Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить

68 грн
Cравнить

Автор: Нелін Є. П. / Рік видання: 2018 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 128 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Вага, гр: 150 / Видавництво: «Гімназія»

Характеристики
Автор Нелін Є. П.
Рік видання 2018
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 128
Формат, мм 210x297мм (А4)
Вага, гр 150
Видавництво «Гімназія»

Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить

Алгебра у таблицях: навч. посіб. для учнів 7-11 кл:Є. П. Нелін. - 6-те вид.: Гімназія. - 128 с.
Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, так і вчителями на уроці під час узагальнення тієї чи іншої теми незалежно від того, за якими підручниками алгебри і початків аналізу для середньої - школи вони працюють. У посібнику логічно впорядковано й систематизовано той мінімум основних і додаткових даних зі шкільного курсу алгебри, початків аналізу й комбінаторики, який дає змогу розв'язувати різноманітні задачі, які пропонують у завданнях державної
підсумкової атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

ВСТУП ...... .... ............. .... .. ...... .... .... 4
І. ЧИСЛА Й АЛГЕБРАЇЧНІ ВИРАЗИ ·
Множини і числа
Таблиця 1·. МНОЖИНИ І ДЕЯКІ ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ ...... .....•......... 5
Таблиця 2. ЧИСЛОВІ МНОЖИНИ .. ............................. " .................... ... 6
Таблиця З . . ПОЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ЧИСЛОВИХ МНОЖИН ..... "." .... " ... " ..... 7 .
Таблиця 4. ОСНОВНІ "ВЛАСТИВОСТІ ЧИСЛОВИ.Х РІВНОСТЕЙ
l НЕРІВНОСТЕЙ .............................................................. 8
Таблиця 5. ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ -НЕРІВНОСТІ ... : .... ...... .. " .. .... " ................ 9
Таблиця 6. МОДУЛЬ_ ЧИСЛА ТА ЙОГО В'ЇІАСТИВОСТ! .. .. " .. ....•....... ..... : .. 11
Подільність натуральних і цілих '!исел
Таблиця 7. ПОДІЛЬНІСТЬ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ .... " ... ......•...... " .......... : ........ : 12
Таблиця 8. ПРОСТІ. Й СКЛАДЕНІ ЧИСЛА. ПРОСТІ ДІЛЬНИКИ .. .. ............... 12
Таблиця 9. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ ТА ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ ...... : ......... : .. 14
Таблиця 10. НСД І НСК ДВОХ ЧИСЕЛ . ВЗАЄМНО ПРОСТІ ЧИСЛА : ............... 14
Відсотки і пропорціі
Таблиця 11. ВІДСОТКИ ... .......•... ... ......... " •... ..... ..... ...... " .. .. " ......... 16
Таблиця 12. ПРОПОРЦІЇ ·············· · ··········· ··· ·· · · · ······'· · · ···· · · ·· · ···· · ······· 17
 Алгебраїчні вирази
Табішця 13. ОДНОЧЛЕНИ, МНОГОЧЛЕНИ І ДІЇ НАД НИМИ ................ ....... 18
Таблиця 14. ФОРМУЛ И СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ І РОЗКЛАДУ
АЛГЕБРАЇЧНИХ ВИРАЗІВ НА МНОЖН ИКИ .....•............ ...... .. ... 19
Таблиця 15. МНОГОЧЛЕН ВІД ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ ················ · '··········· · · ·· · · ·· 21
Таблиця 16. КОРЕНІ МНОГОЧЛЕНА ВІД ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ.
 ФОРМУЛИ ВІЄТА ... .. ............•. " ........ ... ... ......•......... ....... 22
Таблиця 17. РАЦІОНАЛЬН І КОРЕНІ МНОГОЧЛЕНА
З ЦІЛИМИ КОЕФІЦІЄНТ дМ.И ........ ...... .. : ... ..... .. ... ........ ....... 23
Таблиця 18. СТЕПЕНІ ... ...... ........ ...... " ............. ..... ..... : ... ..•. .. " ........ 24
Таблиця 19. КОРІНЬ n·ro СТЕПЕНЯ ~." .............. " ...... .... " .......... " ....... 25
Таблиця 20. ВЛАСТИВОСТІ КОРЕНІВ n·ro СТЕП.ЕНЯ ........... .. .. ......... " ...... 26
11. ЛОГАРИФМИ
Таблиця 21. ЛОГАРИФМИ .... ... .. : .......... .. .. ..... .... .. ... .. ........... ..... ....... 28
ІІІ. ПОСЛІДОВНОСТ[ І ПРОГРЕСІЇ
Таблиця 22. ПОСЛІДОВНОСТІ . МЕТОД МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ ..... : ......... 29
Таблиця 23. ПРОГРЕСІЇ ... ............... .... ..... .. .... ....... ..... ...... " .•. .... " .... ЗО
IV. ФУНКЦІЇ ТА ГРАФІКИ
Загальні поняття
Таблиця 24, ФУНКЦІЯ ... """""""""." .. """""" .""".""."",""" ." .. 32
Таблиця 25: ЯК ЗНАЙТИ ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ" .. " .. ".".""." •• 33
Таблиця 26. ПАРНІ І НЕПАРНІ ФУНКЦІЇ """"." .. " ... ""."" .. """"""""" 33
Таблиця 27. ЗРОСТАЮЧІ ТА СПАДНІ ФУНКЦІЇ ............ ...•..... .........•. ....... 34
Таблиця 28. НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ .... ..... ......... ... ....... ........ .. ~ ........ 36
Таблиця 29_. ПЕРІОДИЧНІ ФУНКЦІЇ .. ............. " ....................•.. , .... : .... " 37
Таблиця 30. ОБЕРНЕНА ФУНКЦІЯ ... .......................•.......................... 38
Таблиця 31. АСИМПТОТИ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ .. .................... .............. .... 39
Таблиця 32. ЕЛЕМЕНТАРІ-\І ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ у = f(x ) ..... 41
Графіки деяких елементарних функцій
Таблиця 33. ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ГРАФІК .............................• ;: ........ 42
Таблиця 34. ФУНКЦІЯ у = х (k t. О) ТА·~·І ГРАФІК ..........• ........... ......... 44
Таблиця 35. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ ТА ІІТРАФІК ............ ........ ........•... 46
Таблиця 36. ФУНКЦІЯ у =~ ТА ЇЇ ГРАФІК ....... .. .. .. ...•. ..... .. ........ ..•.. 49
Таблиця 37. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ ........................... ... ...... ... ...... ... .... 50
Таблиця 38. ПОКАЗНИКОВА І ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ ...... .. 52
V. РІВНЯННЯ І НЕРІВ.НОСТІ
Таблиця 39. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ ................. ...... 53
Таблиця 40. РОЗВ' ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНQСТЕЙ .............•...... .. .. 55
Таблиця :#1 . СХЕМА РІВНОСИЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Р І ВНЯ Н Ь
І НЕРІВНОСТЕЙ ... ......... ..•. : ........................... .... : .. .... : .. · .. 55
Таблиця 42. ЯК НЕ ВТРАТИТИ КОРЕНІ Р І ВНЯННЯ ПРИ ·ЗВУЖЕННІ ОДЗ .... .... 55
Таблиця 43. ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЙ
для розв:язУВАННЯ"РІВНЯНЬ ............•..... : .. ........... ... ... ... 56
Таблиця 44. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЯМИ ... .. .. .. 57
Таблиця 45. ЗАМІНА ЗМІННОЇ ДЛЯ РОЗВ 'ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ
АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ ..... .... :, ....... " ...•..•... .. .. ............... 58
Таблиця 46. ОДНОРІДНІ РІВНЯННЯ : ..•. .. ....... .. ..... .••. " •. .•. .. •.. ...•. ....•..•. 59
Таблиця 47. ПРИЧИНИ ПОЯВИ СТОРОННІХ КОРЕНІВ ТА ВТРАТИ КОРЕНІВ
ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ РІВНЯНЬ ..... .... : ....•...•.......... ............. 60
Таблиця 48. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ ..... ........ ...... ............ : ... ..... 62
Таблиця 49. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ ........ " ..... " ........ .......................... 62
Таблиця 50. КВАДРАТНІ НЕРІВНОСТІ .. ...........•. .............. : ....... ... ..... .... 63
Таблиця 51. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ КОРЕНІВ КВАДРАТНОГО ТРИЧЛЕНА ·
f(x) = ах2 + Ьх + с ВІДНОСНО ДАНИХ ЧИСЕЛ А і В .... .. .... 64
Таблиця 52. ДРОБОВІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ .•. " ... : ................ ............ 65
Таблиця 51 ІРРАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ І Н.ЕРІВНОСТІ ............................. 66
Таблиця 54. ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ і НЕРІВНОСТІ .... .. " : ..................... 68
Таблиця 55. ЛОГАРИФМІЧНІ РJВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ .........•.... : .•.. ... ......• 72
Таблиця 56. СИСТЕМИ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ ... " .. .. ........ .•............. : .. 74
Таблиця 57. ГРАФІКИ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСJЕЙ З ДВОМА ЗМІННИМИ ... .. ..... 77
Таблиця 58. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ З ПАРАМЕТРАМИ ... , ... ....•....•.......... 78
Таблиця 59. ДОСЛІДНИЦЬКі ЗАДАЧІ З ПАРАМЕТРАМИ .... " ... ........•. ...... ... 79
VI. ТРИГОНОМЕТРІЯ .
Таблиця 60. ТРИГОНОМЕТРІЯ. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ ...... " ..... ....... ......... 80
Таблиця 61. ОЗНАЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ .
ТА ЇХ НАЙПРОСТІШІ ВЛАСТИВОСТІ · · - ·· ·· ···· · · ············· · ··· · ·· · 81
Таблиця 62. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ .
ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО АРГУМЕНТУ ............... ....... ....... ...... ... 82
Таблиця 63. ФОРМУ JіИ ЗВЕДЕННЯ .. ...... .......... .......... .............•.......... 83
Таблиця 64. ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ І НАСЛІДКИ З НИХ .... "" ...... : ........... 84
Таблиця 65. ПЕРЕТВОРЕННЯ СУМИ (РІЗНИЦІ ) ТРИГОНОМЕТРИ ЧНИХ
ФУНКЦІЙ НА ДОБУТОК ...... .... ... ... .... ... .. ..... ........ " ........ " 85
Таблиця 66. ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛ , ЩО ЗВУЖУЮТЬ ОДЗ , ·
ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ
І НЕРІВНОСТЕЙ .... " .... : .•... " ...... ... ... ...... ....................... 86
Таблиця 67. ФУНКЦІЇ у = sin х і у = cos х ТА ЇХ ГРАФІКИ .................. 88
Таблиця 68. ФУНКЦІЇ у :о tg х· і у = ctg х ТА ЇХ ГРАФІКИ ... .. ... .... ... .... 89
Таблuця 69. ОБЕРНЕНІ ТРИГОНОМЕТРИЧНі ФУНКЦІЇ ....... ....................... 91
Таблиця 70. РОЗВ ' ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ... " .... " " ...... 93
ТаблицЯ 71. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ НЕРІВНОСТІ .•.. ..... " .. ...... :." ... " .. " .... " 94
VII. ПОЧАТК'И АНАЛІЗУ
Таблиця 72. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ ...... " .. ......... " .......... " ............... : ... .... 95
·таблиця 73. ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ В НЕСКІНЧЕННОСТІ .... " ....................... .. 96 .
Таблиця 74. ПРИЙОМИ ОБЧИСЛЕННЯ ГРАНИЦІ ФУНКЦІЇ .... ........ ........... .. 98
.Таблиця 75. ПОХІДНА ..... " ........ ... " .... " .... " ...... " ... ................... ...... 99
Таблиця 76 .. ФОРМУЛИ І ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦІЮВАння " .. " .. "" ..... ... ... .. 100
Таблиця 77. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ..... ..... 101
Таб11иця 78. ДИФЕРЕНЦІАЛ .....•.... .......... " ...... : .•.............. :." ....... .. :. 104
Таблиця 79. ДРУГА ПОХІДНА І ТОЧКИ ПЕРЕГИНУ ГРАФІКА ФУНКЦІЇ .. ... ...... 105 .
Таблиця 80. СХЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ у =f(x)
дJія ПОБУДОВИ ЕСКІЗУ ЇЇ ГРАФІКА .. , ...• ... ... · .. : .......... .... .... 107
Таблиця 81. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ Р1ВНЯНЬ
ТА ЇХ СИСТЕМ ........ .... ..... .. .............. ............. .... .. .. ..• ... 108
Таблиця 82. ПЕРВІСНА Й ІНТЕГРАЛ " .... " ... " .. .. "." ... " ......... " ......... ... 110
Таблиця 83. ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ ... " .. ..•.. ~ ....•... " ." .. "" ... " .. " .. " .. 112
VIII. КОМБІНАТОРИКА ТА БІНОМ НЬЮТОНА
Таблиця 84, КОМБІНАТОРИКА ... ..... ... " ... .... ..... .... ........ " ... " ............ 114
Таблиця 85. СХЕМА РОЗВ ' ЯЗУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ ... " ... ."." .. " .. 116
Таблиця 86. ПОНЯТТЯ ЙМОВІРНОСТІ ВИПАДКОВОЇ ПОДІЇ ... " .. " ....... .. ... " 116
Таблиця 87. ВИ~АДКОВА ВЕЛИЧИНА ..................... .........•.... " •... .. ..... 118
Таблиця 88. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДІВ ДАНИХ ........ ....... ... 118
Таблиця 89. ПОНЯТТЯ ПОЛІГОНА ЧАСТОТ ... " ...... .. : ....................... .... 119
ІХ. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА
Табл~ця 90. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ..... ....... : ... ...... " ..•. .... " " ..... .... .. :" .. 120
Таблиця 91 . . ТРИГОНОМЕТРИЧНА ФОРМА КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА .... ..... .. 122
Таблиця 92. ДІЇ НАД КОМПЛЕКСНИМИ ЧИСЛАМИ
У ТРИГОНОМЕТРИЧНІЙ (!ЮРМІ ............. " " ..• , .. ........ .. ....... 123
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ." ......... .......•.. ............ " .• :." ......... : ........ 124

Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 1 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 2 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 3 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 4 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 5 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 6 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 7 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 8 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 9 Алгебра у таблицях 7-11 клас. Автор Є. П. Нелін, видавництво Гімназія купить  - 10
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно