Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

75 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Сорочинська Н. М., Герасимчук В. М. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 152 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 176 / Видавництво: «Навчальна книга - Богдан»

Характеристики
Автор Сорочинська Н. М., Герасимчук В. М.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 152
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 176
Видавництво «Навчальна книга - Богдан»

Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити

²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. ÇÍÎ : òåñòîâ³ çàâäàííÿ. / Í.Ì. Ñîðî÷èíñüêà, Î.Î. Ìàðòèíþê, Â.Ì. Ãåðàñèì÷óê. — Òåðíîï³ëü : Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2019. – 152 ñ. 20050000011962 Ó ïîñ³áíèêó ì³ñòÿòüñÿ òåêñòè 10 ïèñüìîâèõ òðåíóâàëüíèõ ðîá³ò çã³äíî ç ïðîãðàìîþ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Äëÿ ó÷í³â, â÷èòåë³â, ìåòîäèñò³â òà ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 1 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 2 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 3 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 4 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 5 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 6 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 7 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 8 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 9 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 10 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 11 Історія України ЗНО-2019 : тестові завдання. Авт: Сорочинська Н. М. Вид-во: Навчальна книга - Богдан. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно