Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити

43 грн
Cравнить

Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 48 / Формат, мм: 210x297мм (А4) / Видавництво: «Картографія»

Характеристики
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 48
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Картографія»

Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити

Старовинні карти Картографування території України
Геоінформац і йні та супутникові навігаційні системи
ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ
Зображе ння кулястої поверх ні землі на площині
Способи картографічного зображення
Ч астина аркуша топографічної карти   1 :25 
Виріш ення завда нь за топографічними картами
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ
Типи країн світу        1: 165  
Європа       1 :55  
Дер жа вний устрій країн світу      1: 165  
Європа      1 :55  
8-9 Політична карта св іту   1 :80  
Історико-географічні регіони світу    1: 180  
1 О Україна на політичній карті Європи    1 :24  
Європейський Союз ( ЄС )      1 :50  
11 Годинні пояси світу   1 :200  
Форм ування території України  1921-1954 рр  1 :8  
12-13 Адміністративно-територіальний устрій
У краї ни        1 :3 500 
І сторико-географіч ні землі   1: 1 О  
ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Фізична карта України    1 :3 500 
Геологічна будова України       1 :5  
Тектонічна будова України   1 :6  
Геоморфологічна будова України    1 :5  
Сучасні несприятливі фізико-географічні
пр оцеси на території У країни  1 :6  
Мін ерально-сировинн і ресурси У країни  1 :4  
Клімат України      1 :5  
Агрокліматичне районування        1: 12  
Поверх неві води України   1 :8  
Забезпеченість водними ресурсами    1: 15  
Підземні води У країни    1 :8  
Води суходолу
Ірунти України     1 :5  
Родючість Грунтів          1 :8  
Р ослин ні ст ь України        1 :5  
Н айпоширеніш і породи лісів    1 :8  
П оширення лікарських• рослин      1: 12  
Тваринни й світ України    1 :5  
А кліматизован і та реакліматизовані тварини  1: 12  
Сезонні міграції птах ів       1 :8  
32-33 Ландшафти України         1 :5  
Фі зико -гео гр аф ічн е районування    1 :8  
34 Ч орне та Азовське моря    1 : 1 О  
Р ослинний і тваринний св іт Ч ор н ого та
Азовського морів       1: 1 О  
Основні джерела та рівні забруднення в
Чорноморсько-Азовському басейні  1: 1 О  
35 Загальне забруднення навколишнього
середовища в Україні    1: 12  
Забруднення атмосферного повітря      1: 12  
Забруднення поверхневи х вод  1: 12  
Забруднення Грунтів       1: 12  
36-37 П рирод н о-за п о відни й фонд України    1 :4 500 
П риродоохоронна діяльність      1 :8  
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
38 Світ Розселення населення      1: 1 ОО  
39 Україна  Р озселення населення    1 :5  
Україна  Загальна густота населення   1: 15  
40 Світ Природний приріст населення
Тривалість життя        1: 165  
Європа             1 :55  
У країна  Прир одний рух населення
Народжуваність          1: 15  
Смертність       1:15  
Природний приріст населення    1: 15  
Світ Індекс людського розвитку
Міграції населення    1: 165  
Європа      1 :55  
Україна  Механічний рух населення
Міждержавна мі гр ація      1: 15  
Міжрегіональна та внутрішньорегіональна
міграція           1: 15  
Світ Ур банізація населення    1: 1 ОО  
Україна  Урбанізація населення      1: 15  
Мовні сім ' ї, групи та народи світу        1: 120  
Офіційні мови    1: 180  
Етнічний склад населення України    1 :5  
Р елігії світу           1: 120  
Р елігії України        1 :5  
Світ Зайнятість населення       1: 165  
Європа             1 :55  
Україна  Зайнятість на селен ня      1: 12  
Україна  Б езробіття       1: 12  
48 Довідкові таблиці

Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити - 1 Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити - 2 Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити - 3 Атлас з географії 8 клас. Україна у світі. Картографія : купити - 4
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно