvia) 342
Клас Черевоногі молюски (Gastropoda) 344
Клас Головоногі молюски (Cephalopoda) 346
Тип Членистоногі (Arthropoda) 348
Підтип Зябродишні (Branchiata) 349
Надклас Ракоподібні (Crustacea) 349
Клас Зяброногі ракоподібні (Branchiopoda) 352
Підтип Хеліцерові (Chelicerata) 354
Клас Павукоподібні, або Арахніди (Arachnida) 354
Ряд Павуки (Aranei) 354
Підтип Трахейні (Tracheata) 356
Клас Комахи (Insecta, або Hexapoda) 356
Відділ Комахи з неповним перетворенням (Hemimetabola) 360
Ряд Тарганові (Blattodea) 360
Ряд Прямокрилі (Orthoptera) 360
Ряд Бабки (Odonata) 360
Ряд Воші (Anoplura) 361
Відділ Комахи з повним перетворенням (Holometabola) 361
Ряд Жуки, або Твердокрилі (Coleoptera) 361
Ряд Лускокрилі, або Метелики (Lepidoptera) 362
Ряд Перетинчастокрилі (Hymenoptera) 363
Ряд Двокрилі, або Мухи (Diptera) 365
Підряд Довговусі двокрилі (Nematocera) 365
Підряд Коротковусі двокрилі (Brachycera) 366
Ряд Блохи (Siphonaptera) 367
Тип Хордові (Chordata) 367
Підтип Безчерепні (Acrania) 368
Клас Ланцетники, або Головохордові (Amphioxi, або Cephalochordata) 368
Підтип Хребетні, або Черепні (Vertebrata, або Craniata) 370
Надклас риби (Pisces) 371
Клас Хрящові риби (Chondrichthyes) 371
Підклас Пластинчастозяброві (Elasmobranehii) 372
Надряд Акули (Selachomrpha) 372
Надряд Скати (Batomorpha) 373
Клас Кісткові риби (Osteichthyes) 374
Підклас Променепері риби (Actinopterygii) 377
Надряд Ганоїдні (Ganoidomorpha) 377
Надряд Костисті риби (Teleostei) 378
Ряд Оселедцеподібні (Clupeiformes) 378
Ряд Лососеподібні (Salmoniformes) 378
Ряд Окунеподібні (Perciformes) 379
Ряд Коропоподібні (Cypriniformes) 379
Підклас Лопатепері (Sarcopterygii) 380
Надряд Кистепері (Crossopterygii) 380
Надряд Дводишні риби (Dipnoi, або Dipneustomorpha) 381
Клас Земноводні, або Амфібії (Amphibia) 381
Ряд Безхвості земноводні (Ecaudata, або Anura) 385
Ряд Хвостаті земноводні (Urodela, або Caudata) 386
Ряд Безногі земноводні (Apoda, або Gymnophiona) 386
Клас Плазуни, або Рептилії (Reptilia) 387
Ряд Лускаті (Squamata) 389
Підряд Ящірки (Sauria) 389
Підряд Змії (Ophidia, Serpentes) 391
Ряд Черепахи (Testudines) 392
Ряд Крокодили (Crocodylia) 392
Підтип Хребетні, або Черепні (Vertebrata, або Craniata) 393
Клас Птахи (Aves) 393
Надряд Пінгвіни (Impennes) 401
Ряд Пінгвіни (Sphenisciformes) 401
Надряд Типові, або Новопіднебінні птахи (Neognathae) 402
Ряд Страуси (Struthioniformes) 402
Ряд Нанду (Rheiformes) 402
Ряд Ему та Казуари (Casuariiformes) 402
Ряд Ківі (Apterygiformes) 403
НадрядКільогруді птахи (Carinatae, або Volantes) 403
Ряд Дятли (Picariae) 403
Ряд Куроподібні (Galliformes) 403
Ряд Гусеподібні (Anseriformes) 404
Ряд Денні хижі птахи (Accipitres, або Falconiformes) 405
Ряд Совоподібні (Strigiformes) 406
Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes) 407
РядЖуравлеподібні (Gruiformes) 409
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes) 409
Підряд Співочі (Oscines) 410
Клас Ссавці (Mammalia) 411
Підклас Яйцекладні, або Першозвірі (Prototheria) 420
Ряд Однопрохідні (Monotremata) 420
Підклас Сумчасті (Marsupialia) 421
Підклас Плацентарні, або Справжні звірі (Eutheria) 421
Ряд Комахоїдні (Insectivora) 421
Ряд Рукокрилі (Chiroptera) 422
Ряд Гризуни (Rodentia) 423
Рід Ондатра (Ondatra) 424
Ряд Хижі (Carnivora) 424
Ряд Ластоногі (Pinnipedia) 426
Ряд Китоподібні (Cetacea) 427
Підряд Китоподібні (Balaenimorpha), Беззубі кити, або «Вусаті кити» (Mysticeti) 427
Підряд Дельфіноподібні (Delphinimorpha), або Зубаті кити (Odontoceti) 430
Ряд Парнокопитні (Artiodactyla) 430
Підряд Свиноподібні, або Нежуйні (Suimorpha) 430
Підряд Жуйні (Ruminantia) 431
Ряд Непарнокопитні (Perissodactyla) 431
Ряд Примати (Primates) 432
Підряд Напівмавпи (Prosirnii) 432
Підряд Людиноподібні, або Вищі примати (Anthropoidea) 432
РозділVII. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 435
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА 435
Біологічні науки, що вивчають людину 435
Поняття про здоров’я і хворобу людини 435
Поняття про біологічні системи 436
Органи, фізіологічні та функціональні системи органів 436
Функціональна організація організму 438
Тканини людини, їх класифікація та взаємозв’язки 438
Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа. Гомеостаз, шляхи
його забезпечення 444
ОПОРА І РУХ 445
Опорно-рухова система людини, її функції та значення 445
Будова, склад, властивості кісток та їх ріст 445
Форми кісток організму людини 447
Типи з’єднання кісток (переривчасті та безперервні). Будова й типи суглобів 448
Будова скелета людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок та їхніх поясів 450
Кістки верхньої кінцівки 454
Кістки нижньої кінцівки 456
М’язи як частина опорно-рухової системи 458
Втома та її фізіологічні причини. Запобігання перевтомленню м’язів. Чергування
навантаження та відпочинку 462
Основні групи м’язів організму в людини: м’язи голови, шиї, тулуба, верхніх 464
і нижніх кінцівок 464
КРОВ І ЛІМФА 467
Кров. Хімічний склад крові 467
Фізико-хімічні властивості крові 467
Функції крові 468
Поняття про систему крові 470
Плазма крові 470
Формені елементи крові 471
Система згортання крові 475
Групи крові 479
Імунітет. Види імунітету 480
Алергічні реакції організму 483
Кровотворення та його регуляція 484
Будова серця 485
Автоматія серця 487
Серцевий цикл 488
Робота серця та її регуляція 489
Гуморальна регуляція функції серця 490
Кровоносні судини 490
Депо крові 492
Велике та мале кола кровообігу 493
Кров’яний тиск 495
Артеріальний пульс 496
Капілярний рух крові 496
Рух крові у венах 497
Регуляція кровообігу 498
Гуморальна регуляція судинного тонусу 499
Лімфатична система 500
ДИХАННЯ 503
Функції та будова органів дихання людини 504
Газообмін у легенях і тканинах 507
ЖИВЛЕННЯ І ТРАВЛЕННЯ 511
Будова та функції органів травлення 511
Травні залози (печінка, підшлункова залоза) 515
Травлення у ротовій порожнині 518
Функція стравоходу 520
Травлення в шлунку 520
Травлення у тонкій кишці 521
Травлення у товстій кишці 524
Всмоктування поживних речовин 524
Регулятори споживання їжі 525
Обмін речовин та енергії 526
Вітаміни 531
ВИДІЛЕННЯ 532
Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна,
травна, шкіра) 532
Видільна функція шкіри 532
Видільна функція печінки й травного тракту 533
Видільна функція легень і верхніх дихальних шляхів 533
Видільна функція нирок 533
Будова нирок 534
Сечоутворення 536
Регуляція функції нирок 539
ШКІРА 540
Будова та функції шкіри 540
Залози шкіри 542
Функції шкіри 543
Загартовування 545
ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 546
Роль ендокринної системи у забезпеченні процесів життєдіяльності. Залози зовнішньої
секреції, внутрішньої та змішаної секреції 546
Гормони, їхня хімічна природа та функції 547
Види, шляхи й механізми дії гормонів 547
Ланки синтезу й секреції гормонів 548
Основні залози внутрішньої секреції людини та їхні функції: гіпофіз, щитоподібна
й підшлункова залози, наднирники, тимус (загрудинна, або вилочкова, залоза);
основні гормони, які вони виробляють 549
Тканинні гормони 553
Особливості гуморальної регуляції життєвих функцій організму людини 554
РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 555
Етапи онтогенезу людини. Генетичне визначення статі 555
Формування статевих ознак 556
Будова статевих органів 557
Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл 558
Запліднення 559
Ембріональний розвиток. Функції плаценти 560
Вагітність 560
Постембріональний розвиток людини 562
НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ 563
Нервова система, її значення в регуляції та узгодженні функцій організму людини 563
Будова та види нейронів 564
Нейроглія 565
Нерви, нервові вузли та нервові центри 565
Поняття про нервовий імпульс та механізм його передачі 566
Рефлекторний принцип діяльності нервової системи 566
Безумовні та умовні рефлекси 567
Центральна та периферична нервова система людини 568
Вегетативна (автономна) нервова система 579
Функціональне значення вегетативної нервової системи 579
Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції в організмі людини 281
СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ 582
Сенсорні системи, їх значення 582
Класифікація рецепторів 583
Механізми рецепції 583
Перетворення сигналів на інформацію 584
Будова та функції органа зору 584
Сприйняття зображення предметів 586
Світлосприймальна система ока 588
Сприймання простору 590
Рухи очей 591
Обробка зорової інформації 592
Присінково-завитковий орган 592
Механізм сприймання звуку 594
Сприймання й розрізнення звуків 595
Сприймання сили (інтенсивності звуку) 595
Гравітаційна сенсорна система 596
Орган нюху 597
Орган смаку 598
Больова рецепція 600
Пропріорецепція 601
Інтероцепція 601
Взаємодія сенсорних систем 602
ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА ЛЮДИНИ 602
Вища нервова діяльність 602
Безумовні рефлекси. Інстинкти 603
Умовні рефлекси 604
Взаємодія гальмування й збудження в корі великого мозку 606
Динамічний стереотип 606
Пам’ять та її види 607
МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ 608
Мислення і мова 608
Фізіологічні основи мовлення 609
Свідомість 610
Перша сигнальна система 611
Друга сигнальна система 611
Відчуття 611
Сприйняття (сприймання) 611
Увага 612
Мотивація 612
Емоції 613
Особистість 614
Типи темпераменту. Характер 614
Обдарованість. Здібності 616
Сон і його значення 616
Розділ VIII. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ 619
РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ 619
Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве) 619
Нестатеве розмноження одноклітинних організмів 619
Статеве розмноження 619
Гермафродитизм 620
Партеногенез 621
Клон. Клонування організмів 621
Статеве розмноження. Процес формування статевих клітин. Чоловічі статеві
клітини (сперматозоїди) 622
Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) 624
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ 628
Осіменіння та запліднення 628
Дроблення 629
Бластула 630
Гаструляція 630
Нейруляція 632
Зародкові листки та їх похідні 633
Стовбурові клітини 634
Явище ембріональної індукції 636
Провізорні органи 636
Плацента 637
Критичні періоди розвитку 638
Система мати — плід 638
Постембріональний розвиток. Ріст організму 638
Регенерація 639
Періоди розвитку організму 640
Прямий і непрямий розвиток 640
Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли 642
Гетерофазне чергування у рослин 642
СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ 643
Генетика — наука про закономірності спадковості й мінливості організмів 643
Етапи розвитку генетики 644
Основні генетичгні символи і поняття 645
Методи генетичних досліджень 646
Особливості гібридологічного методу 647
Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем 647
Гіпотеза чистоти гамет (Г. Мендель, 1865). Закон чистоти гамет (У. Бетсон, 1902) 649
Моногібридне схрещування при неповному домінуванні
(проміжному успадкуванні) ознак 649
Аналізуюче схрещування 650
Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів 650
Фенотипний радикал 652
Полігібридне схрещування 652
Типи взаємодії генів 652
Комплементарна (доповнювальна) дія генів 653
Епістаз 655
Полімерія 655
Некумулятивна полімерія 656
Дія генів-модифікаторів 656
Множинний алелізм 657
Плейотропія 658
Спадкування ознак, зчеплених зі статтю 658
Пенетрантність та експресивність 660
Зчеплене успадкування, кросинговер. Лінійне розташування генів. Генетичні карти 660
Основні положення хромосомної теорії спадковості 663
Генетика популяцій. Закон Харді-Вайнберга 663
ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ 664
Мутаційний процес 664
Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості й статистичні
закономірності. Норма реакції.Варіаційний ряд і варіаційна крива 665
Загальні властивості модифікацій 668
Комбінативна мінливість 669
Мутаційна мінливість 669
Мутаційні фактори 671
ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ 672
Методи генетики людини 672
Медична генетика 674
Організація генотипу у різних груп організмів 675
Основні закономірності організації та функціонування генів у прокаріотів 675
Основні закономірності функціонування генів в еукаріотів 676
Цитоплазматична спадковість 676
Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості 677
СЕЛЕКЦІЯ 678
Завдання та методи селекції 378
Штучний добір, його форми 679
Системи схрещувань організмів:внутрішньовидова гібридизація
(споріднене — інбридинг та неспоріднене — аутбридинг) 680
Міжвидова (віддалена) гібридизація 681
Гетерозис 681
Особливості селекції рослин 681
Особливості селекції тварин 682
Основні методи селекції мікроорганізмів 684
Поліплоїдія 685
Центри різноманітності та походження культурних рослин 686
Основні центри одомашнення тварин 686
Біотехнологія 687
Генна інженерія 687
Клітинна інженерія 689
Химерні організми 689
Трансгенні організми (генетично модифіковані організми) 689
Розділ ІХ. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ 691
ЕКОЛОГІЯ 691
Визначення, предмет і завдання екології 691
Екологічні явища, стани та процеси 691
Надорганізмові рівні організації життя 691
Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропогенні 692
Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму 692
Принцип екологічної толерантності 693
Екологічна валентність виду та біоіндикація 694
Зміст екологічних законів 965
Форми біотичних зв’язків 696
Адаптація 998
Адаптивні біологічні ритми організмів 699
Фотоперіодизм 701
Сезонні зміни у житті рослин 702
Сезонні зміни в житті тварин 703
Основні середовища існування організмів 704
Вид. Ареал. Екологічна ніша. Критерії виду. Структура виду 709
ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ ТА ЕКОСИСТЕМНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 711
Популяція. Характеристика популяції 711
Екосистеми, їх склад та різноманіття 716
Біоценоз 718
Біогеоценоз 718
Перетворення енергії в екосистемах 720
Потік енергії та продуктивність у кормових мережах 720
Типи ланцюгів живлення 721
Піраміди в екології 722
Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем 722
Агроценози 725
БІОСФЕРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ 726
Біосфера 726
Ноосфера 727
Жива речовина біосфери, її властивості й функції 727
Колообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування 729
Колообіг води 730
Колообіг Карбону 730
Колообіг Нітрогену 732
Колообіг Фосфору 733
КолообігСульфуру 733
Сучасні екологічні проблеми 734
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 735
Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд 736
Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси 740
ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ 742
Еволюція 742
Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка 743
Еволюційна теорія Ч.-Р. Дарвіна 743
Види природного добору 746
Докази еволюції органічного світу 746
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. СУЧАСНА СИСТЕМА
ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 761
Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці 761
Основні події, що відбувались у різні геологічні періоди Землі 763

Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 1 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 2 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 3 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 4 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 5 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 6 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 7 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 8 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 9 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 10 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 11 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 12 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 13 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 14 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 15 Біологія ЗНО. Довідник школяра та абітурієнта : Барна І. Підручники і посібники. купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно