Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Історія України. Практичний довідник. Земерова Т. Вид-во: Весна. купити

Код: 9786176860235
71 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Земерова Т. Ю., Скирда І. М. / Рік видання: 2016 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 832 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «Весна»

Характеристики
Автор Земерова Т. Ю., Скирда І. М.
Рік видання 2016
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 832
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «Весна»

Історія України. Практичний довідник. Земерова Т. Вид-во: Весна. купити

Пропонований практичний довідник покликаний освітити та розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу з історії України, а також допомогти долучитися до активної самостійної роботи. Хронологічно теми посібника охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення. Оригінальна структура навчального посібника надзвичайно чітка, матеріал викладено в якісній і доступній формі. Різноманітні рубрики: "Історичний портрет!", "Це цікаво!", "Словник!" - стимулюють зацікавленість предметом, розширюють кругозір, збагачують ерудицію, заохочують до самостійного осмислення історичних процесів. Розміщені в кнінці кожної теми тестові завдання допоможуть підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій та зовнішнього оцінювання. Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також студентів першого курсу та викладачів вищих навчальних закладів.

Історія — це величезний масив інформації про минуле людства. Ця інформація міститься в живій пам’яті людей, матеріалізована в творіння рук людських (залишки давніх поселень, будівлі попе¬редніх епох, техніка, машини тощо). Вона записана в офіційних урядових документах, програмах партій, діяльностілідерів та воє¬начальників попередніх епох, на сторінках літописів, хронік, спо ¬гадів очевидців тощо. Щоб не загубитися у цьому масиві інформа¬ції, вашій увазі запропоновано посібник «Історія України», якому автори намагалися надати універсальності. Він може стати у приго¬ді як школяру, так і абітурієнту, як студенту, так і вчителю. Даний навчальний посібник покликаний не лише освіжити та розширити знання, отримані в ході вивчення шкільного курсу з історії України. Його мета — допомогти опанувати основи наукового підходу до іс¬торії, дати орієнтири для розуміння витоків та історичного мину¬лого українського суспільства, спробувати побачити перспективи вирішення сучасних проблем. Це видання допоможе підготувати¬ся до підсумкових контрольних робіт, тестів, заліків, зовнішнього оцінювання. Навчальний посібник містить матеріал, який відпо¬відає повною мірою вимогам чинної навчальної програми для осно¬вної та старшої (академічний і профільний рівні) школи, затвер¬дженої Міністерством освіти і науки. Хронологічно теми посібника охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення. У ньому простежено основні процеси історичного, економічного, соціально¬го, політичного і культурного розвитку нашої країни. Оригінальна структура навчального посібника надзвичайно чітка, навчальний матеріал викладено в якісній і доступній формі. Різноманітні рубри¬ки: «Історичний портрет», «Це цікаво!», «Словник» —стимулюють зацікавленість предметом, розширюють кругозір, збагачують еруди¬цію, заохочують до самостійного осмислення історичних процесів.
Набути практичних навичок, закріпити отримані знання, під-готуватися до зовнішнього оцінювання вам допоможуть робота з іс-торичними джерелами і тестові завдання, які розміщені в кінці кожної теми.
Основні типи тестових завдань, що запропоновані вашій увазі, та їх коротка характеристика:
— Завдання з однією правильною відповіддю. Такі завдання є найпо-ширенішими в практиці тестування, що пояснюється зручьістю їхньої форми для автоматизації контролю навчальних досягнень. Завдання з однією правильною відповіддю оцінюють переважно

знання, розуміння та застосування історичного матеріалу (на- вченість на рівнях від розрізнення до розуміння). З їхньою до¬помогою можна перевірити знання дат, фактів (місця, обставин, учасників, змісту подій), розуміння понять та термінів, визна¬чення причин та наслідків подій, встановлення характерних рис життя лкідей тієї чи іншої епохи, виявлення особливостей еко¬номічного, політичного, культурного життя народів, розуміння ознак історичних періодів, епох.
— Завдання з кількома правильними відповідями. їх застосовують для оцінювання вмінь учня аналізувати історичний матеріал (на- вченість на рівні оперування історичною інформацією). За допо¬могою таких завдань можна перевірити вміння визначати часові або/і просторово-географічні координати подій, співвідносити по¬дії світової та української історії, аналізувати історичне джерело тощо.
— Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). За'до¬помогою таких завдань переважно перевіряють навчальні до¬сягнення початкового та середнього рівнів (навченість на рівнях розрізнення, запам’ятовування та розуміння). Завдання на вста¬новлення відповідності різняться за складністю: одні перевіряють тільки Знання історичних фактів, інші — розуміння зв’язків між ними.
— Завдання на встановлення правильної хронологічної чи логічної послідовності. Правильною їхня послідовність буде тоді, коли відповідатиме хронології історичного процесу або логіці його роз-гортання. Завдання на встановлення послідовності використову¬ють для оцінювання навчальних досягнень учнів на середньому та достатньому рівнях (розуміння та застосування, навченість на рівні розуміння).
Отже, маємо сподівання, що наш посібник допоможе Вам здо¬бути необхідні знання з курсу «Історія України* та підготувати¬ся до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Бажаємо вам успіху!


Передмова З
Стародавня історія України 5
Київська Русь 23
Феодальна роздробленість Київської Русі 36
Українські землі у складі Великого князівства Литовського
та інших держав (друга половина XIV — перша половина XVI ст.) 55
Українські землі під владою Речі Посполитої 68
Національно-культурний рух в Україні
другої половини XVI — першої половини XVII ст 85
Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст.
Відродження Української держави 99
Українські землі в другій половині XVII ст.
Розділ Гетьманщини і боротьба за незалежність 115
Українські землі наприкінці XVII —
у першій половині XVIII ст 136
Українські землі в другій половині XVIII ст.
Ліквідація Російською імперією української державності 159
Українські землі в складі Російської імперії
в кінці XVIII — першій половині XIX ст 176
Західноукраїнські землі в кінці XVIII — першій половині XIX ст 192
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст 209
Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії
в другій половині XIX ст 227
Україна на початку XX ст 248
Україна в Першій світовій війні 290
Українська революція (1917-1918 рр.) 312
Україна у боротьбі
за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.) 350
УСРР у період нової економічної політики (1921-1928 рр.) 402
Соціально-економічні та політичні перетворення (1929-1938 рр.) 439
Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 477
Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) : 500
Україна в першому повоєнному десятилітті (1946-1955 рр.) 540
Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.) 569
Україна в період загострення кризи радянської системи 595
Розпад Радянського Союзу і проголошення
незалежності України (1985 -1991 рр.) 624
Становлення незалежної України (1991-1994 рр.) 651
Україна в сучасну добу (1994-2015 рр.) 689
Хронологічна таблиця 740
Відповіді до завдань для самоконтролю 749

Історія України. Практичний довідник. Земерова Т. Вид-во: Весна. купити
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно