Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити

Код: 9789662840025
24 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Столяревська Н. В. / Рік видання: 2015 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 192 / Формат, мм: 148x210мм (А5) / Видавництво: «УЛА»

Характеристики
Автор Столяревська Н. В.
Рік видання 2015
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 192
Формат, мм 148x210мм (А5)
Видавництво «УЛА»

Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити

Довідник підготовлений відповідно до чинної програми МОНМС України і програми ЗНО з фізики. Систематизований і поданий в оригінальному форматі теоретичний матеріал дає змогу читачеві знайти стислу відповідь на типові запитання найважливіших випробувань — ЗНО, ДПА, вступних іспитів до вищих навчальних закладів.
Призначається для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, першокурсників, а також учителів і репетиторів з фізики.

Фізика (від грец. (риоікос; природний, сриак; природа) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також встановлює загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи у широкому сенсі цього слова.
Згідно з Державним стандартом базової і повної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24) вивчення фізики як шкільного предмета створює передумови для забезпечення усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища і процеси, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв’язування фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну картину світу, розкриття ролі знання з фізики у житті людини та суспільному розвитку.
Довідник призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, які готуються до ЗНО і вступних іспитів із фізики і мають на меті поглибити і систематизувати свої знання і навички, студентів перших курсів, котрі вивчають загальну фізику.
Видання складено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики МОНМС України та Програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
Матеріал об’єднано у п’ять блоків: «1. Механіка», «2. Молекулярна фізика та термодинаміка», «3. Електродинаміка», «4. Коливання і хвилі. Оптика», «5. Елементи теорії відносності. Квантова фізика», які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.
Сподіваємось, що це видання допоможе абітурієнтам ефективно систематизувати знання та вдосконалити свої вміння і навички при підготовці до ЗНО та вступних іспитів з фізики, а учителям полегшить підбір матеріалу для підготовки учнів.

Передмова З
1. Механіка 4
1.1. Основи кінематики 4
1.1.1. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей. Середня і миттєва швидкості 4
1.1.2. Нерівномірний рух. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах 7
1.1.3. Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна
і кутова швидкості. Доцентрове прискорення .. 11
1.2. Основи динаміки 14
1.2.1. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Взаємодія тіл.
Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона 14
1.2.2. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння.
Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість 18
1.2.3. Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя. Ко¬ефіцієнт тертя 26
1.2.4. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівнова¬ги. Прості механізми ЗО
1.3. Закони збереження в механіці 33
1.3.1. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактив¬ний рух 33
1.3.2. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енер¬гії). Закон збереження енергії в механічних проце¬сах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії 35
1.4. Елементи механіки рідин та газів. 38

1.4.1. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосфер¬ний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл .... 38
2. Молекулярна фізика і термодинаміка 46
2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії 46
2.1.1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір моле¬кул. Стала Авогадро 46
2.1.2. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно- кінетичної теорії ідеального газу. Середня квадра¬тична швидкість теплового руху молекул. Тем¬пература та її вимірювання. Шкала абсолютних температур 50
2.1.3. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах .. 54
2.2. Основи термодинаміки 57
2.2.1. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збере¬ження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії тепло¬вого двигуна і його максимальне значення 57
2.3. Властивості газів, рідин і твердих тіл 64
2.3.1. Пароутворення (випаровування та кипіння). Кон¬денсація. Питома теплота пароутворення. Насиче¬на та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання. Плавлення
і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теп¬лота згоряння палива Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів 64
2.3.2. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого на¬тягу. Змочування. Капілярні явища 67
2.3.3. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні власти¬вості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга... 69

3. Електродинаміка 73
3.1. Основи електростатики 73
3.1.1. Електричний заряд. Закон збереження елект¬ричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип супер¬позиції полів 73
3.1.2. Провідники та діелектрики в електростатичному полі 77
3.1.3. Робота електричного поля при переміщенні за¬ряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга.
Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля 80
3.1.4. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля 82
3.2. Закони постійного струму 85
3.2.1. Електричний струм. Умови існування електрич¬ного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралель¬не з’єднання провідників. Електрорушійна сила.
Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца 85
3.3. Електричний струм у різних середовищах. 90
3.3.1. Електричний струм у металах. Електронна про¬відність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність 90
3.3.2. Електричний струм у розчинах і розплавах елект¬ролітів. Закони електролізу. Застосування елект¬ролізу 92
3.3.3. Електричний струм у газах. Несамостійний і само¬стійний розряди. Поняття про плазму 94
3.3.4. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка 97
3.3.5. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий Діод і 100

3.4. Магнітне поле, електромагнітна індукція 104
3.4.1. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індук-ція. Закон Ампера. Сила Лоренца 104
3.4.2. Магнітні властивості речовин. Магнітна проник-ність. Феромагнетики 109
3.4.3. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магніт-ного поля 111
4. Коливання і хвилі. Оптика 115
4.1. Механічні коливання і хвилі 115
4.1.1. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гар-монічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Пере¬творення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.. 115
4.1.2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поши¬рення та періодом (частотою) 120
4.1.3. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку
та висота тону. Інфра- та ультразвуки 122
4.2. Електромагнітні коливання і хвилі ...! 123
4.2.1. Вільні електромагнітні коливання в коливально¬му контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань 123
4.2.2. Вимушені електричні коливання. Змінний елект-ричний струм. Генератор змінного струму. Елект-ричний резонанс. Трансформатор. Передача елект-роенергії на великі відстані 126
4.2.3. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випроміню-вання різних діапазонів 133

4.3. Оптика 142
4.3.1. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення.
Повне відбивання 142
4.3.2. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза 147
4.3.3. Інтерференція світла та її практичне застосування. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх вико¬ристання для визначення довжини світлової хвилі. Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спект¬ри. Спектральний аналіз. Поляризація світла 152
5. Квантова фізика. Елементи теорії відносності 158
5.1. Елементи теорії відносності 158
5.1.1. Принципи (постулати) теорії відносності Ейн¬штейна. Релятивістський закон додавання швид¬костей. Взаємозв’язок маси та енергії 158
5.1.2. Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони). Фотоефект та його зако¬ни. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Засто¬сування фотоефекту в техніці. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Корпускулярно-хвильовий дуалізм 160
5.2. Атом та атомне ядро 166
5.2.1. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчатого спектра.
Лазер 166
5.2.2. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв’язку атом¬них ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядер¬ний реактор. Термоядерна реакція 171
5.2.3. Радіоактивність, а-, (3-, у-випромінювання. Мето¬ди реєстрації іонізуючого випромінювання 175
Додатки 182

 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 1 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 2 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 3 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 4 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 5 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 6 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 7 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 8 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 9 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 10 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 11 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 12 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 13 Фізика. Формули, поняття, визначення. Авт: Столяревська Н. Вид-во: УЛА. купити - 14
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно