Пожалуйста, войдите для комментирования
Ваш ответ
Ваш комментарий будет опубликован после модерации администратором

Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити

Код: 9786115390236
129 грн
Нет в наличии
Cравнить

Автор: Соболь В. І. / Рік видання: 2019 / Обкладинка: м'яка / Кількість сторінок: 796 / Формат, мм: 176x250мм (В5) / Вага, гр: 850 / Видавництво: «Абетка»

Характеристики
Автор Соболь В. І.
Рік видання 2019
Обкладинка м'яка
Кількість сторінок 796
Формат, мм 176x250мм (В5)
Вага, гр 850
Видавництво «Абетка»

Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити

Матеріал довідника викладено згідно з програмою зовнішнього незалежного оцінювання з біології, створеної на основі чинної програми з біології для 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Теоретичний матеріал розподілено на 5 тематичних розділів «Загальна характеристика живої природи*, «Молекулярний рівень організації життя*, «Клітинний рівень організації життя», «Організмений рівень організації життя», «Надорганізмені рівні життя», які в свою чергу розподілено за темами. Теми супроводжуються ілюстраціями і тесто¬вими завданнями для перевірки знань. Довідник також містить практичні роботи для формування умінь розв’язування задач з біології.
Довідник пропонується учням випускних класів, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади, учням, які мають бажання поглибити знання з біології, студентам першокурсникам для повторення матеріалу.

Біологічні знання є необхідним елементом культури, важливою скдадовою системи наукових знань, які після засвоєння стають основою світогляду сучасної освіченої людини. Знання закономірностей життєвих явищ, принципів побудови і функціонування живих систем, причин і наслідків біологічної різноманітності допомагають людині зрозуміти природу і побудувати гармонійні співвідносини з нею, забезпечити розуміння власного організму і формування здорового способу життя, здійснити правильний вибір професії і забезпечити майбутнє професійне зростання. Біологічні знання впливають на формування поглядів людини на природу, ставлення до праці та 
інших людей, на її поведінку, інтереси, смаки, життєві ціності і прагнення.
Біологія як наука займає нині одне із чільних місць серед інших наук, оскільки відіграє провідну роль у вирішенні актуальних проблем сучасності та суттєво впливає на розвиток суспільства. Досягнення біології стосуються майже всіх сфер наукової і
практичної діяльності людини.
Вивчення біології є нелегкою справою, що зумовлено складністю й різноманітністю проявів життя. Довідник з біології, який пропонується до вашої уваги, створювався з метою полегшення організації процесу вивчення, поглиблення та повторення біології при підготовці до ЗНО, в класах із поглибленим вивченням біології основної школи, профільних класах старшої школи та на 1-му курсі вищих навчальних закладів. У довіднику більшість матеріалу викладено на академічному рівні згідно із змістом й основними вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології. З метою розширення функціонального призначення довідника внесено та розширено зміст окремих тем, які пропонуються новими програмами для загальноосвітніх закладів, для закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 класів та закладів з класами біолого-хімічного профілю.
Довідник містить такі розділи: «Загальна характеристика живої природи» (Тема 1-2), «Молекулярний рівень життя» (Тема 2-9), «Клітинний рівень організації життя» (Тема 10-19), «Організменний рівень життя» (Тема 20-76), «Надорганізмові Рівні життя» (Тема 77-81). Для зручності користування розділи поділені на теми, кожна з яких містить такі елементи: назва теми, основні питання, структурований матеріал, міжпредметний матеріал для зацікавлення з рубрикою «Біологія+», тестові завдання для самоконтролю знань. Окремі теми, крім названих елементів, включають и практикум, який містить алгоритм або перелік необхідних знань для розв’язування, зразок розв’язування задачі та задачі для самостійного розв’язування. При написанні довідника було використано нові підручники для учнів й студентів, довідники з біології, українські та зарубіжні посібники, періодичну літературу з біології.

 Тестовий контроль знань та умінь до певної теми включає тестові завдання, підібрані й створені на основі зразків типових завдань тестів з біології зовнішнього незалежного оцінювання. До кожної теми пропонується один контрольний варіант, що включає 23 перевірочних завдання: 20 завдань з однією правильною відповіддю (оцінюються 1 балом), 2 завдання на встановлення відповідності інформації (за кожну правильно встановлену відповідність 1 тестовий бал, одне завдання дає змогу набрати 4 бали) та одне завдання на логічну послідовність (за частково правильну відповідь 1 тестовий бал, повна правильна відповідь оцінюється 2 балами). Правильне розв’язання тесту дозволяє набрати 30 балів, які можна перевести в оцінку за орієнтовною 12-бальною шкалою:
Бали Оцінка Бали Оцінка
0-3 бали 1 19-20 балів 7
4-6 бали 2 21-22 балів 8
7-9 балів 3 23-24 балів 9
10-12 балів 4 25-26 балів 10
13-15 балів 5 27-28 балів 11
16-18 балів 6 29-30 балів 12
Текст посібника добре ілюстрований і містить малюнки, фотографії, схеми, таблиці, що полегшує засвоєння інформації.

ПЕРЕДМОВА З
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ
ТЕМА 1. БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ
біологія — комплексна наука про живу природу 15
Організація біологічних досліджень 17
Завдання і значення сучасної біології 19
ТЕМА 2. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
Системна організація живої природи 22
Характеристика основних біологічних систем 23
Рівні організації життя 26
Основні ознаки живої природи 27
Різноманітність живої природи 29
РОЗДІЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 3. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ
Молекулярний рівень організації життя 32
Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах 34
Потреби організмів у хімічних елементах 38
ТЕМА 4. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ
Прості речовини та їх біологічне значення 41
Складні речовини та їх біологічне значення 42
Вода, її значення, властивості та особливості будови молекул 45
ТЕМА 5. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. МАЛІ ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ
Органічні речовини та їх особливості 51
Малі молекули, їх особливості та біологічне значення 52
Різноманітність малих молекул 53
ТЕМА 6. МАКРОМОЛЕКУЛИ. ЛІПІДИ. ВУГЛЕВОДИ. ПЕПТИДИ
Макромолекули та їх особливості 59
Ліпіди, їх особливості, різноманітність та біологічне значення 60
Олігосахариди і полісахариди як групи вуглеводів 61
Пептиди та їх значення для організмів 62
ТЕМА 7. МАКРОМОЛЕКУЛИ. БІЛКИ
Білки, їх властивості, структура 66
Різноманітність та біологічне значення білків 69
Ферменти, їх властивості, різноманітність та значення 71
ТЕМА 8. МАКРОМОЛЕКУЛИ. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ
Загальна характеристика нуклеїнових кислот 76
Особливості будови, структура, властивості та значення ДНК 76
Самоподвоєння ДНК 78
Особливості будови, структура, властивості та значення РНК 79
ТЕМА 9. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ
Загальна характеристика біологічно активних речовин 84
Фітогормони, їх особливості та значення 87
Алкалоїди, їх різноманітність та значення 88
РОЗДІЛ 3. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИН
Клітинний рівень організації життя 91
Клітина — структурно-функціональна одиниця живих організмів 92
Вивчення клітинного рівня життя дз
Загальні уявлення про будову клітин прокаріот та еукаріот 95

Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції 101
Підмембранні комплекси та їх значення 104
ТЕМА 12. ЦИТОПЛАЗМА. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ
Цитоплазма та її компоненти 108
Будова та функції мітохондрій 109
Будова та функції пластид 111
Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині 112
ТЕМА 13. ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ
Будова та функції ендоплазматичної сітки 115
Комплекс Гольджі, його будова та функції 116
Лізосоми, будова та функції 117
Вакуолі та їх значення для клітин 118
Єдина мембранна система клітин 118
ТЕМА 14. НЕМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. ЯДРО
Будова, хімічна організація та функції рибосом 121
Клітинний центр та його функції 122
Органели руху та їх різноманітність 122
Будова та функції ядра 123
Особливості будови, хімічного складу хромосом та їх значення 124
Поняття про каріотип 126
ТЕМА 15. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. ПОДІЛ КЛІТИН
Загальні уявлення про поділ клітин та клітинний цикл 129
Мітоз, його фази та біологічне значення 131
Мейоз, його етапи й фази. Біологічне значення мейозу 132
ТЕМА 16. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ
Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії в клітині 137
Джерела енергії для організмів. Автотрофні та гетеротрофні організми 138
Енергетичний обмін та його етапи 139
Анаеробне та аеробне дихання 142
ТЕМА 17. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ
Загальні уявлення про пластичний обмін 147
Генетичний код і його властивості 147
Етапи біосинтезу білків 149
Реакції матричного синтезу 152
ТЕМА 18. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. ФОТОСИНТЕЗ. ХЕМОСИНТЕЗ
Фотосинтез, його фази та значення 156
Значення фотосинтеза для існування біосфери 159
Поняття про хемосинтез та його значення 160
Виведення продуктів обміну речовин 161
ТЕМА 19. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення 164
Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна 167
Вплив вірусів на організм хазяїна 168
Роль вірусів у природі та житті людини 169
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 169
Грип як вірусне захворювання 171
Інші неклітинні форми життя, або субвірусні частинки 172
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТЕМА 20. ОРГАНІЗМ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
Організм як цілісна система 175
Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні організми 176
Регуляція життєвих функцій 178

Загальна характеристика прокаріотів
Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів 183
Взаємозв'язки прокаріотів з іншими організмами
(мутуалізм, коменсалізм, паразитизм) 187
Різноманітність прокаріотів 188
Роль прокаріотів у природі та житті людини 192
Хвороботворні бактерії та їх загальна характеристика 193
Бактеріальні захворювання 194
ТЕМА 22. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ
Загальна характеристика царства Рослини 198
Роль рослин у природі та в житті людини 201
Принципи класифікації рослин 202
Життєві форми рослин 203
Принципи організації тіла рослин 204
Тканини багатоклітинних рослин, їх будова і функції 204
ТЕМА 23. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. КОРІНЬ
Вегетативні органи 209
Будова та функції кореня 209
Види коренів і типи кореневих систем 210
Зони кореня, особливості їх будови та функцій 211
Особливості внутрішньої будови кореня 212
Корінь як орган мінерального живлення 214
Ґрунт, його значення для життя рослин 214
ТЕМА 24. ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ПАГІН
Пагін, особливості його будови та функції 218
Бруньки, їх будови, різноманітність та функції 221
Стебло, його функції та різноманітність 222
ТЕМА 25. ЛИСТОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПАГОНА
Листок та особливості його будови 226
Видозміни листка 232
ТЕМА 26. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. КВІТКА
Генеративні органи 234
Квітка, її функції, будова та різноманітність 234
Суцвіття, їх різноманіття та біологічне значення 237
Запилення у рослин та його основні способи 238
Подвійне запліднення у квіткових рослин 240
ТЕМА 27. ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ. НАСІНИНА. ПЛІД
Насінина, її будова та утворення 243
Умови та особливості проростання насіння 244
Плоди, їх будова, різноманітність та значення 246
Різноманітність плодів 247
Поширення плодів та насіння 248
Значення насіння та плодів у природі та житті людини 249
ТЕМА 28. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ. ЖИВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН, ВИДІЛЕННЯ
Рослинний організм як цілісна інегрована біологічна система 252
Особливості функцій рослинного організму 253
Типи живлення у рослин 254
Дихання рослин 256
Транспортування речовин у рослинному організмі 257
Відкладання рослинами речовини про запас 258
Виділення у рослин

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
Розмноження рослин ...262
Органи розмноження вищих спорових рослин 263
Вегетативне розмноження рослин 264
Способи природного і штучного вегетативного розмноження ... 265
Типи росту рослин 267
Періоди й етапи розвитку рослин Гї:, 267
Регуляція росту та розвитку рослин 268
Прості та складні життєві цикли рослин 269
ТЕМА ЗО. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РОСЛИННОГО ОРГАНІЗМУ.
ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТА РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Тривалість життя рослин 272
Подразливість рослин 273
Рухи у рослин 273
Регуляція процесів життєдіяльності рослин. Фітогормони 275
Біологічні ритми рослин. Фотоперіодизм 276
ТЕМА 31. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВОДОРОСТІ
Особливості будови водоростей 280
Особливості процесів життєдіяльності водоростей 281
Особливості поширення водоростей 282
Загальна характеристика відділу Зелені водорості 283
Загальна характеристика відділу Діатомові водорості 284
Загальна характеристика відділ Бурі водорості 285
Загальна характеристика відділу Червоні водорості 287
Значення водоростей у природі та житті людини 288
ТЕМА 32. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ. МОХОПОДІБНІ
Вищі рослини 291
Особливості поширення, будови і процесів життєдіяльності вищих спорових рослин 293
Загальна характеристика будови й життєдіяльності представників
відділу Мохоподібні 294
Різноманітність мохоподібних 295
Значення мохоподібних у природі та житті людини 296
ТЕМА 33. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН.
ПЛАВУНОПОДІБНІ. ХВОЩОПОДІБНІ. ПАПОРОТЕПОДІБНІ
ВІДДІЛ ПЛАВУНОПОДІБНІ
Характерні риси будови та розвитку плавуноподібних 299
Особливості поширення та різноманітності плавуноподібних 299
Значення плавуноподібних у природі та житті людини 300
ВІДДІЛ ХВОЩЕПОДІБНІ
Характерні риси будови та розвитку хвощеподібних 301
Особливості поширення та різноманітність хвощеподібних 302
Значення хвощеподібних в природі та житті людини 303
ВІДДІЛ ПАПОРОТЕПОДІБНІ
Характерні риси будови та розвитку папоротеподібних 303
Особливості поширення та різноманітність папоротеподібних 304
Значення папоротеподібних в природі та житті людини 305
ТЕМА 34. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ГОЛОНАСІННІ
Вищих насінні рослини 308
Особливості будови і розвитку голонасінних 308
Особливості поширення та різноманітності голонасінних 309
Особливості будови та життєдіяльності хвойних 310
Розмноження хвойних 311

Хвойні рослини, поширені у флорі України
Значення хвойних в природі та житті людини 314
ТЕМА 35. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ПОКРИТОНАСІННІ
Загальна характеристика рослин відділу Покритонасінні 317
Особливості поширення та класифікації покритонасінних і.. 318
Клас Дводольні. Характеристка родин Капустяні, Розові, Бобові,
Пасльонові, Айстрові 319
Клас однодольні. Характеристика родин Лілійні, Цибулеві, Злакові 325
НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ГРИБИ
ТЕМА 36. ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ
Загальні ознаки грибів 330
Особливості будови та процесів життєдіяльності грибів 330
Видова різноманітність та поширення грибів 331
Особливості, що відрізняють шапкові гриби від інших грибів 332
Особливості грибів-паразитів 334
Загальні ознаки цвілевих грибів 336
Загальні ознаки лишайників 337
НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ТВАРИНИ
ТЕМА 37. ТВАРИНИ
Загальна характеристика царства Тварини 342
Принципи класифікації тварин 342
Місце тварин в екосистемах 344
Значення тварин у природі та житті людини 345
Основні принципи організації тіла тварин 345
Загальні особливості будови і життєдіяльності організму тварин 346
Значення систем органів у тварин 347
ТЕМА 38. ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ
Загальні ознаки будови й життєдіяльності представників підцарства Одноклітинні 350
Різноманітність підцарства Одноклітинні 352
Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини 357
ТЕМА 39. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ. ТИП ГУБКИ
Характерні ознаки багатоклітинних тварин 362
Загальні ознаки будови й життєдіяльності представників типу Губки 362
Різноманітність губок 365
Значення губок у природі та житті людини 366
ТЕМА 40. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ.
ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ, АБО ЖАЛКІ Загальні ознаки будови й життєдіяльності представників типу Кишковопорожнинні
Різноманітність кишковопорожнинних 371
Роль кишковопорожнинних у природі та житті людини 373
ТЕМА 41. ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ
Загальна характеристика Плоских червів 376
Різноманітність плоских червів 377
Значення плоских червів у природі та житті людини 379
ТЕМА 42. ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ, АБО КРУГЛІ ЧЕРВИ Загальна характеристика Круглих червів
Різноманітність кру/пих червів та середовища їхнього існування 384
Роль круглих червів у природі та житті людини 387
ТЕМА 43. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, АБО КІЛЬЧАКИ
Загальні ознаки Кільчастих червів здо
Різноманітність кільчастих червів дд-]
Значення кільчаків у природі та житті людини здд

Загальні ознаки Молюсків 397
Різноманітність молюсків, середовища їхнього існування та спосіб життя 399
Значення молюсків у природі та для людини 403
ТЕМА 45. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. РАКОПОДІБНІ
Загальні ознаки та різноманітність типу Членистоногі 406
Особливості внутрішньої будови та процесів життєдіяльності 406
Клас Ракоподібні, особливості їх будови й життєдіяльності 408
Різноманітність ракоподібних 409
Значення ракоподібних у природі та житті людини 411
ТЕМА 46. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. ПАВУКОПОДІБНІ
Клас Павукоподібні, особливості їх будови та життєдіяльності 414
Різноманітність павукоподібних 415
Значення павукоподібних у природі та житті людини 417
ТЕМА 47. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КОМАХИ
Клас Комахи, особливості їх будови та життєдіяльності 420
Різноманітність комах 423
Значення комах у природі та житті людини 426
ТЕМА 48. ТИП ГОЛКОШКІРІ
Загальні ознаки Голкошкірих 430
Різноманітність голкошкірих 432
Значення голкошкірих у природі й для людини 434
ТЕМА 49. ТИП ХОРДОВІ
Загальна характеристика, різноманітність типу Хордові 438
Загальна характеристика класу Головохордові 440
Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика 442
ТЕМА 50. НАДКЛАС РИБИ
Загальна характеристика та класифікація риб 445
Клас Хрящові риби, загальні ознаки, різноманітність і значення 446
Клас Кісткові риби, загальні ознаки різноманітність і значення 448
Значення риб у природі та житті людини 451
ТЕМА 51. КЛАС ЗЕМНОВОДНІ, АБО АМФІБІЇ
Загальна характеристика земноводних 455
Різноманітність амфібій 457
Значення земноводних у природі та житті людини 458
ТЕМА 52. КЛАС ПЛАЗУНИ, АБО РЕПТИЛІЇ
Загальна характеристика плазунів 461
Різноманітність сучасних плазунів 464
Значення плазунів у природі та житті людини 466
ТЕМА 53. КЛАС ПТАХИ
Загальна характеристика птахів 469
Різноманітність птахів 472
Значення птахів у природі та житті людини 475
ТЕМА 54. КЛАС ССАВЦІ
Загальна характеристика ссавців 479
Різноманітність ссавців 482
Значення ссавців у природі та житті людини 485
ЛЮДИНА
ТЕМА 55. БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Біологія людини, її складові частини 488
Історія розвитку анатомії та фізіології людини 489
Поняття про здоров’я і хворобу людини 490
Місце людини в системі органічного світу 492

Структурно-функціональна організація людського організму 495
Молекулярний рівень організації організму людини 496
Клітинний рівень організації організму людини 497
Тканинний рівень організації організму людини 498
Органи і системи людського організму 500
Внутрішнє середовище організму людини. Поняття про гомеостаз 501
Принципи регуляції цілісності організму людини 502
ТЕМА 57. ОПОРА І РУХ
Еволюційні аспекти опорно-рухової системи 505
Будова і функції опорно-рухової системи людини 505
Скелетні тканини 506
Будова, хімічний склад, властивості, ріст, типи і з’єднання кісток 507
Будова скелета людини: череп, скелет тулуба і скелет кінцівок 509
М’язові тканини 512
Будова, функції та різноманітність м’язів 512
Робота і властивості м'язів. Втома м’язів 513
Розвиток опорно-рухової системи людини 515
ТЕМА 58. КРОВ І ЛІМФА
Внутрішнє середовище організму: кров, лімфа і тканинна рідина 519
Кров, її об’єм, склад, властивості та функції 519
Плазма крові, її хімічний склад та значення основних компонетів 520
Форменні елементи крові, їх будова та функції 521
Групи крові. Переливання крові 523
Імунітет та захисні можливості лейкоцитів 524
Зсідання крові як функція тромбоцитів 526
Склад і функції лімфи 527
ТЕМА 59. КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ
Кровообіг та його значення 530
Еволюційні аспекти кровоносної системи 530
Будова серця людини 531
Будова та функції кровоносних судин 533
Рух крові судинами 535
Лімфообіг та його значення 536
Перша допомога при кровотечах 537
Серцево-судинні захворювання та їх профілактика 537
ТЕМА 60. ДИХАННЯ
Значення дихання для життєдіяльності організму 541
Еволюційні аспекти дихальної системи 541
Будова і функції органів дихання 542
Характеристика основних етапів дихання у людини 543
Нервова і гуморальна регуляція дихання 546
Хвороби дихальної системи та їх профілактика 546
Перша допомога при зупинці дихання 547
Вплив паління на організм людини 548
ТЕМА 61. ЖИВЛЕННЯ
Живлення та його значення 551
Поживні речовини 552
Додаткові речовини 553
Вітаміни та їхня роль в обміні речовин 554
Водорозчинні вітаміни 554
Жиророзчинні вітаміни 556
Раціональне харчування 557

ЕВОЛЮЦІЙНІ аспекти травної системи
Система травлення у людини
Будова і функції органів травної системи
Нервово-гуморальна регуляція діяльності травної системи
Хвороби шлунково-кишкового тракту та заходи запобігання їм....
ТЕМА 63. ШКІРА
Еволюційні аспекти покривів тіла
Будова та функції шкіри людини
Роль шкіри в теплорегуляції організму людини
Захворювання й порушення діяльності шкіри та їх профілактика ...
ТЕМА 64. ВИДІЛЕННЯ
Система виділення в організмі людини
Будова і функції органів сечовидільної системи
Будова нефрона
Утворення сечі
Регуляція сечоутворення і сечовиведення
Захворювання сечовидільної системи
ТЕМА 65. ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ
Еволюційний аспект гуморальної регуляції функцій
Залози секреції у людини
Ендокринна система та принципи її діяльності
Гормони, їх властивості, різноманітність та значення
Залози внутрішньої секреції
Гіпоталамо-гіпофізарна система
Порушення діяльності залоз внутрішньої секреції, їх профілактика
ТЕМА 66. НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ
Еволюційний аспект нервової регуляції функцій
Значення нервової регуляції функцій
Будова нервової системи
Будова і функції спинного мозку
Будова і функції головного мозку
Будова та функції периферійної нервової системи
Можливі порушення структури та функцій нервової системи
ТЕМА 67. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ
Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем
Сенсорні системи та їх будова
Сприймання людиною світла
Сприйняття людиною звуків
Сприймання людиною запахів
Сприймання людиною смаків
Сприймання гравітаційного поля
Сенсорні системи шкірної чутливості
Пропріорецепція та інтероцепція у людини
ТЕМА 68. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ
Поведінка людини та її еволюційні аспекти
Роль рефлексів у формуванні поведінки людини
Сприйняття інформації мозком
Пам’ять, її структура, механізми, види та розвиток
Біоритми — фізіологічна основа чергування сну та активності
мислення І иідиі«111.10 — Ч^упгч.4м гчч^ргі іиливпиш миллу
Лімбічна система та її роль у вищій нервовій діяльності 635
Емоції та мотивації 635
Перша і друга сигнальні системи 637
Фізіологічні основи мови 638
Функціональна спеціалізація кори півкуль великого мозку 638
Здібності людини. Обдарованість 639
Індивідуальні особливості поведінки людини 639
Особистість та її формування: виховання і самовиховання 641
Порушення ВНД та їх вплив на організм людини 642
ТЕМА 70. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ
Антропологія як наука 645
Місце людини в системі органічного світу 645
Антропогенез та його рушійні сили 646
Основні етапи історичного розвитку виду Людина розумна 647
Людські раси, їх походження 650
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМІВ
ТЕМА 71. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ
Форми розмноження організмів 654
Способи нестатевого розмноження 654
Клон. Клонування організмів 655
Способи статевого розмноження 656
Будова і функції чоловічої та жіночої статевих систем у людини 657
ТЕМА 72. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ
Онтогенез, його особливості та періодизація 664
Зародковий (ембріональний) етап та його періоди у тварин 664
Післяембріональний період, його етапи і типи у тварин 666
Особливості післязародкового розвитку в людини 667
Ріст, його типи 669
Явище регенерації та його біологічне значення 670
Поняття про життєвий цикл 670
ТЕМА 73. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ
Генетика як наука 675
Основні поняття генетики 676
Закон чистоти гамет 680
Методи перевірки генотипу гібридних особин 682
ТЕМА 74. ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
Зчеплене успадкування 689
Кросинговер, його причини та біологічне значення 690
Генетичні карти хромосом 691
Хромосомна теорія спадковості 691
Генетика статі 692
Генотип як цілісна система 694
Взаємодія неалельних генів та її типи 695
Позаядерна спадковість та її біологічне значення 697
Взаємодія генотипу та умов довкілля 697
Молекулярна організація генів прокаріотів та еукаріотів 698
Організація геному в різних груп організмів 699

Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 1 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 2 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 3 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 4 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 5 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 6 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 7 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 8 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 9 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 10 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 11 Біологія ЗНО 2020. Довідник + тести. Соболь В. Вид-во: Абетка. купити - 12
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно