• Головна /
  • ЗНО 2019 Англійська мова /
Будь ласка, ввійдіть для коментування
Ваша відповідь
Ваш коментар буде опублікований після модерації адміністратором

ЗНО 2017 Англійська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Валігура О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Код: 9789660730175
90 грн
Немає в наявності
Порівняти

Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання. Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції. 

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови 2017 року.

Переглянути фрагмент книги

Характеристики
Автор Валігура О.
Рік видання 2016
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 544
Формат, мм 210x297мм (А4)
Видавництво «Підручники та посібники»

ЗНО 2017 Англійська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Валігура О. Вид-во: Підручники і посібники. купити

Відомо, що іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Такий підхід формує у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатність до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення належного рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним. когнітивним і соціокультурним розвитком учня. В Україні створено національний екзамен з іноземної мови, метою якого є введення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання та з урахування світового досвіду в галузі незалежного тестування. Тому використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної перевірки знань є сьогодні особливо актуальним.

Структура посібника ґрунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку між­культурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок.

Посібник складається з шести частин:  Test Your Language Competence (перевірка мовної компе­тенції), Test Your Listening Comprehension (перевірка мовленнєвої компетенції), Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного), Test Your Writing Competence (перевірка писемної компетенції), Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенції) та зразків тестів у форматі ЗНО, згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів, необхідних для вивчення та всебічного повторення англійської мови. До неї входять чотири розділи (Phonetics, Spelling, Vocabulary, Grammar), які містить вправи та тестові завдання, що перевіряють мовну компетенцію учнів, а саме рівень сформованості лексичних, граматич­них, фонетико-орфографічних навичок та перекладацьких умінь.

Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні, лексичні, граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай спричиняють труднощі у практичному використанні.

Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають можливість всебічно перевірити знання з англійської мови відповідно до вимог чинної програми для загально-освітніх навчальних закладів, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Програми зовніш-нього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови.

Тести у цьому посібнику містять завдання п’яти форм: 1) завдання на встановлення відповіднос­ті; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 3) завдання на заповнення пропусків;
4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5) завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві уміння та навички учнів з читання, письма, говоріння, володіння структурою англійської мови на лексичному, грама­тичному, фонетико-орфографічному рівнях, знання соціокультурних реалій англомовних країн.

Друга частина посібника Test Your Listening Comprehension містить завдання двох рівнів (B1 та B2). У ній запропоновано англомовні художні, науково-популярні тексти, автентичні діалоги, оголошення в громадських місцях, повідомлення на телефонні автовідповідачі. Після їх прослуховування подано завдання для перевірки навичок та вмінь розуміти автентичне мовлення, що допоможе визначити рівень мовленнєвої компетенції учнів з аудіювання.

Третя частина посібника Test Your Reading Comprehension складається з автентичних текстів, укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання, спрямованих на визначення рівня сформованості вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки між частинами тексту. Учням запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочи­таного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті.

Четверта частина Test Your Writing Competence присвячена письму, як важливому виду мовленнєвої діяльності, а саме вмінню виконувати різноманітні творчі завдання англійською мовою. До них належать: написання твору (есе); статті в газету/журнал; листів (ділових чи особистих); автобіографії; листівок. У цьому розділі пропонуються зразки творів/статей, листів, автобіографій та листівок, а також подано перелік завдань для самостійного виконання.

П’ята частина посібника Test Your Sociocultural Competence містить завдання лінгвокра­їнознавчого змісту і зорієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів, зокрема, перевіряється знання історії, географії, культури Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади та рівень сформованості лінгвокультурної компетенції, яка передбачає вміння враховувати культурні реалії, звичаї, традиції англомовних країн, а саме: розуміння прислів’їв, приказок, образних порівнянь, ідіом.

Шостий розділ посібника містить зразки 10 тестів з англійської мови двох рівнів (В1 та В2) у форматі ЗНО згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ від 01.10.2014 р. №1121). 

Наприкінці посібника наведені ключі до усіх вправ та тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.

Автори сподіваються, що завдання посібника допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів, сприятимуть підвищенню об’єктивності контролю та оцінювання знань. Посібник буде корисним випускникам шкіл для відновлення та систематизації знань у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

CONTENTS
Передмова 3
PART 1. TEST YOUR LANGUAGE COMPETENCE 9
I. Phonetics (Фонетика) 9
1. Letters and Sounds (Букви і звуки) 9
2. Accent (Наголос) 9
3. Reading Rules (Правила читання) 10
4. Pronunciation Tests 25
II. Spelling (Орфографія) 31
5. The Rules of Usage of a Capital Letter (Правила вживання великої літери) 31
6. Some Rules of Usage of English Spelling (Деякі правила англійської орфографії) 33
7. Main Rules of Usage of English Punctuation (Основні правила англійської пунктуації) 35
8. Spelling Tests 37
III. Vocabulary (Лексика) 47
9. Confusing Words (Проблемні слова) 47
10. Parenthetic Words and Expressions (Вставні слова та вислови) 61
11. Stock Phrases (Стереотипні вислови) 62
12. Test Your Vocabulary 71
13. Vocabulary Tests 78
IV. Grammar (Граматика) 101
Morphology (Морфологія) 101
14. The Verb (Дієслово) 101
15. Grammar tests (Tag-Questions) 104
16. GRAMMAR CATEGORIES OF THE VERB (Граматичні категоріїї Дієслова) 107
16.1. The Active Voice Tense Forms (Часові форми активного стану) 107
16.2. Grammar tests (The Active Voice Tense Forms) 122
16.3. The Sequence of Tenses (Узгодження часів) 133
16.4. Grammar tests (Sequence of Tenses) 135
16.5. Direct and Indirect Speech (Пряма та непряма мова) 137
16.6. Grammar tests (Reported Speech) 140
16.7. The Passive Voice Tense Forms (Часові форми пасивного стану) 142
16.8. Grammar Tests (The Passive Voice Tense Forms) 145
16.9. Modal Verbs and their Equivalents (Модальні дієслова та їхні еквіваленти) 148
16.10. Grammar Tests (Modal Verbs) 153
16.11. Mood: Indicative, Imperative, Subjunctive (Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний) 157
16.12. Grammar Tests (Unreal Past. Wishes) 161
16.13. Non-finite Forms of the Verb (Неособові форми дієслова) 166
16.14. Grammar Tests (Non-Finite Forms Of The Verb) 177
17. The Noun (Іменник) 184
18. The Article (Артикль) 188
19. Grammar Tests (The Noun. The Article) 194
20. The Adjective (Прикметник) 202
21. Grammar Tests (The Adjective. The Adverb) 206
22. The Adverb (Прислівник) 213
23. The Numeral (Числівник) 217
24. The Pronoun (Займенник) 220
25. Grammar Tests (The Pronoun) 229
26. The Preposition (Прийменник) 241
27. Grammar Tests (The Preposition) 246
28. The Conjunсtion (Сполучник) 254
29. Grammar Tests (Error Correction) 256
30. Grammar Tests (Translation Skills) 265
Syntax (Cинтаксис) 291
31. Kinds and Types of Sentences (Види і типи речень) 291
32. Inversion (Інверсія) 295
33. Grammar Tests (Word Order) 296
34. The Simple Sentence (Просте речення) 298
35. The Principal Parts of the Sentence (Головні члени речення) 299
36. The Secondary Parts of the Sentence (Другорядні члени речення) 304
37. The Compound and the Complex Sentences (Складносурядне та складнопідрядне речення) 311
Appendices (Додатки) 318
38. A List of Words Used With Different Prepositions (Список слів, уживаних із різними прийменниками) 318
39. Irregular Verbs (Таблиця неправильних дієслів) 323
PART 2. TEST YOUR LISTENING COMPREHENSION 325
LEVEL B1 325
LEVEL B2 336
PART 3. TEST YOUR READING COMPREHENSION 349
TEXTS FOR READING 349
Text 1. Migration 349
Text 2. Gold Rush 351
Text 3. Last of the Airships? 352
Text 4. On Parrots 355
Text 5. A Good Morning 356
Text 6. Who is Stronger? 358
Text 7. Monday Morning 360
Text 8. A Strange Life of Animals 362
Text 9. Juan in Britain 365
Text 10. Willie the Actor 367
Text 11. The Sun’s Daughters and the Frost’s Daughter 369
Text 12. Sport in Britain 371
Text 13. The Role of Television, Computers, and Books in Our Life 373
Text 14. Maestro Myroslav Skoryk: ‘At Times it Seemed to Me that Moses Would Be My Swan Song.’ 375
Text 15. Popular Music 377
Text 16. Command of Language 378
Text 17. Sport in America 379
Text 18. The Internet and Information Revolution 381
Text 19. Askania-Nova Nature Reserve 383
Text 20. Vegetarians 386
PART 4. TEST YOUR WRITING COMPETENCE 389
TYPES OF WRITTEN COMPOSITION. ТИПИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ 389
І. Essays (твори). Articles (статті) 389
On Friendship 391
Samples of Essays and Articles. Приклади творів та статей 391
1. East or West — home is best 391
2. All that glitters is not gold 391
3. Advantages and disadvantages of new computer age 392
4. The problem of existence of zoos in today’s society 392
5. The role of books, TV and computers in our society 393
6. The charm of folk music 393
7. My favourite style of popular music 393
8. Some general guides how to learn foreign language 394
9. The role of the interactive multimedia in our life 394
10. How to keep a healthy diet? 394
II. Letters (листи) 396
III. Autobiography / Curriculum vitae. Автобіографія 403
IV. Postcard (листівка) 404
PART 5. TEST YOUR SOCIOCULTURAL COMPETENCE 406
I. Test Your Knowledge of Great Britain 406
II. Test Your Knowledge of the USA 412
III. Test Your Knowledge of Canada 416
IV. TEST YOUR KNOWLEDGE OF PROVERBS AND IDIOMS 418
INTERMEDIATE LEVEL 418
English — Ukrainian Proverbs 418
Ukrainian — English Proverbs 436
English — Ukrainian Comparisons 448
UPPER-INTERMEDIATE LEVEL 453
Synonymic Variations of Proverbs 453
English — Ukrainian Idioms 465
PART 6. SAMPLE TESTS FOR ENGLISH FINAL EXAM 475
LEVEL B1 475
TEST 1 (тест у форматі ЗНО) 475
TEST 2 (тест у форматі ЗНО) 480
TEST 3 (тест у форматі ЗНО) 486
TEST 4 (тест у форматі ЗНО) 492
TEST 5 (тест у форматі ЗНО) 498
LEVEL B2 503
TEST 6 (тест у форматі ЗНО) 503
TEST 7 (тест у форматі ЗНО) 507
TEST 8 (тест у форматі ЗНО) 512
TEST 9 (тест у форматі ЗНО) 516
TEST 10 (тест у форматі ЗНО) 521
References 527
The Key 528

ЗНО 2017 Англійська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Валігура О. Вид-во: Підручники і посібники. купити
Фільтр
Знайдено 5 
Підтвердіть
Для того, що б додати товар в список бажань, що Вам потрібно