Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити

Код: 9789668352461
180 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Мотузний В. О. / Рік видання: 2012 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 752 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Світ успіху»

Характеристики
Автор Мотузний В. О.
Рік видання 2012
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 752
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Світ успіху»

Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити

Поглиблений курс, нова програма, тестові завдання. Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Наведено тестові завдання з усіх розділів курсу. Для учнів 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Може бути корисним учням спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів. Посібник уже багато років є базовим при підготовці абітурієнтів до вступних іспитів.

Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв’язанні таких актуальних проблем сучасності, як взаємодія людини і біосфери, раціональне використання природних ресурсів. Біологія доводить, що прискорення науково- технічного прогресу має обов’язково поєднуватися з бережливим ставленням до використання природних ресурсів, ураховувати закономірності існування живої природи.
Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення в проблеми існування живого. Вони стосуються всіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних, естетичних.
У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, мікробіологія.
Книга складається з чотирьох частин. У першій з них — «Загальна біологія» — подано основні властивості живого та біологію клітини. Наведено хімічний склад живих систем, розкрито різноманітність і будову основних груп органічних речовин, що входять до складу живого, різноманітність і властивості нуклеїнових кислот і білків, описано механізм їх синтезу та будову клітини.
Всебічно висвітлено також питання обміну речовин і пере-творення енергії в організмі, описано механізми гліколізу, кисневого розщеплення глюкози, світлову й темнову фази фотосинтезу, основні ознаки хемосинтезу. Стосовно організму як цілісної системи розкрито поняття «тканина», «орган», «система органів». Порівнюються принципи регуляції життєдіяльності багатоклітинних рослин і тварин. Показано біологічне значення нестатевого і статевого розмноження, різноманітність форм їх прояву, етапи індивідуального розвитку організмів. Описано будову і формування гамет, процес запліднення, етапи ембріогенезу. Розкрито різноманітність постембріональних перетворень у представників різних царств та різного рівня організації. Проведено порівняння різних життєвих циклів і чергувань поколінь у них.
Визначено основні терміни й поняття сучасної генетики, описано закономірності спадковості й мінливості організмів, основні методи генетики та її фундаментальні закони. Розкрито положення сучасної хромосомної теорії, генетики статі й спадкування, зчепленого зі статтю. Значну увагу приділено мінливості, зокрема закономірностям мутаційних процесів та їх значенню в природі й житті людини. Викладено принципи діагностики і профілактики спадкових хвороб людини, вплив на спадковий апарат шкідливих звичок.
Висвітлено практичне застосування знань з генетики, молекулярної біології та інших розділів біології у виведенні сортів, порід і штамів організмів, які приносять максимальну користь людині як джерело харчових і промислових ресурсів. Приділено увагу особливостям селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.
Розкрито завдання, структуру й методи досліджень сучасної екології, визначено місце людини в системі живого на планеті та перспективи її існування. Описано дію екологічних чинників, способи взаємної адаптації організмів до спільного використання ресурсів та коливань параметрів середовища. Подано структуру і функціонування екосистем, їх різноманітність. Проаналізовано вплив людської діяльності на екосистеми та біосферу загалом, висвітлено основні форми й напрями охорони природи.
Описано історичне становлення еволюційного вчення, роль видатних учених у його формуванні. Розкрито сутність еволюційних чинників, мікро- й макроеволюції, закономірності природного добору, описано основні етапи історичного розвитку живого на планеті.
Другий розділ — «Ботаніка» — присвячений царству Рослини, висвітлює загальні закономірності будови й функціонування рослинного організму, його розмноження та розвитку, будови таломів нижчих рослин і органів вищих рослин. Подано характерні ознаки представників усіх сучасних таксонів, їх поширення, біологічні особливості та практичне значення.
Щодо представників царства Гриби наведено загальну характеристику грибів на прикладі функціональних груп (дріж-джі, цвілеві, шапкові тощо). Окремо розглянуто лишайники — симбіотичні організми, сформовані на основі вегетативного тіла гриба.
Розділ «Зоологія» містить інформацію про тварин, яку подано в систематичному порядку; будову, різноманітність, життєдіяльність, особливості розмноження, розвитку та поширення кожного таксону описано окремо в послідовності, яка відображає еволюцію царства. Велику увагу приділено практичному значенню окремих видів тварин у житті людини, зокрема збудників і переносників збудників хвороб, отруйних, сільськогосподарських.
У розділі «Біологія людини» описано будову тканин, органів, систем людських органів. Показано, як цілісність організму забезпечується різними функціональними системами, що утворюються на основі інтегративних нейрогуморальних механізмів регуляції та реалізують взаємозв’язок органів, тканин і фізіологічних систем. Належну увагу приділено профілактиці захворювань, пов’язаних із порушеннями роботи окремих органів і систем, ролі здорового способу життя в забезпеченні довголіття. Докладно описано закономірності вищої нервової діяльності людини.
Текст посібника добре ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, схеми, таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам’ятовуванню.
За допомогою поданих навчальних тестів учні й абітурієнти зможуть перевірити рівень своїх знань з біології.

Передмова 7
Частина І
ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 10
1. Структура і основні методи досліджень. Наукові поняття біології Ю
2. Хімічний склад живих організмів. Біологічно важливі речовини 18
3. Клітина — структурно- функціональна одиниця живих організмів. Будова і ЖИТТЄ¬ДІЯЛЬНІСТЬ «ЛІТТП» Ь\
4. Обмін речовин і перетворення
енергії в організмі %V>
5. Віруси 89
6. Організм як цілісна само¬регульована біологічна
система 94
7. Розмноження та індиві¬дуальний розвиток
організмів 98
8. Спадковість і мінливість організмів 119
9. Генетика людини 148
10. Основи селекції і біо- технології 153
11. Основи екології 166
12. Людина і біосфера 190
13. Еволюційне вчення 212
14.Історичний розвиток
органічного світу 236
Частина II
БОТАНІКА 251
1. Ботаніка — наука про рослини 251
2. Особливості будови рослин 255
2.1. Будова клітини рослин 255
2.2. Рослинні тканини 256
2.3. Вегетативні та репродуктивні органи рослин 264
2.3.1. Корінь, особливості його будови та функцій 265
2.3.2. Пагін, особливості його будови та функції 278
2.3.3. Листок — бічна частина пагона 287
2.4. Квітка, плід, насінина 301
2.5. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві
людини 318
2.6. Рослина — цілісний, інтегро¬ваний організм. Взаємозв’язок її
органів ...321
3. Водорості 324
3.1. Загальні ознаки, різноманіт¬ність та особливості поши¬рення 324
3.2. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвоксу, спірогіри та улотрикса) 326
3.3. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення ... 330
3.4. Відділи Бурі та Червоні водо¬рості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення ... 331
3.5. Роль водоростей у природі та житті людини 333
4. Вищі спорові рослини 334
4.1. Відділ Мохоподібні 335
4.2. Відділ Плауноподібні 338
4.3. Відділ Хвощеподібні 339
4.4. Відділ Папоротеподібні 341
4.5. Відділ Голонасінні 343
4.5.1. Клас Хвойні 345
4.6. Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини 349
4.6.1. Клас Двосім’ядольні 351
4.6.2. Клас Односім’ядольні 359
5. Гриби 362
6. Лишайники 374
Частина III
ЗООЛОГІЯ 379
1. Зоологія — наука про
тварин 379
2. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші 381
3. Підцарство Багатоклітинні тварини 392
4. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі 393
5. Тип Плоскі черви 398
5.1. Клас Сисуни (Трематоди) 401
5.2. Клас Стьожкові черви (Цестоди) 403
6. Тип Первиннопорожнинні,
або Круглі черви 406
7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки 413
7.1. Клас Багатощетинкові
черви 416
7.2. Клас Малощетинкові
черви 416
7.3. Клас П’явки (медична
п’явка) 417
8. Тип Молюски, або
М’якуни 418
8.1. Клас Черевоногі,
або Слимаки 419
8.2. Клас Двостулкові 421
8.3. Клас Головоногі 424
9. Тип Членистоногі 425
9.1. Клас Ракоподібні 427
9.2. Клас Павукоподібні 431
9.3. Клас Комахи 436
10. Тип Хордові 452
10.1. Клас Ланцетники 454
10.2. Надклас Риби 457
10.3. Клас Земноводні 473
10.4. Клас Плазуни 481
10.5. Клас Птахи 489
10.6. Клас Ссавці 508
Частина IV
БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 531
1. Біологія та структура тіла людини 531
2. Тканини людського
організму 532
3. Внутрішнє середовище орга¬нізму: кров, тканинна рідина, лімфа 539
4. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяль¬ності людини 544
5. Основні уявлення про нерво¬ву систему, її значення в регу¬ляції та узгодженні функцій організму людини, його взає¬модії із середовищем 550
6. Опорно-рухова система люди¬ни, її функції і значення 571
7. Регуляція роботи м’язів. Механізми скорочення м’язо¬вих клітин 580
8. Кров і кровообіг 588
9. Склад, утворення і функції лімфи. Лімфатична система, лімфообіг 615
10. Дихання 618
11. Травлення та обмін речовин
в організмі людини 629
12. Виділення 658
13. Шкіра 664
14. Розмноження і розвиток людини 673
15. Сенсорні системи 686
16. Вища нервова діяльність 701
17. Сон і стан бадьорості 714
18. Поняття про особистість 717
19. Людина розумна — біоло¬гічний вид 720
Тести 727

Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 1 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 2 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 3 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 4 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 5 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 6 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 7 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 8 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 9 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 10 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 11 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 12 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 13 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 14 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 15 Біологія. Довідник. Мотузний В. Вид-во: Світ успіху купити - 16
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно